دستورالعمل جبران خسارات مردم در ماموریت پلیس

فرمانده فراجا گفت: براساس دستورالعملی که ابلاغ کردهایم اگر حین اجرای ماموریت قانونی به فرد یا افرادی خسارتی وارد شد با پیگیری جبران خسارت کرده و رضایت فرد جلب میشود. سردار حسین اشتری  افزود: پلیس با توجه به مطالبه و وظایف خود بر اساس قانون ماموریتهای محوله را انجام میدهد. با هماندیشی و بهرهمندی از ظرفیت بالای رسانهای که نوعی راهکار محسوب میشود باید به سمت و سوی مسیری حرکت کرد تا خلاءها و کمبودها را برطرف کنیم. وی افزود: براساس دستورالعملی که ابلاغ کردهایم اگر حین اجرای ماموریت قانونی به فرد یا افرادی خسارتی وارد شد با پیگیری جبران خسارت کرده و رضایت فرد جلب میشود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه