اختلاف رئیس مجلس و تندروها شدت گرفت

جنگ قدرت

آرمانامروز: روند انتخابات مجلس يازدهم، بر خلاف اتفاقي که در تعيين صلاحيتهاي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي افتاد، بهگونهاي بود که جمع کثيري از چهرههاي اصلاحطلب و حتي اصولگراي معتدل از فرصت حضور در رقابت بازماندند، تا «تندروها» بهنوعي دستِبالا را در پارلمان بهدست بياورند و بتوانند برنامههايشان را عمدتا فقط با تکيه بر مصالح سياسي_جناحي پيگيري کنند.

تندورها در حالي در مجلس پررنگ شدهاند که فعاليتهايشان بهطور کاملا ملموسي در تضاد با منافع ملي و در راستاي مصلحت جناحي قرار گرفته است و بر همين اساس بايد گفت، مقابله با اين جريان ضروري است.

در همينراستا آنها در مقطع فعلي بنا را بر جدل با رئيس مجلس گذاشتهاند. با اين توضيح که محمدباقر قاليباف که از اصولگرايان شناخته شده بهشمار ميرود، قبل از انتخابات مجلس هم حساب خود را با تندروها جدا کرده بود و در حالي که فقط 24 ساعت به رايگيري مانده بود، راضي به ائتلافانتخاباتي با آنها شد . اما در حال حاضر در تيررس تندروهاي بهارستان قرار دارد تا شايد تندورها بتوانند، يکي از اعضاي منتسب به خودشان را به رياست مجلس برسانند و در نتيجه براي اجراييکردن برنامههايشان مشکلي نداشته باشند.

بيژننوباوه در ادامه سياست تقابلي با رئيسمجلس،  با اعلام خبر شکايت قاليباف از خودش، فضا را براي جدل با او فراهم کرد. نماينده تهران در اينباره با اعلام اينکه « قاليباف از من شکايت کرده است» ادامه داده است: بعد از ماجراي رسوايي «سيسموني» که بازتاب بسياري در جامعه داشت، توسط تعدادي از نمايندگان مجلس بيانيهاي خطاب به مقام معظم رهبري  تهيه کردندکه در انتهاي آن بدون آنکه با نمايندگان مطرح شود، مطلبي در حمايت از رئيس مجلس اضافه کرده بودند. 

نوباوه همچنين با تاکيد بر اينکه آنچه که «ما امضا کرديم فقط مربوط به مقام معظم رهبري بود، افزود، بعد از قرائت نامه در صحن مجلس، تعدادي از نمايندگان از جمله آقايان کوثري و نادري و خانم لاجوردي از تريبون مجلس نسبت به اين اتفاق اعتراض کردند و بسياري از نمايندگان امضاي خود را پس گرفتند و اين مسأله انعکاس فراواني در رسانهها داشت. آنهم در حاليکه شواهد نشان ميدهد، آقاي قاليباف در جريان موضوع قرار گرفته بودند»

اين شرايط فعل و انفعالات نشان ميدهد تندورها براي قدرت گرفتن در مجلس، قاليباف را نشانهگرفتهاند تا از طريق تخريب وجهه فعلي رئيس ، يکي از چهرههاي  منصوب به خود را به صندلي اول بهارستان برسانند تا از اين طريق امکان اجراي برنامههاي موردنظرشان را داشته باشند.

حسين انواري، نايب رئيس شوراي مرکزي حزب موتلفه درباره هزينههاي تندروها به «آرمانامروز» گفت: اينکه برچسب تندور روي پيشاني عدهاي خورده است، بهاين دليل است که اساسا گروه يا گروههايي تمرکز خودشان را به مصالح گروهي و جناحي بهکار ميگيرند تا بتوانند به اهداف سياسيشان برسند. بههمين دليل آنها بهراحتي چشم بر مصلحت ميبندند و کاري به اين ندارند که تحرکاتشان چه آسيبي به سيستم تصميمگيري و اجرايي کشور ميزند.

اين فعال سياسي اصولگرا با اشاره به تندروي اينروزهاي برخي از نمايندگان مجلس اظهار داشت: تندرويي افراد سياسي و غيرمسئول با اينکه بد است، نميتواند تاثير چنداني بگذارد و فقط ميتواند موجب تشويش اذهان عمومي شود که البته اين هم خسارتزا است. اما اينکه نمايندههاي مجلس يا دولتمردان يا آنهايي که در دستگاههاي ديگر حاکميتي فعاليت دارند، اگر به افراط و تفريط اصرار داشته باشند، اشتباهشان تصميمگيريها و امور اجرايي را مختل خواهد کرد. بر همين اساس توصيهام بهعقلاي مجلس چيزي جز اين نميتواند باشد که به هر طريقي که ممکن است، تندروها را کنترل کرده و اجازه ندهند آنها امور کشور را متوقف يا مختل کنند.

او ادامه داد: در اينجا ميتوانيم به بحث مهم تعيين صلاحيت کانديدها بپردازيم. در واقع وقتي شناسنامهدارها و آنهايي که هم مقبوليت دارند و هم تجربه بالاي خدمت دارند در انتخابات باشند افراد تندرو و کساني که تجربه و تخصص زيادي ندارند، نميتوانند خودشان را در  مجلس يا دولت ببينند و باطبع، فرصت ضربهزدن به منافع کشور نصيبشان نخواهد شد. البته مردم هم بههنگام راي دادن بايد هوشيار باشند و بعد از بررسيهاي دقيق اسم افراد را روي برگه راي بنويسند.

حسين انواري در پايان گفت:  بدترين حالت ممکن اين است که گروهي در فکر اين باشند که بتوانند هدفهاي سياسيشان را محقق کنند تا از اين طريق به منافع مدنظرشان برسند. حالا که متاسفانه در کشور ما عدهاي افراط را انتخاب کردهاند، بايد همه ارگانها و نهادها و البته خودِ مردم حواسشان جمع باشد تا آنها نتوانند فرصت قانوني براي کارهاي هزينهسازشان داشته باشند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه