«آرمان‌امروز» در گفت و گو با کارشناسان

خودنمایی دولت سایه نواصولگرایان

آرمانامروز: دولتسايه چطور و با چه هدفي تشکيل ميشود و اينکه دولتهاي مستقر تلاش اين دولت را مانعي براي فعاليت‌‌‌ها ميداند و عاملي براي عدم توفيق را چقدر ميتوان واقعي قلمداد کرد. امروز  در حالي که دولت سيزدهم در شرايط خاصي عهدهدار مديريت امور است، نواصولگرايان که اصرار به افراط و تفريط دارند، بهطور انکارناپذيري برنامههايي در دستور کار داده‌‌اند و سعي ميکنند، در روند امور سهم داشته باشند. آنهم در شرايطي که در عمل نه راي مردم  را دارند نه از جايگاه رسمي و قانونياي دارند.

«آرمان‌‌امروز» براي بررسي اين موضوع سراغ احمد خرم، وزير راه دولت خاتمي و محمد صادق کوشکي، تحليلگر اصولگراي سياسي رفته است تا اين موضوع را بررسي کنند:

احمد خرم، وزير راه دولت خاتمي، درباره دولت سايه به «آرمانامروز» گفت: دولت سايه يا دولت با هر عنوان ديگري غير از قوهمجريه با اين هدف در دستور کار ميگيرد که نظرات و ديدگاههاي غير دولتي مطرح شود. در نگاه اول، اين حرکتي است که ميتواند تاثيرگذاري مثبتي داشته باشد و مي‌‌تواند در راستاي گرهگشايي تاثيرگذار باشد. مساله اما اين است، گروهي با توسل به اين عنوان دولت روحاني را با چالشهاي زيادي روبرو کردند و هر آنچه ميتوانستند، در راه دولت مانعتراشي کردند.. يعني آقايان در طول همه سالهاي 92 تا 1400 از هيچ کوششي براي تخريب دولت روحاني و در نتيجه صدور اين پيام که «ما ميتوانيم» خودشان را نجاتدهنده معرفي کنند.

اين چهره اصلاحطلب در ادامه گفت: اکنون هم که دولتي با عنوان اصولگرايي روي کار است، عدهاي همچنان تلاشهايي را در قالب جلسهها، اظهارنظر و .... انجام ميدهند. حتي کار گاهي به جايي ميرسد که در خلال مذاکرات مهم هستهاي، عليه توافق و اساسا هرگونه مذاکرهاي با آمريکا يا غرب اظهارنظرهايي صريح را عنوان ميکنند. آنهم در شرايطي که بعضا در نظام و ساختار سياسي جايگاه و منصب مهمي هم دارند و بههمين دليل اظهاراتشان، اظهاراتي رسمي و به نمايندگي از نظام در جهان بازتاب داده ميشود. خرم در پايان گفت: دولت سايه ابزاري براي تلاش براي «رسيدن به قدرت» است و بههمين دليل هيچ ادعايي درباره اين نوع فعاليت نبايد جدي گرفته شود.

محمد صادق کوشکي،  تحليلگر اصولگراي سياسي در گفتوگو با «آرمانامروز» با گفتن اينکه «در ايران دولت سايه نداريم» ادامه داد: دولت سايه مختص نظامهاي پارلماني است. به اين معني که يک احزابي که قرار بر شرکت در انتخابات دارند، تيمي متشکل از کارشناسان حوزههاي مختلف را براي بررسي شرايط و همچنين برنامهريزي جمع ميکنند تا در صورت توفيق در انتخابات بتوانند با آمادگي کامل کارشان را شروع کنند.

اين استاد دانشگاه در ادامه گفت: اما اينکه ما در ايران اينطور بگوييم که گروهي دولت سايه تشکيل داده‌‌اند تا فعاليتي داشته باشند و هدفي را دنبال کنند، باوري غلط است. اساسا چون در فضاي سياسي ايران احزاب هيچجايي ندارند و تحزب بهکل ناديده گرفته ميشود. بنابراين «دولت در سايه در ايران امري بعيد است» و اگر کسي يا کساني را چينن چيزي را مطرح ميکنند، بايد به افکار عمومي پاسخ بدهند که منظورشان چيست و اينکه چه هدفي را دنبال ميکنند.

او افزود: اما اينکه کسي که با دولت مستقر همنظر است يا ديدگاهي متفاوت دارد، سعيشان را بر رصد شرايط و تحليل تصميمگيريها به کار بگيرند تا عملکرد دولت را بررسي کنند ميتواند کنشي مفيد باشد. اما اينکه خودشان را دولت سايه معرفي کنند، بايد گفت اصلا  دولت سايه در ايران مابهاِزايي ندارد.

صادق کوشکي در پايان گفت: بهنظر من اگر دولتي بتواند از پتانسيلهاي موجود در کشور بهرهبرداري لازم را داشته باشد، چه با دولت  سايه، چه بي دولت سايه ميتواند کارنامهاي مورد قبول از خود بهنمايش بگذارد. همچنين بايد گفت، دولتها به هنگام ناکارآمدي به متوسل شده به بحثهايي چون دولت در سايه و ... سعي در گمراهي افکار عمومي دارند تا ضعفهايشان را بپوشانند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه