ماجرای ورود به کتابخانه دانشگاه شیراز چه بود؟

یک منبع آگاه درباره وقایع اخیر در ارتباط با کتابخانه دانشگاه شیراز توضیحاتی ارائه داد.

یک منبع آگاه در گفتگو با دانشجو گفت: بیرون دانشگاه تجمعی شکل میگیرد و نیروهای امنیتی به واسطه رفتارهای مشکوک فرد احساس میکنند عامل انتحاری میباشد و او را تا کتابخانه دانشگاه تعقیب میکنند.

نیروهای امنیتی به دلیل موقعیت حساس و رفتارهای مشکوک فرد وی را تعقیب و سپس دستگیر میکنند و بعد از مطمئن شدن از بیگناه بودن فرد او را آزاد میکند.

این فرد بعد از بازرسی وسایل و پاسخ به چندسوال نیروهای امنیتی در محل کتابخانه آزاد میشود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه