در گفت‌وگو با «آرمان امروز» مطرح شد:

جنگ «ایران و اسرائیل» نزدیکتر از همیشه

آرمان امروز، گروه ديپلماسي: در ادامه واکنشهاي ضد ايرانيِ مقامات اروپايي و آمريکايي در هفتههاي اخير «وزير دفاع اسرائيل» در هشداري خطاب به ايران گفت که رژيم صهيونيستي ميبايست طرحي براي حمله به تأسيسات هسته اي تهران آماده کند، اما ميبايد پيش از اقدام، موضوع را با دقت بسيار بررسي کند، اين در حالي است که طي 2 روز گذشته دو ادعاي ضد ايراني يکي حمله به کشتي ميلياردر يهودي و ديگري تلاش براي ترور يک تاجر اسرائيلي براي تحت فشار قرار دادن ايران مطرح شده است.

رسانه صهيونيستي تايمز با اشاره به اظهارات گانتز در مورد طرح نتانياهو براي بمباران ايران نوشت: بني گانتز وزير دفاع اسرائيل گمان دارد رويکرد بنيامين نتانياهو در حمله هاي هوايي احتمالي عليه ايران و تأسيسات هستهاي آن معقول باشد. باتوجه به ابهام فزايندهاي که بر اثر وقفه طولاني در مذاکرات مربوط به بازگشت به قرارداد هستهاي 2015 ايران با قدرتهاي جهان پيش آمده، نيروهاي دفاعي اسرائيل تلاش خود به آماده ساختن تهديد هستهاي معتبر عليه تأسيسات هستهاي تهران را تشديد کرده است.

گانتز پيش از آنکه در هفتههاي آتي مقام خود را به جانشين خود واگذارد، در گفتگو با خبرنگاران نظامي گفت گمان ميکند نتانياهو در اين مورد معقول عمل کند. گانتز گفت آخرين باري که نيروهاي دفاعي در بالاترين سطح آمادگي براي حمله به ايران بود، من رئيس ستاد ارتش بودم، آن زمان، از سوي همان نخست وزيري که گمان ميرود رياست دولت را به عهده گيرد، تصميم آن شد که حمله انجام نشود.»

گانتز گفت اسرائيل توان اقدام عليه ايران را دارد. ما آمادگي داريم و توانايي توسعه و توليد و برنامه هاي درازمدتي تحت مديريت داريم. بايد براي اين احتمال آماده باشيم، و همچنين مي بايست پيش از اقدام، اين موضوع را به دقت بررسي کنيم.» گانتز گفت با پيش بيني او، در نتيجه افزايش روابط با روسيه توان ايران در حمله به اسرائيل و ديگر متحدان منطقه تقويت خواهد شد. ايران براي تجاوز نظامي به اوکراين به روسيه پهبادهاي تهاجمي داده و گزارش حاکي است که تهران در مقابل از روسيه در رابطه با برنامه هسته اي خود کمک خواسته است.

تاثير مستقيم اروپا و آمريکا بر واکنشهاي اسرائيل

«علي بيگدلي»، تحليلگر مسايل بينالملل در واکنش به اظهارت جنگ طلبانه مقامات اسراييلي در مورد ايران به خبرنگار «آرمان امروز» ميگويد: «پيش از هرچيز بايد بگوييم که متاسفانه فضاي بينالمللي بر عليه ايران در حال تقويت شدن است. در مورد واکنش وزير جنگ اسرائيل که از حمله به تاسيسات هستهاي ايران صحبت ميکند بايد بگوييم که اين واکنش در ادامه اظهارات ضد ايراني مقامات اروپايي و آمريکايي است. بايد بدانيم که اگر حمايت آمريکا و کشورهاي اروپايي نباشد، هرگز مسئولان اسرائيلي چنين واکنشهايي را بر عليه ايران از خود نشان نميدهند. در وضعيتي قرار گرفتهايم که تماشاگران اسراييلي براي تماشاي جام جهاني، وارد قطر شدهاند و بهنظر ميآيد اين تماشاگران اسراييلي در ادامه عادي سازي روابط کشورهاي حوزه خليج فارس با اين دولت است. اين عاديسازي نشان از اين ميدهد که قطر بهعنوان يکي از کشورهاي نزديک به ايران، در حال باز کردن فضايي جديد با اسراييل است. اين نميتواند خبر خوبي براي مسئولان ايراني باشد. در اين بين بايد به اين موضوع هم اشاره کنيم که کشورهاي اروپايي و امريکا در خاورميانه سرمايهگذاريهاي بسياري کردهاند که حمايت از دولتي مانند اسراييل را در ادامه منافع خودشان ميدانند.»

اين تحليلگر مسائل بينالمللي در همين مورد و با اشاره به حضور بنيامين نتنياهو در دولت کنوني اسراييل ادامه ميدهد: «پس از اينکه يک چهره خشن، جنگطلب و البته بسيار غير ايراني بار ديگر بهعنوان نخست وزير اسراييل انتخاب شد بايد در مورد آينده پيشبينيهاي خطرناکي انجام دهيم. نتنياهو بهعنوان يک چهره کاملا ضد ايراني معرفي شده است. در مورد مسائل مربوط به برنامههاي هستهاي هم شاهد بوديم که او با ارائه مدارکي، آژانش انرژي اتمي را نسبت به ايران حساس کرد و باعث تصويب قطعنامههايي بر عليه ايران شد. اگر دولتمردان ايران در مورد مذاکرات برجامي و ... نتواند با اروپا و آمريکا به نتيجه مطلوب برسد و اگر در اين چالش نرمشي از خود نشان ندهد با چالشهاي عميقي روبهرو خواهند شد. فراموش نکنيد که نهتنها برخي کشورهاي بينالملي بر عليه ايران واکنشهاي منفي نشان ميدهد، وضعيت در داخل ايران هم در ناآرامي دنبال ميشود. اگر ايران بخواهد سدي در مقابل تهديدهاي اسراييل و آنهايي که از اين دولت حمايت ميکنند بسازد هم بايد در مذاکرات با کشورهاي غربي به نتيجه برسد و هم مشکلات شهروندان در داخل کشور را برطرف کند.»

بيگدلي در واکنش به قطعنامهاي که در شوراي حکام بر عليه ايران صادر شد، ميگويد: «اظهارات وزير دفاع اسراييل را نبايد بي ارتباط با قطعنامه شوراي حکام بدانيم. فراموش نکنيد که آنها از هر فرصتي براي امتياز گيري استفاده ميکنند. به اين موضوع هم بايد در اين رابطه اشاره کنيم که اگر ايران همينطور به عدم همکاري با بازرسان آژانس که خواستار بازديد از سايتهاي هستهاي ايران هستند، ادامه دهد قطعا شرايط دشوارتر و غير قابل پيشبينيتر ميشود. اسرائيل بهتنهاي نميتواند تهديدي بر عليه ايران محسوب شود ولي فراموش نکنيد که هر واکنشي که مقامات دولت اسرائيل بر عليه ايران از خود نشان ميدهند کاملا در اراتباط با منافع اروپاييها و آمريکاييها است.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه