احتمال قطع گاز برخی صنایع

آرمان امروز : مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت: در صورت عدم کاهش مصرف گاز خانگی و تجاری احتمال قطع گاز صنایع و اعمال محدودیت بیشتر برای نیروگاههای کشور وجود دارد. محمدرضا جولایی با بیان اینکه از ۱۰ روز گذشته تا کنون میزان مصرف بخش خانگی و تجاری ۱.۵برابر افزایش یافته است، اظهار کرد: طبیعتا این میزان کسری باید از جای دیگری جبران شود چراکه تولید دیگری وجود ندارد لذا باید با اعمال محدودیت راهی برای تامین سوخت کشور لحاظ کرد. وی با بیان اینکه جبران این میزان کسری گاز باید از طریقی انجام شود، گفت: اکنون مقداری از این کمبود را طریق مدیریت تامین گاز صنعت سیمان جبران میکنیم، بهگونهای که سوخت دوم که مازوت است را به این بخش تحویل دادهایم تا تولید متوقف نشود، مقدار دیگر را از طریق مدیریت میزان مصرف گاز نیروگاهها کنترل میکنیم، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران افزود: اگر بازهم نیاز شود، مقداری را از طریق ذخیره خطوط لوله تامین میکنیم و در صورت نیاز بیشتر، باید روی مصارف واحدهای صنعتی مدیریت داشته باشیم. جولایی با بیان اینکه درحال حاضر اعمال محدودیت برای صنایع فولاد و پتروشیمی در اولویت است و به غیر از این دو مواردی نیز وجود دارد که پس از هماهنگی با وزارت صمت اگر لازم باشد اعمال خواهیم کرد، گفت: میزان اعمال محدودیت بستگی به افزایش مصرف خانگی و تجاری دارد، پیشبینی ها نیز حکایت از این دارد که طی یک هفته آینده هوا سردتر شود در قبال این سرد شدن اگر مصرف افزایشی باشد شروع محدودیتها استارت میخورد. وی با اشاره به آخرین وضعیت تخصیص سوخت به نیروگاههای کشور نیز گفت: دو سوم نیاز نیروگاهها از طریق گاز و یک سوم از طریق سوخت مایع تامین میشود، باتوجه به ذخایری که داریم میزان سوخت مایع را برای نیروگاهها کنترل میکنیم. مدیر دیسپچینگ ملی گاز ایران با بیان اینکه این احتمال وجود دارد که مصرف سوخت مایع نیروگاهها افزایش یابد، اظهار کرد: باتوجه به میزان مصرف بخش خانگی برای این مساله نیز تصمیمگیری میشود، درحال حاضر مصرف خانگی حدود ۴۶۰ میلیون مترمکعب است یعنی بیش از ۵۰ درصد به بخش خانگی و تجاری اختصاص مییابد، طبیعتا اگر میزان مصرف از این رقم فراتر رود محدودیت اعمال میشود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه