تبرئه زن‌جوان از قتل‌شوهر با سیانور

زن جوان که متهم بود با همدستي پزشکي، شوهرش را با سم سيانور به قتل رسانده، پس از محاکمه در دادگاه کيفري يک استان تهران تبرئه شد. رسيدگي جنايي به اين پرونده از شامگاه اول تير 95 و با گزارش مرگ مشکوک مرد 38سالهاي به نام خسرو آغاز شد. فتانه، همسر اين مرد در تحقيقات گفت: «شب بعد از خوردن شام، همسرم کنار سفره دراز کشيد. من و دخترم هم سفره را جمع کرديم. بعد از چند ساعت متوجه شدم از دهان همسرم کف خارج شده و نفس نميکشد. با اورژانس تماس گرفتم که امدادگران بعد از حضور در خانهمان اعلام کردند خسرو مرده و براي احياي او کاري نميتوانند، بکنند.» با دستور قضايي، جسد براي تعيين علت مرگ به پزشکيقانوني منتقل شد که پزشکان با انجام آزمايشهاي سمشناسي، مرگ خسرو را مسموميت با سيانور اعلام کردند. با گزارش پزشکيقانوني، احتمال قتل خسرو مطرح شد. اين احتمال وقتي قوت گرفت که پدر و مادر خسرو از عروسشان به اتهام قتل شکايت کردند و بررسيهاي اوليه حکايت از درگيري فتانه و خسرو داشت.

«فتانه» تحت بازجويي قرار گرفت و منکر قتل شوهرش شد و گفت: «من و خسرو با داشتن يک دختر اختلافا

ت شديدي با هم داشتيم و چند بار مچ يکديگر را گرفته بوديم اما اين دليلي براي قتل او نبود و به احتمال زياد با خوردن سيانور خودکشي کرده است.»

اين درحالياست که تماسهاي فتانه در شب حادثه نشان داد او در فاصله زماني 90دقيقهاي 12بار با پزشکي به نام محمود تماس گرفته بود. محمود به اداره آگاهي احضار و در تحقيقات منکر ارتباط با فتانه شد و گفت: «مدتي قبل با فتانه رابطه کاري داشتم اما شب مورد نظر با او تماسي نداشتم.» ماموران در گام ديگري از تحقيقات سراغ خانواده و دوستان خسرو رفته که آنها اعلام کردند مرد جوان سرخوش و شاد بوده و هيچ انگيزهاي براي خودکشي نداشت.

شب حادثه نيز همراه دوستانش به فوتبال رفته بود. از سوي ديگر فتانه چند روز قبل از مرگ شوهرش توانسته بود مجوز بررسي تماسهاي او را بگيرد.  با تکميل تحقيقات در دادسرا براي فتانه به اتهام قتل شوهرش و براي محمود به اتهام معاونت در قتل کيفرخواست صادر و پرونده براي رسيدگي به دادگاه کيفري يک استان تهران ارسال شد. اختلاف شديد فتانه و خسرو، تماسهاي زن جوان با پزشک ميانسال و اثربخشي سيانور ازجمله دلايلي بود که در کيفرخواست براي مقصردانستن متهمان به آن اشاره شده بود. دو متهم در شعبه 11 دادگاه کيفري يک استان تهران و با حضور قاضي سجاد منافيآذر پاي ميز محاکمه قرار گرفتند. در اين جلسه پدر مقتول گفت: «عروسم، مادر نوهام است و از او شکايتي ندارم و ديه ميخواهم.» مادر مقتول هم وقتي در جايگاه قرار گرفت براي عروسش درخواست قصاص کرد.

رئيس دادگاه با تفهيم اتهام به فتانه از او خواست از خود دفاع کند که زن جوان دوباره منکر اتهامش شد و گفت: «از ابتداي تحقيقات اعلام کردم من قاتل شوهرم نيستم. ما اختلافات شديدي با هم داشتيم اما راضي به مرگ او نبودم. بعد از کالبدشکافي تازه متوجه مرگ او شديم.» پزشک ميانسال هم در دفاع از خود گفت: «خسرو را نميشناسم و با همسر او رابطه کاري داشتم. چند تماس با فتانه مرا در اين پرونده گرفتار کرد.»

قاضي سپس خطاب به اولياي دم گفت: «حاضر هستيد قسم بخوريد که متهمان در مرگ پسرتان مقصرند؟ اگر آنها قسم بخورند بيگناه هستند قسم آنها را قبول داريد؟» پدر و مادر خسرو در جواب گفتند حاضر به قسم نيستيم و قسم بيگناهي دو متهم را قبول نداريم.  در پايان قضات براي تصميمگيري وارد شور شدند اما مدرکي بر گناهکاري متهمان در مرگ خسرو به دست نيامد و آنها تبرئه شدند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه