«داستان کوه‌سرخ» منتشر شد

آرمان امروز: مجموعه «داستان کوهسرخ» بهقلم گروهي از نويسندگان براي نوجوانان نشر يافت.

در اين مجموعه داستانهايي تحتعناوين «فيروزه» اثر رفيع افتخار، «زندگي بزرگان: حکيم ابوالقاسم فردوسي طوسي» نوشته احمد اکبرپور، «غول دريا» اثر عبدالرحمان اونق، «جيرجيرک» نوشته اعظم ايزدي، «شورش جورابي» نوشته افروز جهانديده، «مردي که يک روز گم شد» نوشته محمدرضا شمس، «کوته، کوته» اثر پريوش طهوري، «نيلا- دختر باد» نوشته مرتضي عبدالوهابي، «رز دريا» نوشته حسين قربانزاده خياوي، «افسانه خانم مرصوصي» نوشته سيدعلي کاشفي خوانساري، «يکي بهجاي سه نفر» نوشته کيميا کامراني، «بچههاي ظهر پاييز» نوشته عاطفه کريمي، «من کنار کنار ميمانم» نوشته محمدرضا مرزوقي، «نفس تنگي» نوشته روحالله مهديپورعمراني، «داستان ترجمه: پرنده» نوشته محمدعلي دهقاني (دانا) و بازنويسي حکايت: «شادمهر و کوپر خاتون» نوشته زهرا مهاجري آمده است. در نوشتار مسلم ناصري با عنوان «بهشت گمشده»، ميخوانيم: اين کتاب هديهاي است از نويسندگاني خوب براي بچههاي شهرستان کوه سرخ که به بهشت گمشده خراسان رضوي معروف است».

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه