فصل نهم «چهارفصل تئاتر ایران» تمدید شد

آرمان امروز: فرصت دریافت ایدههای اولیه برای فصل نهم پروژه «چهارفصل تئاتر ایران» تا ۵ آذرماه تمدید شد.

آقاخانی مدیر دفتر مطالعات و پژوهشهای مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری، بهعنوان طراح و سرپرست پروژه جامع آموزش نمایشنامهنویسی برای خارج از پایتخت با عنوان «چهارفصل تئاتر ایران» از تمدید مهلت ارسال ایدههای اولیه در پاسخ به فراخوان فصل نهم از دور نوین این پروژه با نام «تئاتر و ماورا» تا روز شنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۱ خبر داد.

علاقهمندان به شرکت در این فرایند نمایشنامهنویسی توأم با آموزش کارگاهی که به چاپ آثار منتخب ختم میشود، میتوانند در راستای محتوای فراخوان فصل نهم ایدههای موجز و اولیه خود را به دبیرخانه این پروژه از طریق پستالکترونیکی [email protected] ارسال کنند.اعضای هیاتعلمی این فصل بهزودی معرفی خواهند شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه