رهبر معظم انقلاب، در دیدار مردم اصفهان:

بساط شرارت بدون شک جمع خواهد شد

حضرت آيتالله خامنهاي صبح ديروز (شنبه) در ديدار صدها نفر از مردم اصفهان، اصفهان را شهرِ تحسين برانگيز علم و ايمان و هنر و جهاد خواندند و با اشاره به اينکه چالش اساسي امروز ما، چالش پيشرفت در مقابلِ «توقف و رکود و ارتجاع» است افزودند: استکبار در صفآرايي مبنايي در مقابل ملت ايران با تشديد ايران ستيزي، همه امکاناتش را براي القاي نااميدي و بن بست به اذهان مردم بخصوص جوانان بکار گرفته و امروز مهمترين شاخص اثبات ايراندوستي هر فرد، «پرهيز از يأسآفريني و اميدسوزي» و «ترويج روحيه کار و تلاش و اميد» است.

رهبر انقلاب با تأکيد بر تلاش روزافزون مسئولان براي حل مشکلات اقتصادي گفتند: صحنه گردانان اصلي اغتشاشات اخير که نتوانستند مردم را به صحنه بياورند درصددند با ادامه شرارتها، مسئولان را خسته کنند اما اغتشاشات جمع خواهد شد و ملت با تنفر روزافزون از آنها با نيروي بيشتر و روحيه تازهتر، به کار و تلاش و پيشرفت ادامه خواهد داد.

رهبر انقلاب اسلامي در سخنان خود به تحليل چالش اصلي دنياي استکبار با ايران اسلامي پرداختند و گفتند: مشکل اصلي استکبار با جمهوري اسلامي اين است که اگر اين نظام پيشرفت و در دنيا جلوه کند، منطق ليبرال دموکراسي دنياي غرب باطل خواهد شد.

حضرت آيت الله خامنهاي با اشاره به سلطه دنياي غرب بر کشورهاي مختلف با منطق ليبرال دموکراسي افزودند: در سه قرن اخير به بهانه نبود آزادي و يا نبود مردم سالاري، منابع کشورها را غارت کردند و اروپاي فقير به قيمت به گِل نشستن بسياري از کشورهاي ثروتمند، ثروتمند شد.

صحنه گردانان اصلي اغتشاشات اخير که نتوانستند مردم را به صحنه بياورند درصددند با ادامه شرارتها، مسئولان را خسته کنند اما اغتشاشات جمع خواهد شد و ملت با تنفر روزافزون از آنها با نيروي بيشتر و روحيه تازهتر، به کار و تلاش و پيشرفت ادامه خواهد دادايشان با اشاره به شگرد غربيها که به اسم آزادي و دموکراسي، عليه آزادي و مردم سالاري در کشورها اقدام ميکنند، افزودند: کشور افغانستان يک نمونه نزديک و بارز است که امريکاييها به بهانه مردمي نبودن حکومت، به آنجا حمله نظامي کردند اما بعد از 20 سال جنايت و غارت، همان حکومتي که عليه آن اقدام کرده بودند، سرکارآمد و آنان با فضاحت خارج شدند.

رهبر انقلاب گفتند: اکنون يک نظام، برمبناي دين و مردم سالاري واقعي در ايران، به مردم خودش هويت داده و آنها را زنده و در واقع منطق ليبرال دموکراسي غربي را ابطال کرده است.

حضرت آيت الله خامنهاي افزودند: عدهاي در داخل بر مبناي تبليغات غرب، ميگويند در نظام اسلامي آزادي و مردم سالاري نيست در حاليکه بيان همين سخنان نشانه آزادي است و روي کار آمدن دولتهايي که از نظر تفکر سياسي شباهتي به يکديگر ندارند نيز نشانه حق انتخاب مردم و مردمي بودن نظام اسلامي است.

عدهاي در داخل بر مبناي تبليغات غرب، ميگويند در نظام اسلامي آزادي و مردم سالاري نيست در حاليکه بيان همين سخنان نشانه آزادي استرهبر انقلاب اسلامي با اشاره به اينکه اگر جمهوري اسلامي در مقابل امريکا و استکبار کوتاه مي آمد و زيربار قلدري و زورگويي آنها مي رفت، فشارها کمتر مي شد اما آنها بر کشور مسلط مي شدند، افزودند: در اين سالها هرگاه صداي قدرتمنديِ جمهوري اسلامي بلندتر بوده است، تلاش دشمن براي پنجه زدن به نظام اسلامي بيشتر شده است.

حضرت آيتالله خامنهاي تأکيد کردند: چالش اساسي و امروز کشور ما، چالش «پيشرفت و توقف و رکود و ارتجاع» است، زيرا ما در حال پيشرفت هستيم ولي قدرتهاي استکباري از پيشرفت ايران اسلامي مضطرب و ناراحت مي شوند و حرص مي خورند.

ايشان افزودند: به دليل همين ناراحتي و عصبانيت، امريکاييها و اروپايي ها با همه امکانات وارد ميدان مي شوند اما هيچ غلطي نمي توانند بکنند، همانطور که قبل از اين هم نتوانستند و در آينده هم نخواهند توانست.

در اين سالها هرگاه صداي قدرتمنديِ جمهوري اسلامي بلندتر بوده است، تلاش دشمن براي پنجه زدن به نظام اسلامي بيشتر شده استرهبر انقلاب اسلامي با اشاره به اينکه در کارزار اساسي ايران و استکبار، امريکا در خط مقدم قرار دارد و اروپا پشت سر امريکا ايستاده است، گفتند: در طول سالهاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي همه رؤساي جمهور امريکا اعم از کارتر، کلينتون و اوباماي دموکرات، و ريگان، بوش و آن سبک مغز قبليِ جمهوري خواه تا رئيس جمهور فعلي بي هوش و حواس که مي خواهد مردم ايران را نجات دهد، همه در مقابل جمهوري اسلامي ايران ايستادند و از هرکسي هم که توانستند از جمله رژيم صهيونيستي به عنوان سگ هار و زنجيري خود و برخي کشورهاي منطقه کمک گرفتند.

حضرت آيتالله خامنهاي افزودند: با وجود همه اين تلاشها، دشمنان ملت در مجموع ناکام ماندند، البته مشکلاتي همچون تحريم، ترور دانشمندان هستهاي، بکارگيري انواع شگردهاي سياسي و امنيتي و دادن رشوه به عده اي در داخل براي حرف زدن عليه جمهوري اسلامي، بوجود آوردند ولي نتوانستند حرکت ملت ايران را متوقف کنند.

ايشان تأکيد کردند: در شرايط فعلي که با چنين کارزار و چالشي مواجه هستيم، وظيفه آحاد مردم و مسئولان و همچنين روشنفکران، نخبگان، جوانان و جوامع علمي دانشگاهي و حوزوي، تلاش براي پيشرفت در همه عرصه هاي علمي، هنري، اقتصادي، سياسي، اخلاقي و معنوي است.

رهبر انقلاب پيشرفتها را زمينه ساز استحکام و اقتدار نظام خواندند و افزودند: هدف دشمن متزلزل کردن ارکان اقتدار نظام است، بنابراين همه بايد موضوع پيشرفت را با جديت دنبال کنند.

حضرت آيتالله خامنهاي در ادامه با طرح اين سؤال که «چگونه پيشرفت کنيم؟» گفتند: پيشرفت نيازمند ابزارهاي متعددي است اما مهمترين ابزار پيشرفت، اميد است بنابراين دشمن با همه توان خود بر روي القاي نااميدي و بن بست متمرکز شده است.

پيشرفت نيازمند ابزارهاي متعددي است اما مهمترين ابزار پيشرفت، اميد است بنابراين دشمن با همه توان خود بر روي القاي نااميدي و بن بست متمرکز شده استايشان با اشاره به امکانات گسترده رسانه اي دشمن همچون شبکه هاي ماهواره اي، فضاي مجازي و تلويزيون هاي مزدور براي از بين بردن اميد افزودند: با وجود همه اين تلاش ها، خوشبختانه اميد و حرکت براي پيشرفت در کشور زنده است.

رهبر انقلاب اسلامي گفتند: دشمن تلاش دارد تا علاوه بر مردم و جوانان، حتي مسئولان نيز اميد خود را از دست بدهند و متأسفانه دشمن يک امتداد داخلي هم دارد که آنها هم تلاش دارند با استفاده از روزنامه ها و فضاي مجازي، القاي يأس و نااميدي بکنند.

حضرت آيتالله خامنهاي افزودند: مشکل اقتصادي داريم که انشاءالله حل خواهد شد اما در بخش هاي ديگر در حال پيشرفت هستيم البته همه تمرکز بر اين است که نسل جوان از اين پيشرفت ها آگاه نشود، به همين علت دشمن و امتداد داخلي آن، اين پيشرفت ها را کتمان و يا کوچک نمايي مي کنند.

ايشان به چند نمونه از پيشرفت ها و حرکت هاي رو به جلو در هفته هاي اخير اشاره کردند و گفتند: دستيابي دانشمندان ايراني به روش جديد براي درمان سرطان خون، بومي سازي يکي از تجهيزات استخراج نفت و گاز، افتتاح خط آهن در بخشي از سيستان و بلوچستان که بخش مهمي از خط آهن شمال به جنوب است، افتتاح چندين کارخانه، راه اندازي اولين پالايشگاه فراسرزميني، بهره برداري از 6 نيروگاه برق، رونمايي يکي از بزرگ ترين تلسکوپ هاي جهان، پرتاب موشک ماهواره بر و رونمايي از يک موشک جديد، همه نمونه هايي از حرکت رو به جلو کشور، آن هم در زماني است که دشمن تلاش دارد با برخي اغتشاشات مانع اين حرکت شود.

رهبر انقلاب با تأکيد بر اينکه جوان ايراني در همين روزهاي شرارتِ دشمن، زنده و با انگيزه است، افزودند: يکي از شاخصهاي اساسي ايراندوستي، اميدآفريني است، بنابراين کساني که القاي نااميدي و بنبست ميکنند، ايرانستيز هستند و نمي توانند ادعاي ايراندوستي داشته باشند.

يکي از شاخصهاي اساسي ايراندوستي، اميدآفريني است، بنابراين کساني که القاي نااميدي و بنبست ميکنند، ايرانستيز هستند و نمي توانند ادعاي ايراندوستي داشته باشندحضرت آيتالله خامنهاي تأکيد کردند: نگذاريد کساني که دشمن ايران هستند، در قالب دفاع از منافع ملي، القاي يأس کنند. نويسندگان، شاعران، دانشمندان، روحانيون و همه افراد تأثيرگذار اميدآفريني کنند و شاخص ها و نشانه هاي اميد و پيشرفت در جامعه را سرِ دست بگيرند.

رهبر انقلاب در بخش ديگري از سخنانشان هدف اصلي صحنهگردانان اغتشاشات اخير را به ميدان آوردن ملت دانستند و گفتند: حالا که نتوانستند مردم را به ميدان بياورند در حال شرارتند تا بلکه بتوانند مسئولان را خسته کنند البته اشتباه ميکنند چرا که اين شرارتها موجب ميشود مردم، خسته، و از آنها بيزارتر و متنفرتر شوند.

ايشان در اين زمينه افزودند: اين حوادث و جنايتها و تخريبها مشکلاتي براي مردم و کسبه درست ميکند اما افراد در صحنه و پشت صحنه اين شرارتها، بسيار حقيرتر از آن هستند که بتوانند به نظام آسيب بزنند.

رهبر انقلاب اسلامي تأکيد کردند: بساط شرارت بدون شک جمع خواهد شد و ملت ايران با نيروي بيشتر و روحيه تازهتر حرکت در ميدان پيشرفت کشور را ادامه خواهد داد.

نويسندگان، شاعران، دانشمندان، روحانيون و همه افراد تأثيرگذار اميدآفريني کنند و شاخص ها و نشانه هاي اميد و پيشرفت در جامعه را سرِ دست بگيرندحضرت آيتالله خامنهاي، توانايي فرصتسازي از تهديدها را جزو طبيعت يک ملت با ايمان دانستند و با اشاره به نمونههاي تاريخي همچون جنگ احزاب و همچنين دفاع مقدس، خاطرنشان کردند: در جنگ احزاب که همه طوايف مشرکان به ميدان آمدند، نه تنها دلهاي مؤمنان نلرزيد بلکه با يادآوري وعده خداوند، بر ايمانشان افزوده شد و از اين تهديد، فرصت ساختند همچنانکه ملت ما نيز در دفاع مقدس و در مقابل جنگ احزاب و پشتيباني همهجانبه دنيا از متجاوز، تهديد را به فرصت تبديل کرد و به همه دنيا نشان داد شکست نميخورد.

رهبر انقلاب اسلامي افزودند: سابقه فرصتسازي مردم ايران در دفاع مقدس موجب شد تا همين امروز هم هر گاه دشمنان به فکر استفاده از برگ نظامي ميافتند متوجه باشند که ملت ايران شکستناپذير است، همچنانکه بارها به آمريکاييها و مخالفان خود گفته «آمدنتان با خودتان است اما رفتنتان نه» و در صورت تجاوز، گرفتار و نابود خواهيد شد.

ايشان حماسه 25 آبان 1361 و اعزام پر شور و انگيزهتر جوانان دلاور اصفهاني به جبههها را نمونه ديگري از فرصتسازي از تهديدها برشمردند و گفتند: در اغتشاشات اخير نيز ملت از اين بهاصطلاح تهديد، فرصت ساخت و حقيقت و جهتگيري خود را در راهپيمايي عظيم 13 آبان که با همه سالهاي قبل متفاوت بود با شعار عليه آمريکا نشان داد.

حضرت آيتالله خامنهاي نمونه ديگري از تجلّي فرصتسازي ملت را تشييع شهداي اغتشاشات اخير اعم از شهداي مردمي، امنيت و شهداي بسيجي و انتظامي دانستند و گفتند: جوان ناشناختهاي همچون روحالله عجميان به شهادت ميرسد اما جمعيت عظيم مردم در نقطه مقابل خواست دشمن به صحنه ميآيند و ميگويند شما جوان ما را به شهادت رسانديد ولي ما همگي پشت آن جوان هستيم.

ايشان فرصت ديگر ساخته شده از دل اغتشاشات را، عيان شدن چهره صحنهگردانانِ مدعيِ طرفداري ملت ايران برشمردند و افزودند: عداوت با همه خواستهها و مقدسات ملت ايران يعني دشمني با اسلام، قرآنسوزي، مسجدسوزي، دشمني با ايران و سوزاندن پرچم و بياحترامي به سرود ملي، چهره صحنهگردانان واقعي را روشن کرد.

رهبر انقلاب اسلامي افزودند: ادعا ميکنند طرفدار ملت ايران هستند در حاليکه ملت ايران، «ملت مسلمان» و «ملت قرآن و امام حسين» است؛ آيا کساني که به امام حسين (ع) و به اربعين و راهپيمايي ميليوني آن اهانت و بيحيايي ميکنند، طرفدار ملت ايران هستند؟

ايشان در تبيين چگونگي برخورد با عناصر مرتبط با اغتشاشات بر ضرورت تفکيک صحنهگردانان، فريبخوردگان، عاملان جنايت و افراد پول گرفته تأکيد کردند و گفتند: اين افراد يکجور نيستند. کسي را که بيتوجه به خواست حقيقي دشمن، با او همراهي کرده يعني فريب خورده اما جنايتي نکرده است چه دانشجو باشد چه غير دانشجو، بايد متنبّه و موعظه و هدايت و بيدار کرد و با پرسش از او که آيا اين حرکت موجب پيشرفت کشور است يا ضدّ آن، او را به فکر کردن وادار و هوشيار کرد تا با دشمن همصدايي نکند و به تعبير امام بزرگوار همه هر چه فرياد دارند بر سر آمريکا بزنند.

حضرت آيتالله خامنهاي حکم عاملان جنايات اخير را متفاوت خواندند و تأکيد کردند: عاملان جنايت، قتل، تخريب يا تهديد به آتش زدن دکان و ماشين کاسبان و مردم، و آن کسي که با تبليغات آنها را وادار به اين کارها کرده، هر يک بايد به اندازه گناهشان مجازات شوند.

ايشان در اين زمينه افزودند: البته مجازات بايد بهوسيله قوه قضائيه اي که با قدرت و سلامت و پر انگيزه است انجام شود و هيچکس حق ندارد خودسرانه و به خيال خود دست به مجازات بزند.

ايشان با اشاره به تعبير اميرالمؤمنين از پيامبر اکرم (ص) به طبيبي که هم داغ دارد و هم مرهم، استفاده بجا از مجازات و نصيحت را مورد تأکيد قرار دادند و افزودند: تا اين ساعت بحمدالله دشمن شکست خورده است اما دشمن هر روز کيد و مکري دارد و با شکست امروز، ممکن است سراغ اقشار مختلف همچون کارگران و زنان برود اگرچه شأن بانوان و کارگران با شرف ما بسيار بالاتر از آن است که تسليم بدخواهان شوند و فريب آنان را بخورند.

تا اين ساعت بحمدالله دشمن شکست خورده است اما دشمن هر روز کيد و مکري دارد و با شکست امروز، ممکن است سراغ اقشار مختلف همچون کارگران و زنان برودرهبر انقلاب با اشاره به بکارگيري ترفند «لشکرسازي کاذب» و «انبوهسازي دروغ» در رسانههاي ضد ايران با هدف تأثيرگذاري بر افراد غافل و بيخبر، گفتند: آنچه واقعيت دارد، حضور انبوه مردم در ميدانهاي مختلف دفاع از انقلاب، و تودهني آنها به بدخواهان است.

حضرت آيتالله خامنهاي در بخش ديگري از سخنانشان، مشکلات اقتصادي را يک واقعيت خواندند و افزودند: نامگذاري سالهاي متعدد با شعارهاي اقتصادي و تأکيد به مسئولان براي علاج اين مشکلات، با توجه به اهميت موضوع اقتصاد صورت گرفت اما دهه نود از لحاظ اقتصادي دهه خوبي نبود و اگر به آن توصيه ها عمل مي کردند و اقدامات لازم را انجام مي دادند، وضع امروز کشور و مردم متفاوت مي شد البته تحريم ها هم در مشکلات مؤثر بود.

رهبر انقلاب با اشاره به تلاش جدي و در برخي موارد مؤثر مسئولان براي حل مشکلات اقتصادي گفتند: تلاش بيشتر دستگاه ها و همکاري و همدلي و هم افزايي مردم و مسئولان، زمينه ساز حل مشکلات موجود خواهد بود و انشاءالله در اين زمينه نيز مشت محکمي بر دهان دشمن زده خواهد شد.

رهبر انقلاب در آغاز سخنانشان مردم اصفهان را حقيقتاً شايسته تمجيد دانستند و افزودند: اصفهان شهري با هويت کامل ايراني و اسلامي و شهر زندهي علم و ايمان و هنر و جهاد است.

ايشان، استان اصفهان را عالمپرور خواندند و با تجليل از علماي پرشمار اين منطقه گفتند: اصفهان شهر ايمان و محبت به اهلبيت و شهر ميراثهاي ارزشمند و کمنظير هنرهاي مطلوب ايراني است.

حضرت آيتالله خامنهاي در تشريح جلوههايي از عمق هويت انقلابي مردم اصفهان گفتند: اصفهان اولين شهري بود که در حکومت ستمشاهي در آن، حکومت نظامي برقرار شد.

ايشان با اشاره به حماسه آفريني هاي لشکر امام حسين (ع) و لشکر نجف به عنوان دو لشکر رزم آور استان اصفهان افزودند: تقديم حدود 24 هزار شهيد، دهها هزار جانباز، هزاران آزاده و وجود خانواده هاي سرافرازي که از 2 تا 7 شهيد تقديم اسلام و انقلاب و ايران کرده اند، اسناد افتخار و نشانه هاي هويت انقلابي و جهادي استان است که پاسداري از اين آثار پرعظمت، وظيفه هر انسان با وجدان است.

رهبر انقلاب با اشاره به تشييع حدود 360 شهيد در 25 آبان 1361 در اصفهان گفتند: اين همه جوان خونين پيکر مي توانست يک شهر را از درد و غم فلج کند اما اصفهاني ها با روحيه و انگيزه مضاعفِ ايماني، همان روز جوانان بيشتري را به جبهه ها فرستادند و کاروان عظيم کمک هاي خود را راهي مناطق جنگي کردند.

حضرت آيتالله خامنهاي مقابله با فتنه ها را از ديگر خصوصيات برجسته مردم اصفهان برشمردند و گفتند: در اين چهار دهه هر وقت لازم شده مردم اصفهان در دفاع از اسلام و انقلاب سينه سپر کرده و وارد ميدان شده اند.

ايشان با اشاره به گله هاي مردم اصفهان در عين برخورداري از ويژگي هاي انقلابي و ايماني گفتند: مسئله آب اصفهان مهم است و مسئولان دولتي که برنامه هاي خوبي براي حل اين مشکلات دارند بايد در کار و تلاش بيشتر، شب و روز نشناسند.

رهبر انقلاب، فداکاري و جهاد مردم ديگر شهرهاي کشور را در کنار مجاهدتهاي مردم اصفهان باعث پيروزي کامل و درخشان ايران در دفاع مقدس خواندند و افزودند: جوانان، واقعيات آن آزمايش کم نظير را نمي دانند که چگونه ملت ايران بدون هيچگونه حمايت در مقابل همه دنيا و کمک هاي همه جانبه ناتو، ورشو،  امريکا و شوروي سابق و اروپا به صدام، ايستاد و پيروز شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه