تحلیل «آرمان‌امروز» از اختلافات دولت و مجلس

متحدان دیروز، مخالفان امروز

آرمانامروز: اصولگرايان در حالي به دولت هجمه وارد ميکنند و صداي اعتراضيشان بلند شده است که در زمان انتخابات خرداد 1400 براي سيد ابراهيمرئيسي سنگتمام گذاشتند و تمامقد از برنامههاي اعلامي او دفاع کردند. اما در حالي که فقط 15 ماه و چند روز از دولتداري رئيسي و همکارانش گذشته است، تغيير رفتاري ملموس را شاهد هستيم. بهطوريکه در سکوت اصلاحطلبان، اين چهرههاي اصولگرايي هستند که در حوزههاي مختلف انتقادات ريز و درشتي را نثار دولت مي‌‌کنند.

«آرمانامروز» در گفتوگو با مهدي آيتي، فعال سياسي اصلاحطلب و ابوالقاسمرئوفيان، دبيرکل حزب اسلامي ايران زمين تغيير رفتار اصولگرايان در قبال دولت رئيسي را بررسي کرده است:

مهدي آيتي، فعال سياسي اصلاحطلب در گفتوگو با «آرمانامروز» درباره نقدهايي که اينروزها از سمت جريان اصولگرايي نسبت به دولت مطرح ميشود، اظهار داشت: اصليترين دليل هجمه اصولگرايان اين است که به رئيسي به وعدههاي انتخاباتي عمل نکرد. يعني ايشان در روزهاي تبليغاتي بهلحاظ سياسي، اجتماعي و ... وعدههايي داد که همه فکر کنند، قرار است انقلابي در عرصه مديريتي صورت بگيرد. اما با گذشت يکسال و  چند ماه نهتنها دردي از دردهاي مردم کمتر نشد، بلکه گراني و بيکاري بيشتر شد و بههمين ميزان اميد به اصلاح کمتر تا جان مردم بهلب برسد. بههمين دليل همه آنهايي که از رئيسي حمايتي بيمثال به‌‌جا آورده بودند، در همين مدت کم متوجه اشتباه بزرگ بشوند و اينطور شد که نقد و اعتراض ميکنند. البته آنها هم بايد پاسخگوي حمايت چشموگوش بستهشان باشند.

نماينده ادوار مجلس در ادامه گفت: در واقع شرايط بهقدري بد است که نه فقط رقباي سياسي ابراهيمرئيسي، بلکه صداي حاميان سينهچاک هم درآمده است. اميدوارم حالا که اصولگرايان ميبينند، دولت متبوعشان آدمهاي صفر کيلومتر را وزير و معاون وزير و ... کرده است، درس عبرت بگيرند و در انتخابات آتي بدون شناخت کسي را مورد حمايت قرار ندهند. او افزود: البته در اينميان عدهاي از نمايندگان مجلس از ضعف مفرط دولت سوءاستفاده ميکنند و با اين هدف دولت را تخريب ميکنند تا مردم حوزه انتخاباتي را راضي کنند تا در انتخابات سال 1402 هم بتوانند راًي بگيرند. بايد گفت، مخالفت با هدف انتخاباتي نميتواند رفتاري معقول باشد. با اينحال حتم دارم، هر چقدر به موعد انتخاباتي مجلس دوازدهم نزديکتر ميشويم، شکاف دولت و مجلس عميقتر ميشود. حتي امکان دارد، در مواردي هم نقدهاي غيرمنصفانهاي مطرح شود.

مهدي آيتي در پايان گفت: دولت رئيسي در حالي از طرف همه طيفها تحتفشار است که بايد گفت، از توان و تجربه کافي براي کارآمدي محروم است و بعيد بهنظر ميرسد، اين دولت بتواند راهي براي گذر از بحران پيدا کند.

ابوالقاسمرئوفيان، دبيرکل حزب اسلامي ايران زمين به «آرمانامروز » گفت: انتقادات اصولگرايان از  ابراهيمرئيسي بهاين دليل است که ايشان با حمايت طيفهاي اصولگرا به پاستور راهيافت و در حالي قرار است تا 1404 نفر اول دولت باشد که اين موقعيت را مديون اصولگرايان است. پس بايد خودش را در قبال سئوالات و مطالبههاي چهرههاي اصولگرايي پاسخگو بداند. او افزود: رئيسي در حالي اينروزها از چند جهت تحتفشار است که در عمل بهوعدههايش ناکامي مطلق را تجربه ميکند. مردم يادشان مانده است که وعده ساخت يکميليون مسکن در يکسال، اشتغالزايي و ... داده شد، اما با شروع دولت نهتنها هيچ گرهي باز نشد، بلکه مشکلات بيشتر و گرفتاري عمومي شدت گرفت.

اين فعال سياسي اصولگرا در ادامه با اشاره به نقدهاي نمايندگان مجلس يازدهم اظهار داشت: اينکه نماينده مردم مشکل را ببيند و نتواند سکوت کند، يعني اينکه رسالت نمايندگي را جدي ميگيرد. اما اگر آنها  با اين هدف اعتراض کنند که مثلا بهمردم بگويند به فکرشان هستند و بههمين به خود اجازه بدهند، ايراد بيدليل به دولت بگيرند. اين نوع رفتار مصداق فريب افکار عمومي و سوءاستفاده از جايگاه نمايندگي است که ميتواند ضررهاي زيادي به منافع ملي بزند.

رئوفيان با اشاره به اعتراضهاي فعلي ادامه داد: اصولگرايان ميدانند که در بهوجود آمدن اين فضاي تنشآلود سهيم هستند و بههمين دليل دولت را تحتفشار قرار ميدهند تا فکري براي بهبودي اوضاع داشته باشد. هر چند که ترکيب دولت و نيروهايي که رئيسي به خدمت ميگيرد، توانايي حداقلي هم ندارند تا شرايط امروز با آنچه در انتخابات وعده داده شده بود، زمين تا آسمان فرق کند و  در نتيجه دستِ مردم تنگِتنگ شود. بهطوريکه ميتوان گفت، از زمان پيروزي انقلاب نديده بوديم مردم تا به اين حد از حکمرانان نارضايتي داشته باشند.ژ

وي توضيح داد: مشکلات مردم را رنج ميدهد و از دست دولت کاري بر نميآيد که دليلش اين است که رئيسي اصرار به حضور افراد امتحانپس داده دولتهاي نهم و دهم دارد تا بتوان اينطور گفت، اگر در آنروزها مشکلي از مشکلات مردم رفع شد، دولت سيزدهم ميتواند مردم را به آرامش و اطمينانخاطري برساند.

ابوالقاسمرئوفيان در پايان گفت: در پايان ذکر اين نکته را ضروري ميدانم که اصولگرايان مجلس هم نبايد از زير مسئوليت شانهخالي کنند و فقط دولت را مقصر بههمريختگيها معرفي کنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه