ضرورت ترمیم دولت

مرتضيعزتي

دولت سیزدهم در  حالی به شانزدهیمن ماه پاستورنشینی رسیده است که آنچه در  این مدت اتفاق افتاده است، بهطور کاملا ملموسی با وعدههای سید ابرهیم رئیسی فاصله دارد تا بتوان اینطور گفت، برای اینکه افکار عمومی از دولتی که با ادعای انقلابیگری از مردم رای گرفته است، ناامید شوند فقط «یکسال» کافی بود!

درباره چرایی ناکامی دولتیها به چند مورد میتوان اشاره کرد که مهترینشان چیزی جز این نیست که رئیسی مردانی را برای حضور در کابینه و سمتهای ردهبالا انتخاب کرده است که از تجربه و حتی میتوان گفت، درایت کافی برای امر کشورداری محروم هستند.  بر همین اساس حتی بخشی از جریان اصولگرایی هم به ضعف و در نتیجه عدم کارآمدی دولت صحه میگذارند. بهعنوان مثال وقتی سخنگویی روی کار است که جمله « برای دولت مثل آب خوردن بود که از روز اول اجازه شلیک با گلوله جنگی بدهد» چه هزینهای برای دولت و حتی کل نظام دارد، چه تبعات منفیای میتواند داشته باشد، چه توقعی داریم که سایر مهرهها و دستگاههای دولتی بتوانند نگاهی واقعبینانه به مسایل داشته باشند و به دور از هیجان و در فضایی منطقی تصمیمگیری کنند.

همچنین میتوان به انتصاب عجیب  حجتاللهعبدالملکی بهعنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی اشاره کرد. انگار نهانگار که 4 ماه پیش او به این دلیل از کابینه بالاجبار استعفاء داده بود که از همان روزهای پیش از  راًی اعتماد مجلس بهدلیل شعارهای رویاپردازانه مورد قضاوت آنچنانی افکار عمومی قرار گرفته بود. در واقع این انتخاب بهقدری زیرسئوال بود که بارها در رسانهها با واژه «قحطالرجال» به استقبال خبر این انتصاب رفتند.جای سئوال و تعجب است که آقایان دولتی نمیدانند این انتصابهای بیمنطقی افکار عمومی را نسبت به خود و اصلاح امور ناامید میکنند. با این قبیل تصمیمگیریها باید گفت، دولتِ بیتجربه و بیتدبیر است.

لازم به ذکر و توجه است که اگر بهطور جدی به فکر ترمیم دولت نیفتند، قطعا با چالشهای بیشتری روبرو خواهیم شد و مردم روز بهروز مشکلات عدیدهتری را تجربه خواهند کرد. آنهم در موقعیتی که بخش زیادی از مردم تصمیم گرفتهاند اعتراضهایشان را علنی و بیپروا اعلام کنند. به همین دلیل باید گفت، اگر دولت و سایر ارگانهای حاکمیتی نتوانند فکری عاجل برای کاهش مشکلات بکنند، قطعبهیقین با وضعیتی بسیار خطرناک و هزینهساز روبرو خواهیم شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه