روابط عمومی و تبلیغات در سفر و جهانگردی

آرمان شرق-گروه ارتباطات: مديريت براي جذب گردشگر در بازار پر رقابت، از ابزارهاي بازاريابي و مديريتي استفاده مي کند که بايد مورد توجه قرار گيرد. مهمترين ابزار بازاريابي، روابط عمومي (PR) است زيرا نقش کليدي در تبليغات مکان ها، فعاليت ها و هويت ها دارد.

روابط عمومي و تبليغات در سفر و جهانگردي

 امروزه مرزهاي جهاني بين کشورها در نتيجه جهاني شدن شروع به از بين رفتن کرده است. حمل و نقل و ارتباطات در مقايسه با قرن گذشته آسان تر شده است. علاوه بر اين، پس از تأسيس و تأسيس اتحاديه اروپا، جريان آزادانه افراد بين کشورهاي عضو وجود داشته است. اين امر موجب رشد و توسعه بخش گردشگري و سفر شده است. در دنياي معاصر اشکال مختلفي از گردشگري وجود دارد که شامل گردشگري تاريخي، تجاري و کنفرانسي، فرهنگي، گردشگري سلامت و گردشگري ماجراجويي ميشود.

مديريت براي جذب گردشگر در بازار پر رقابت، از ابزارهاي بازاريابي و مديريتي استفاده مي کند که بايد مورد توجه قرار گيرد. مهمترين ابزار بازاريابي، روابط عمومي (PR) است زيرا نقش کليدي در تبليغات مکان ها، فعاليت ها و هويت ها دارد.

روابط عمومي به عنوان يک ابزار تبليغاتي. تعاريف زيادي از روابط عمومي وجود دارد، مانند «فرايند ايجاد تصوير مثبت در ذهن شخص ثالث» يا «عمل مديريت جريان اطلاعات بين سازمان و عموم». همه اين تعاريف يک نقطه مشترک دارند: روابط عمومي براي شکل دادن به تصوير مطلوب يک محصول، سازمان و فرد استفاده مي شود. کمک به کسب و کار براي رسيدن به اهداف خود به طور موثر، کارآمد و موفقيت آميز. روابط عمومي عنصري در ترکيب تبليغاتي است که نگرش هاي عمومي را ارزيابي مي کند، موضوعاتي را که ممکن است باعث نگراني عمومي شود را شناسايي مي کند و برنامه هايي را براي جلب درک و پذيرش عمومي اجرا مي کند. مانند تبليغات و پيشبرد فروش، روابط عمومي يک پيوند حياتي در آميخته ارتباطات بازاريابي يک شرکت است. مديران بازاريابي، کمپينهاي روابط عمومي محکمي را برنامهريزي ميکنند که در برنامههاي بازاريابي کلي قرار ميگيرد و بر مخاطبان هدف تمرکز ميکند. اين کمپين ها تلاش مي کنند تا تصوير مثبتي از شرکت در چشم عموم حفظ کنند. هدف روابط عمومي تصوير (در بيشتر موارد مثبت، گاهي منفي) است و ابزاري که براي دستيابي به آن استفاده ميشود، «علم» ناميده ميشود.

تبليغات مي تواند مثبت يا منفي باشد و هميشه نمي تواند توسط سازمان کنترل شود. بلاياي طبيعي توسط شرکتهاي مديريت استراحتگاههاي مسافرتي قابل کنترل نيستند، اما اين بلايا توجه زيادي را به رسانهها جلب ميکند و به سود آسيب ميرساند. رسوايي ها و شايعات بد در مورد يک فرد مشهور “چهره” يک شرکت هميشه قابل کنترل نيست. برخي از مردم مي گويند که چيزي به نام تبليغات بد وجود ندارد هر تبليغاتي خوب است. اين بيانيه قابل بحث است، زيرا تبليغات بد ممکن است تصوير بدي از تجارت ايجاد کند. روابط عمومي ارتباط نزديکي با فعاليت هاي بازاريابي سازمان دارد، اهداف و مقاصد هر دو بخش به هم مرتبط هستند و اغلب بسيار به نتايج يکديگر وابسته هستند. اهداف بازاريابي، معرفي محصول به مشتري در مکان مناسب در زمان مناسب، «فروش» محصول در بازار است. روابط عمومي با آگاهي عمومي (بازار) از شرکت و محصولات آن و ايجاد تصوير خوب از شرکت، به دستيابي به اين اهداف کمک مي کند. روابط عمومي بخشي از ترکيب تبليغاتي (تبليغات، روابط عمومي، تبليغات فروش و فروش مستقيم) است. روابط عمومي ارتباط تنگاتنگي با تبليغات دارد، به آگاهي مردم از يک محصول/کسب و کار، جلب توجه افراد مختلف و کسب فروش و سود کمک مي کند. عموم هاي مختلف شامل مشتريان، سهامداران، جامعه، عموم مردم (مشتريان بالقوه)، وام دهندگان پول اما روابط عمومي و تبليغات متفاوت است، تبليغات قابل کنترل است، هزينه بيشتر، اعتبار کمتر و روابط عمومي يعني کنترل کمتر، هزينه کمتر، اعتبار بيشتر.

روابط عمومي در صنعت گردشگري

بالي کادک دوي کاهايا پوترا

اين مطالعه به بررسي عملکرد روابط عمومي (PR) در صنعت گردشگري بالي پرداخت. به بررسي مشخصات دست اندرکاران روابط عمومي، چگونگي تعريف روابط عمومي و فعاليت هاي آن، ساختار آن در سازمان و نقش آن در مديريت مسائل و بحران ها پرداخت. براي به دست آوردن داده ها و اطلاعاتي که به صورت کيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند، مصاحبه هاي نيمه ساختاريافته عميق با ده کارشناس روابط عمومي انجام شد. اين نشان داد که روابط عمومي ارتباط نزديکي با بازاريابي دارد زيرا به عنوان ارتباطات، تبليغات، تصوير و بحران تعريف ميشود. فعاليت ها هم ارتباط داخلي و هم خارجي از قبيل تهيه ابزارهاي ارتباطي، روابط رسانه اي، عکسبرداري، تبليغات، رويدادها، وب سايت و ارتباطات بحران بود. روابط عمومي از زمان انتشار نشريات خارج از کشور در مورد بالي وجود داشت. هيچ بخش مستقل روابط عمومي وجود نداشت. روابط عمومي تحت بخش فروش و بازاريابي، بخش حقوقي و تبليغات و در يک مرکز رسانه قرار گرفت. روابط عمومي استراتژيک بود و هم در تنظيم چشم انداز و ماموريت سازمان و هم در تصميم گيري استراتژيک مشارکت داشت. مسائل و بحرانهاي گردشگري به خوبي مورد توجه روابط عمومي قرار گرفتند، زيرا با تصوير و شهرت مرتبط بودند. هنگامي که يک مشکل يا بحران رخ مي دهد، به فعاليت هاي روابط عمومي بيشتري نياز دارد. براي شناسايي مسائل و بحرانها، رسانههاي گروهي منبع اصلي اطلاعرساني و جلسات منظم با متخصصان و گزارشهاي ارائهشده توسط ذينفعان بودند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه