وزیر کشور: با اصل اعتراضات مشکلی نداریم

آرمانامروز: احمد وحيدي درباره اينکه با شکلگيري اعتراضات در کشور بار ديگر بحث اختصاص محلي براي برگزاري تجمعات مطرح و گفته شد وزارت کشور متولي اين امر است و در حال رسيدگي به اين موضوع است اين بررسيها در چه مرحلهاي قرار دارد، گفت: اين موضوع 2 مسئله دارد؛ نخست اصل مساله کساني به هر حال به يک موضوعي اعتراض دارند، مسئله ديگر اينکه در يک مکان خاصباشد.

وزير کشور با اشاره به اينکه با اصل اعتراضات ما مشکلي نداريم، تاکيد کرد: در چارچوب قانون افرادي که اعتراض دارند، ميتوانند مجوز بگيرند و مشخص باشد طول آن چه مدتي است که ميخواهند اعتراض خودشان را انجام دهند.

وي خاطرنشان کرد: کساني هم که ميخواهند متولي اعتراضات باشند بايد آن را در چارچوب خود کنترل کنند و اين مانعي ندارد. البته بايد در يک شرايطي که به هر حال شرايط بهتري باشد اين کار انجام شود در اينصورت ما هم مشکلي نداريم.

وحيدي بيان کرد: درباره انتخاب محل قبلاً يک بار بحث و تصويب شده است، اما به دلايلي دستگاههاي خارج از دولت يک اشکالاتي گرفتند که بايد مجدداً بررسي شود.

وي درباره اينکه در اين مدت احزابي براي برگزاري تجمعات درخواست دادهاند و گلايهمند از وزارت کشور هستند، عنوان کرد: بله احزابي براي برگزاري تجمع درخواست دادند و جلسه با آنها برگزار شد اما آنها غالباً مجمع خودشان را برگزار نکرده بودند و هنگامي که مجمع برگزار نکنند قانوني بودن کار خودشان زير سوال ميرود.

وزير کشور تاکيد کرد: موضوع بيشتر به خودشان بازميگردد که آن مجامع را به موقع تشکيل دهند و سلسله کارهايي که بايد اتفاق بيفتد، در واقع طبق قانون باشد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه