شکایت از ابراهیم رئیسی به ابراهیم رئیسی!

آرمانامروز: محمد مهاجري، فعال سياسي اصولگرا که به مخالف سرسخت ابراهيمرئيسي معروف است، در نامه اي از رئيسجمهور به  دادستان ويژه روحانيت شکايت کرد!

اين فعال سياسي اصولگرا با انتشار شکواييهاي در صفحه تلگرامي خود به دادستان ويژه روحانيت ادعا کرده است، رئيسجمهوري در انجام وظايف قانوني و شرعي خويش کوتاهي نموده است. متن اين نامه به شرح زير است:

جناب حجتالاسلام رئيسي! دادستان ويژه روحانيت

با سلام  احترام

به استحضار ميرساندطي 15ماه گذشته رئيس جمهور سيزدهم، آيتالله دکتر ابراهيم رئيسي، در انجام وظايف قانوني و شرعي خويش به عنوان يک مقام مسئول نظام جمهوري اسلامي و شخصيتي روحاني گفتارها و رفتارهايي داشته اند که ضرورت بررسي ناکارآمدي دولت ايشان را لازم ميداند.

ايشان بعضا با انتصاب افراد ناکارآمد و با وعدههاي ، کاهش تورم به عدد يک رقمي (البته يکبار هم از عدد «نيم» سخن گفتند) تحويل دو دستي دولت به اشخاصي ناکارآمد از يک گرايش سياسي، معطل کردن دستگاه ديپلماسي براي امضاي برجام، افزايش روزافزون قيمت کالاها، ارائه آمارهاي غلط و غيرواقعي از حقايق اقتصادي، گراني و کمبود شديد دارو و بلاتکليفي نگران کننده بيماران و موارد متعدد ديگر موجبات سردرگمي کشور به لحاظ اقتصادي و سياسي و نيز نارضايتي گسترده را فراهم آورده است.

صادق کوشکي در  گفتوگو با آرمانامروز در اين رابطه اظهار داشت: من نميدانم نيت آقاي مهاجري از مطرح کردن اين اظهارات چيست و بايد از خودشان سئوال کنيد. اما اين را ميدانم که ايشان فردي معمولي هستند که مطالبش را هيچوقت جدي ارزيابي نکردهام. ايشان به نظر من آدمي عالِم نيست و يک روزنامهنگار در جمع صدها روزنامهنگار آنهم روزنامهنگاري متوسط است.

اين تحليلگر سياسي در ادامه با اشاره به نقدهايي که نسبت به دولت رئيسي مطرح ميشود، گفت: من سخنگوي دولت نيستم و سمتي در دولت ندارم. بايد درباره چرايي عدم تحقق وعدهها به سراغ مسئولان مربوط برويد. بههرحال شما بهعنوان روزنامهنگار اين حق را داريد که از مسئولان دليل ناکارآمديها را جويا شويد. من بهعنوان کسي که در حوزه سياست‌‌خارجي تخصص دارم، نميتوانم درباره وعدههايي مثل ساخت يکمليون مسکن در سال يا کمبود دارو اظهارنظري داشته باشم.

او افزود: در واقع من در دولت جايگاهي ندارم و بههمين دليل نميتوانم، اظهارنظري کارشناسانه و بر اساس واقعيت داشته باشم. يعني اگر درباره مسکن و اقتصاد حرفي بزنم، حتما اظهارنظري منصفانه نخواهد بود. حتي اگر درباره دولت روحاني هم سئوال ميکرديد، بازهم پاسخي قانعکننده براي شما نداشتم. من در حوزه ديپلماسي و فرهنگي ميتوانم اظهارنظري دقيق داشته باشم.

وي درباره کارنامه 16 ماهه دولت سيزدهم اظهار داشت: بهنظر من بزرگترين نقطه ضعف دولت غفلت از مباحث فرهنگي است و هيچ تاثيري جدي در اين بخش مهم به نمايش نگذاشتهاند. منظورم اين است که وزارتخانههاي آموزشوپرورش، علوم، فرهنگ و ارشاد، ورزش و ميراث فرهنگي بهگونهاي فعاليت کردهاند که گويي دولت روحاني روي کار است و سياستهاي دولت پيشين ادامه دارد.

صادق کوشکي در پايان گفت: دولت رئيسي متاسفانه در حوزه فرهنگ هيچ تحولي نداشته است که اين ميتواند خسارتزا  باشد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه