انتخابات آمریکا و سرنوشت برجام

امیرعلی ابوالفتح
اظهارات «نیکی هیلی»، نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل در دوران ریاستجمهوری «دونالد ترامپ» که آرزوی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را بهعنوان نماینده جمهوریخواهان در سر میپروراند، گفته است که روز اول ریاست جمهوری برجام را پاره خواهیم کرد.

قبل از هرچیز باید به این موضوع اشاره کنیم که هیلی، حرف تازهای نزده است و باید بگوییم که این نظر کلی جمهوری خواهان آمریکا در مورد برجام است. تکلیف جمهوری خواهان در مورد برجام مشخص است و پیش از این هم بارها از سوی این طیف سیاسی آمریکا چنین اظهاراتی را در مورد برجام شنیده بودیم. در این مورد نباید فراموش کنیم که منافع خارجه آمریکا آینده روابط با ایران را مشخص میکند و در حال حاضر نمیتوان برای دو سال آینده تصمیمگیری کرد.

 توجه داشته باشید که خود دونالد ترامپ که در ابتدای روی کار آمدنش برجام را لغو کرد بعد از آن در طول مدت ریاست جمهوریش بارها اعلام کرد که برجام در مسیر منافع ملی آمریکا بود و بهنظر میآید که از لغو برجام پیشمان شده بود. با توجه به این موضوع باید بگوییم که زمان و البته منافع ملی آمریکا در آینده مشخص خواهد کرد که سرنوشت برجام چه خواهد شد نه اظهارات نیکی هیلی.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه