قانون ترميم حقوق شامل «اضافه کار» نمي‌شود

آرمان امروز: يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت که قانون ترميم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوري و لشگري شامل اضافه کار نخواهد شد و تنها يک ميليون تومان به حقوق دريافتي کارکنان دولت در پايان هر ماه اضافه ميشود.

احسان ارکاني درباره اينکه آيا افزايش حقوق کارمندان دولت شامل ساير مزايا همچون اضافه کار خواهد شد؟ گفت: در حکم کارگزيني براي محاسبه اضافه کار فرمول مشخصي وجود دارد. اين فرمول بدين گونه است که جمع سه آيتم حق شغل و حق شاغل و فوقالعاده مديريت، تقسيم بر 176 ميشود و عدد به دست آمده به عنوان يک ساعت اضافه کار محاسبه ميشود. کارمند دولت تا سقف 175 ساعت در ماه ميتواند اضافه کار داشته باشد که محاسبه آن بر اساس اين فرمول است.

وي ادامه داد: در قانون مربوط به افزايش حقوقها، 3000 امتياز در احکام کارگزيني و قراردادهاي کارکنان در قالب ترميم حقوق مصوب شد که براي آن هم مقرر شده در رديف جداگانهاي در حکم کارگزيني به نام ترميم حقوق اضافه شود. لذا با توجه به اينکه اين موضوع در هيچ کدام از سه آيتم مربوط به محاسبه اضافه کار يعني حق شغل، حق شاغل و فوقالعاده مديريت نيامده است، اين قانون شامل اضافه کار نخواهد شد و صرفا يک ميليون تومان در حکم کارگزيني قيد ميشود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه