«جهان صنعت» توقیف شد

هیأت نظارت بر مطبوعات به توقیف روزنامه «جهان صنعت» رأی داد. آرمانامروز: روزنامه «جهان صنعت» در نشست فوقالعاده دیروز  هیأت نظارت بر مطبوعات به سبب تخلف از مصوبات شورای عالی امنیت ملی و حدود مطبوعات، توقیف و پرونده آن به مرجع قضایی ارجاع شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه