حضور فعال اسرائیل بیخ گوش ایران

آرمان امروز: رسانهها از توافقات بين جمهوري آذربايجان و رژيم موقت صهيونيستي در حوزه ترابري هوايي و امنيت سايبري خبر دادند.

به گزارش خبرگزاري دولتي «آذرتاج»، «رشاد نبي اف» وزير توسعه ديجيتال و حمل و نقل آذربايجان در سفر کاري به فلسطين اشغالي ديدارهاي دوجانبهاي با مقامهاي رژيم اسرائيل برگزار کرد.  در اين بازديد، توافقنامه حمل و نقل هوايي بين وزارت حمل و نقل جمهوري آذربايجان و وزارت حمل و نقل و ايمني راه تل آويو امضا شد. بر اين اساس، اين توافقنامه سفرهاي متقابل اتباع جمهوري آذربايجان و صهيونيستها را تسهيل ميکند.

 «مراو ميکائيلي» وزير حمل و نقل و ايمني راه رژيم صهيونيستي نيز از روابط رو به رشد دو طرف  ابراز خرسندي و  از توافقنامه حمل و نقل هوايي قدرداني کرد. در اين ديدار درباره همکاريهاي حمل و نقل اسرائيل و جمهوري آذربايجان تبادل نظر شد. در جريان اين بازديد، توافقنامهاي بين سرويس امنيت الکترونيک و موسسه معروف فناوري صهيونيستي (تکنيون) به امضا رسيد. قرار است بر اساس اين قرارداد مرکز امنيت سايبري جمهوري آذربايجان افتتاح شود. آموزشهاي تحت اين برنامه در باکو توسط کادر آموزشي دانشگاه فناوري تکنيون برگزار خواهد شد. در ديدار مقامهاي جمهوري آذربايجان با مدير آژانس فضايي رژيم اسرائيل گفتوگو کرد و در اين نشست دورنماي همکاري با صنعت علوم فضايي رژيم صهيونيستي مورد بحث و بررسي قرارگرفت.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه