بررسی «آرمان امروز» از پیشنهاد جنجالی مجلس درباره دانشجویان معترض

برچسب «اقامت » جنجال تازه تندروها

محمد زاهدی اصل: در کشور ما مشکل دیگری وجود ندارد که کار نمایندگان شده تهدید معترضان یا دانشجویان؟!

آرمان امروز- رها معيري: طرحهاي جنجالي مجلس در رابطه با برخورد با معترضان ادامه دارد و روز گذشته خبرگزاري فارس اعلام کرد: « جمعي از نمايندگان مجلس و کارشناسان طرحي را تدوين کردهاند که در صورت هنجارشکني دانشجويان در دانشگاهها و ارتکاب جرائمي همچون ايجاد آشوب و بلوا، تخريب اموال، فحاشي و توهين به مقدسات در دانشگاه هاو هرگونه اقدامي که در روند ماموريت هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه اخلال ايجاد کند، ضمن صدور احکام انضباطي، متخلفين را محکوم به پرداخت کل هزينههاي تحصيل در آن مقطع آموزشي کنند. از ديگر مجازات هاي مطرح شده در اين طرح ممنوع الخروجي به مدت 10 سال است. همانطور که در طرح پيشنهادي مجلس آمده، پيش بيني شده در صورتي که دانشجويان از اقدامات هنجارشکانه ابراز پشيماني کنند، مجازات هاي فوق تخفيف خواهد يافت و يا در صورت رفع نياز کشور و خدمت رساني مجازات آنها بخشيده خواهد شد. به گفته يکي از طراحان اين طرح برگزاري کرسي هاي آزاد انديشي و ايجاد فضاي باز گفتوگو در دانشگاهها همواره مورد تاکيد مسئولان بوده است که در روزهاي اخير هنجارشکنان در دانشگاه بهرغم دعوت تشکل هاي دانشجويي به حضور در کرسي هاي آزاد انديشي و تريبون هاي آزاد تاکنون از حضور در اين جلسات خودداري کردهاند.»

در اين شرايط يک عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس طرح، ممنوع الخروجي 10 ساله دانشجويان را بهنوعي «بيسليقگي دانست و اعلام کرد: «در کميسيون آموزش مطرح نيست» مهرداد ويسکرمي با اشاره به اينکه چنين طرحي را نديدهام، بعيد ميدانم که مطرح باشد و اگر هم باشد بهنظرم در فضاي کنوني مطرح کردن برخي موضوعات بيسليقگي است، افزود: «اگر طرح در سامانه بارگذاري شود، نمايندگان قادر خواهند بود از طريق تبلت آن را امضاء کنند و امضاء به صورت دستي نيست اما من چنين طرحي را نديدهام. بهنظر من قوانين و مقررات موجود در دانشگاهها گوياست و کفايت ميکند، به هرحال دانشگاه ضوابط و هدفگذاري خودش را دارد، قشر فرهيخته ما در دانشگاهها هستند. همين مقررات و قوانيني که اکنون در بحث مباحث انضباطي دانشگاهها وجود دارد، کفايت ميکند. سالهاي سال دانشگاههاي ما با همين قوانين اداره شدهاند و مشکل خاصي هم پيش نيامده است. لذا اينطور نيست که احساس کنيم بايد قوانين تشديد شود.»  اين خبر در شرايطي منتشر ميشود که با پيگيريهاي خبرنگار «آرمان امروز» از نمايندگان مجلس طرح مذکور به امضاي تعدادي از نمايندگان مجلس رسيده و در حال حاضر در حال جمع آوري امضاء توسط ساير نمايندگان هستند. 

طرح مجلس هيجاني و دور از منطق است

براي بررسي اين موضوع و تبعات آن، به سراغ يک استاد بازنشسته مددکاري اجتماعي دانشگاه علامه رفتيم. محمد زاهدي اصل با اشاره به تبعات اين طرح مجلس به «آرمان امروز» ميگويد: «طي چند وقت گذشته برخي از نمايندگان مجلس با اظهار نظرها و طرحهاي هيجاني و دور از منطقشان، فقط مانند بنزين روي آتش عمل ميکنند. آنها اعتراضات دانشجويان را اغتشاش ميدانند، شرايطي را بهوجود ميآورند که باعث افزايش خشونت در ميان اقشار جامعه ميشوند و اين رفتار در چنين شرايطي جاي تامل دارد، چون خشونت، خود را بازتوليد ميکند. نمايندگان مردم در مجلس که عصاره ملت هستند، بهجاي اينکه با مردم همراهي، صداي معترضان را بشنوند، دولت و مسئولان ذيربط را بهسوي ملايمت و ملاطفت راهنمايي کنند، دانشجويان معترض را تهديد و تنبيه ميکنند. اين نوع برخوردها نهتنها مساله را حل نميکند بلکه نشان ميدهد که آنها متوجه ايدهها و خصلتهاي دانشجويان نشدهاند و ويژگيهاي دانشجويان را درک نکردهاند. از سوي ديگر در کشور ما مشکل ديگري وجود ندارد که فقط کار نمايندگان شده برخورد با معترضان يا دانشجويان؟!. دانشجويان بهعنوان نخبگان و فرزندان کشور نبايد اينگونه نقره داغ و نمره داغ شوند. محروميت و ممنوع الخروجي در شان آنها نيست. در اين شرايط نمايندگان هنوز به اين نتيجه نرسيدهاند که اينها راه حل نيست؟ هنوز متوجه نشدهاند که صداي مردم معترض را بايد بشنوند؟ آنهايي که اينگونه طرحهايي را پيشنهادي ميدهند نمايندگان کدام مردم هستند؟ رفتار آنها نشان ميدهد که تعدادي از نمايندگان مجلس در ميان مردم زندگي نميکنند که اينگونه با اعتراضها برخورد ميکنند و درد مردم را نميبينند.  امام (ره) فرمودند که «مجلس در رأس امور است» اما گذاشتن اين نوع قوانين چه مشکلي از مردم برطرف يا چه منطقي براي ملت دارد؟. وظيفه مجلس اين است که خيلي جلوتر از نهادهاي مسئول، بايد روي قوانيني متمرکز کند که باعث ايجاد فضاي آشتي و گفتمان شود، اما در شرايط فعلي اين نوع طرحها چقدر راهگشا و کارساز است؟. تا چه زماني ميخواهيم چشممان را برروي واقعيتها ببنديم و صداي مردم نشنويم. دولت کجاست؟ چرا به وسط ميدان نميآيد؟ تا بتواند جلوي اينگونه اقدامات و طرحها را بگيرد.

واکنش توهين آميز يک نماينده سابق مجلس

اما ساعتي پس از انتشار خبر اين طرح جنجالي، حميد رسايي، نماينده سابق مجلس در توئيتي نوشت: «اراذلي که به اسم دانشجو هر روز به بهانه اي دانشگاه شريف را متشنج مي کنند، دنبال بهانه اي براي اخراج و در گام بعد اقامت گرفتن در اروپا هستند. راه مواجه با آن ها مطابق ضوابط دانشگاه، ابتدا اخراج و سپس ممنوع الخروجي 10 تا 15ساله است. باور کنيد وحشي بازي در محيط دانشگاه تمام مي شود.» با اين حال زاهدي اصل در رابطه با صحبتهاي حميد رسايي ميگويد: «اين صحبتها فقط از فردي برميآيد که چشمش را برروي واقعيتها و مشکلات بسته و نميخواهد ببيند. دانشجو اگر بخواهد اقامت کشور ديگري را بگيرد، دهها راه دارد. دانشجويان تحت تاثير مشکلات مردم احساس مسئوليت ميکند، اما برخورد ما بهگونهاي بوده که اقشار مختلف جامعه را جريحهدار کرده است. يک روز که از اين اعتراضات ميگذشت در يادداشتي که در روزنامه «آرمان امروز» منتشر کردم درخواست داشتم که فرد خاطي را مجازات يا عذرخواهي کنيد. زمانيکه اين اتفاق نيفتاد، آتش اعتراضات گسترش يافت درصوتي که با يک عذرخواهي يا استعفا موضوع تمام ميشد. بايد تاکيد کنيم که با همين بيتدبيريها، نشنيدن صداي مردم و... کار به اينجا رسيده است. اين نمايندگان توجه ندارد که کارگري با 4 ميليون تومان، 5-6 نفر را اداره ميکند، چرا توجهي ندارد؟

اگر اينگونه فشارها به جوانان نخبه و تحصيلکرده کشور وارد شود، قطعا آنها از راههاي غيرقانوني و خطرناک اقدام به خروج از کشور ميکنند و خطر جاني آنها را تهديد ميکند. پس بهتر است با اينگونه طرحها به دنبال فشار بر قشر دانشجو نباشيم و آنها احساس زنداني شدن نداشته باشند که قطعا تبعات خيلي ناگواري را در پي خواهد داشت.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه