«آرمان امروز» دلایل فروش پایین تر از نرخ مصوب را بررسی می کند

بازار مرغ در دام سیاست های متضاد

آرمان امروز: مجتبي کاوه  سياست هاي دولت در حوزه توليد و بازار مرغ به گونه اي است که نه خاطر مصرف کنندگان را از ثبات قيمت مرغ و مناسب بودن قيمتي که براي مرغ مي پردازند آسوده کرده و نه مرغداران قادر به برنامه ريزي صحيح و پايدار براي توليد هستند. نام اين گونه سياست گذاري که از يک سو مرغداران با مازاد توليد مواجه باشند و از سوي ديگر مرغ منجمد زير قيمت مصوب در بازار عرضه شود و از طرفي دست تجار براي صادرات مرغ بسته باشد، را قطعا نمي توان تنظيم بازار گذاشت. مصرف کنندگان نيز اکنون با وضعيت خاصي در بازار مواجه اند که مرغ منجمد نزديک به تاريخ انقضا به آنها عرضه مي شود و مرغ تازه را هم به قيمت 10 هزار تومان زير قيمت مصوب مي توانند خريداري کنند اما واقعا مشخص نيست اين روزهاي نسبتا خوب براي مصرف کنندگان تا چند وقت ادامه پيدا کند چون ممکن است دولت ناگهان هم عرضه مرغ منجمد را متوقف کند و هم قيمت مرغ را به خاطر جبران زيان مرغداران افزايش دهد.

حبيب اسدالله نژاد مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران در گفتگو با «آرمان امروز» با تاکيد بر وجود مازاد توليد در کشور بيان کرد: مشکل اصلي اکنون در بازار مرغ وجود مازاد توليد در بازار است که زيان مرغداران را در پي دارد و متاسفانه در همين زمان شاهد عرضه مرغ منجمد هم در بازار هستيم که قيمت ها را بيشتر کاهش مي دهد و زيان مرغداران را بيشتر مي کند.

مازاد توليد به دليل سياست هاي اشتباه دولت

وي در پاسخ به اين پرسش که مرغداران مدتهاست مدعي زيان هستند و چگونه است که اکنون بيشتر از گذشته جوجه ريزي کرده اند، اظهار کرد: جوجه ريزي مهرماه و آبان ماه کاملا غيراصولي بوده و بيش از نياز مجوز جوجه ريزي داده شده است. اين را هم در نظر داشته باشيد که مرغداران به اميد سامان يافتن بازار اقدام به جوجه ريزي مي کنند اما اميد آنها محقق نمي شود و بعد از به ثمر رسيدن توليد با زيان مواجه مي شوند. مرغ هايي که اکنون در بازار با کمبود تقاضا مواجه شده در مهرماه جوجه ريزي شده و مجوز جوجه ريزي 110 ميليون قطعه اي در مهرماه با توجه به واردات مرغ منجمد و سياستي که دولت در تنظيم بازار با توزيع مرغ منجمد دارد، اشتباه بوده است. با اين حال روند افزايش جوجه ريزي در آبان ماه هم ادامه داشته است. مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران با بيان اين که مرغداران نمي توانند بعد از تشخيص زيان بار بودن توليد بلافاصله توليد خود را متوقف کنند، افزود: مرغداران طبيعتا نمي توانند با يک يا دو دوره زيان دهي کسب وکار خود را تغيير دهند و به طور کل توليد مرغ را کنار بگذارند.

 اين نکته را هم بايد متذکر شد که مرغداران در زماني که ارز 4200 توماني به نهاده ها داده مي شد متضرر نمي شدند و بازار نهاده ها ثبات داشت اما حذف ارز 4200 توماني با اين که يک کار اصولي و درست بود به گونه اي انجام نشد که در بازار نهاده ها شاهد نوسان نباشيم و از آن زمان که بازار نهاده ها دچار بي نظمي شد، مرغداران هم دچار سرگرداني و زيان شدند.

وي با انتقاد از سياست ها نامتوازن دولت در تنظيم بازار افزود: متأسفانه بر اساس سياستگذاري شرايطي که در آبان سال گذشته انجام شد مجوز واردات بيش از 230 هزار تن مرغ منجمد به کشور صادر شد.

توليد کنندگان مسئول سوء مديريت دولت نيستند

وي ادامه داد: يک ماه پس از اين موضوع ضرورت آن از بين رفته و کشور گوشت مرغ مازاد داشت؛ بنابراين شرکت پشتيباني امور دام ناگزير به جمعآوري آنها از سطح بازار شد. از اينرو درخواست شد تا واردات مرغ منجمد متوقف شود.

مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران در ادامه درباره مشکلات فعلي مرغداران هم عنوان کرد: در حال حاضر چالش مربوط به مرغهايي است که بدون عقبه کارشناسي، برنامه ريزي و وارد شد. در حال حاضر تاريخ مصرف آنها رو پايان است.

او گفت: اين در حالي است که کشور مازاد توليد داشته و توليدکنندگان داخلي قادر به فروش محصولات خود نيستند. از سوي ديگر قيمت بسيار پايين آمده و حتي محصولات بين 7 تا 10 هزار تومان از نرخ مصوب نيز پايينتر در سطح بازار عرضه ميشوند. اما متأسفانه باز هم شاهد توزيع گوشت مرغ منجمد از طريق برخي سايتها در بازار هستيم.

اسدالله نژاد با بيان اينکه توزيع گوشت مرغ منجمد وارداتي بايد به طور کامل متوقف شود، تاکيد کرد: توليدکنندگان داخلي مسئول سوءمديريتهاي داخلي نيستند اگر مرغهاي با تاريخ مصرف در حال اتمام از سوي فروشگاهها به فروش برسد.

اين فعال بخش مرغداري درباره جوجهريزي در ماه آبان اظهار کرد: اين عدد بيش از 120 ميليون قطعه بوده که به اين آمار هم نقد وارد است.

او گفت: براي آنکه توليد دچار آسيب نشود و انباشت مرغ، دولت و توليدکنندگان را دچار چالش نکند توليد بايد متناسب با بازار تقاضا باشد.

مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران در پاسخ به پرسشي مبني بر ميزان نياز بازار داخل عنوان کرد: با توجه به کاهش سرانه مصرف کشور در ماه گذشته، بيش از 105 ميليون قطعه نياز نبوده اين در حالي است که توليد بدون ضابطه در حال انجام است. اين موضوع هم واحدهاي مرغهاي مادر را درگير و هم دولت را براي حل اين بحران دچار مشکل ميکند؛ بنابراين تقاضا ميشود بدون توجه به سويه پرورش گوشتي واحدهاي مرغداري، واحد پشتيباني امور دام مرغ مازاد را جمعآوري کند.

اسدالله نژاد در بخشي ديگر از سخنان خود يادآور شد: مرغداران در مقاطعي که توليد مازاد و قيمت مرغ پايين بود حدود 6 ماه مازاد توليدات خود را به واحد پشتيباني امور دام تحويل داده و هنوز موفق به دريافت پول اين مرغها نشدهاند.

مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران در پايان هم درخواست کرد: ضرورت دارد در حوزه صادرات بدون توجه به نژاد، گوشت مرغ منجمد به کشورهاي همسايه صادر شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه