ایران چقدر از جام جهانی پاداش می‌گیرد؟

در جام جهاني 2022 قطر پولهاي زيادي رد و بدل ميشود که به يک ميليارد دلار هم ميرسد. در جامجهاني تمرکز اکثر تيمها بر بالا بردن جام است، اما تيمها در صورت موفقيت مبالغ زيادي به عنوان پاداش دريافت ميکنند. فيفا در مورد جوايز جامجهاني دست و دلباز است و جامجهاني قطر هم مستثني نيست. در اينجا جوايز اعطايي در قطر را مرور ميکنيم. فيفا مبلغ 440 ميليون دلار جايزه براي جامجهاني 2022 قطر اختصاص داده که 40 ميليون دلار از تورنمنت قبلي در روسيه بيشتر است، در حاليکه مبلغ جايزه در جام جهاني 2014 برزيل تنها 358 ميليون دلار بوده است. اگرچه اين مبلغ قابل توجهي است اما فيفا در سال 2022 بودجه 4.6 ميليارد دلاري دارد و تنها براي حق پخش 2.6 ميليارد دلار درآمد دارد.

فيفا در آوريل 2022 تاييد کرد که قهرمان جام جهاني قطر مبلغ رکوردشکن 42 ميليون دلار جايزه دريافت خواهد کرد. 4 ميليون دلار بيشتر از جام جهاني 2018. تا قبل از سال 2006 تيمهاي قهرمان جام جهاني زير 10 ميليون دلار به جيب ميزدند. در سال 2002 تيمهاي ملي به فيفا فشار زيادي وارد کردند تا مبلغ جايزه را افزايش بدهد.

با جوايز زيادي که ارائه ميشود، هر تيم با پول قابل توجهي از قطر خارج خواهد شد. تنها براي راهيابي به جامجهاني 2022، هر تيم 1.5 ميليون دلار دريافت ميکند. تيمها ميتوانند با رسيدن به مراحل حذفي، مبالغ بسيار بيشتري به دست آورند. مبالغي که هر تيم در هر مرحله از جامجهاني 2022 بدست ميآورد به شرح زير است:

مرحله گروهي: 9 ميليون دلار

مرحله يکهشتم: 13 ميليون دلار

مرحله يکچهارم: 17 ميليون دلار

جايگاه چهارم: 25 ميليون دلار

جايگاه سوم: 27 ميليون دلار

نائب قهرمان: 30 ميليون دلار

قهرمان: 42 ميليون دلار

بازيکنان در جام جهاني چقدر درآمد دارند؟

بازيکنان با حضور در جام جهاني از نظر مالي هم سود ميبرند. حقوق پايه بين تيمهاي ملي و براي بازيکنان مختلف متفاوت است، اما بازيکنان از هر جايزهاي که تيمشان با آن کنار ميرود، سهمي دريافت ميکنند.

فيفا به هر تيم اجازه ميدهد که خودش تصميم بگيرد که بازيکنان چه سهمي دريافت ميکنند، مثلا آلمان در سال 2006 به بازيکنانش قول داده بود که در صورت قهرماني نفري 400 هزار دلار پاداش خواهند گرفت.

ساير کشورها بسته به وضعيت مالي هر فدراسيون، کمي بيشتر يا کمتر از اين مبلغ را به بازيکنان خود پيشنهاد ميدهند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه