قطر فوتبال را بهانه توسعه فرهنگ و هنر کرد

فرصت سازی فرهنگی قطر از جام جهانی 2022

آرمان امروز: قطر براي گسترش برنامههاي فرهنگي خود پيش از جام جهاني فوتبال 2022 مبالغ هنگفتي را براي طراحي و بازسازي ساختمانها مختلف سرمايهگذاري کرده است. از زمان برنده شدن قطر در مناقصه ميزباني جام جهاني 2010، کشورهاي حوزه خليج فارس بر روي تبديل خود به چراغ راه هنر و فرهنگ تمرکز کردهاند. در ادامه برخي پروژه هاي بزرگ فرهنگي اين کشور را مرور مي کنيم.

موزه ملي

موزه ملي قطر توسط ژان نوول معمار برنده جايزه معماري پريتزکر طراحي شده است. طرح کلي موزه،ترکيبي است از پوستههاي عمودي و افقي در ابعاد مختلف که بازديدکنندگان را به يک گالري، به طول تقريبي 1/5 کيلومتر دعوت ميکند تا تاريخ ملت خاورميانه را کشف و تماشا کنند. ايده اصلي طراحي موزه، بر اساس يک پديده معدني و زمينشناسي با عنوان «رز صحرا» شکل گرفته؛ ايدهاي که در عين وابستگي به گذشته، نگاهي به سوي آينده نيز دارد. اين بنا با مساحتي در حدود 52هزار مترمربع به رنگ شن و ماسههاي طبيعي منطقه ساخته شده است. بخش مدرن معماري مجموعه هم شامل يک کاخ تاريخي است که سابقا موزه ملي بوده است.

موزه هنر اسلامي

موزه هنر اسلامي يکي از نمادينترين ساختمانهاي قطر است که توسط معمار چيني-آمريکايي يو مينگ پي(IM Pei) در در دوحه ساخته شده است. اين بنا شکلي پلکاني دارد و يک برج پنج طبقه را تشکيل ميدهد که با يک دهليز مرکزي، که توسط گالريها احاطه شده است. موزه هنر اسلامي در ماه اکتبر پس از بازسازي داخلي يکساله بازگشايي شد تا اطمينان حاصل شود که ميتواند مخاطبان بيشتري را در خود جاي دهد. اين موزه ميزبان آثار تاريخي از سال 600 ميلادي تا قرن نوزدهم است.

کتابخانه ملي

کتابخانه ملي دوحه توسط گروه معماري OMA طراحي شده است. اين کتابخانه يک مجموعه گسترده و جامع است که در آن کتابخانه دانشگاه مرکزي، کتابخانه ملي دوحه و کتابخانه عمومي قرار گرفته است و در آن نسخههاي خطي متون اسلامي مربوط به تمدن عرب اسلامي حفظ و نگهداري ميشود.

موزه المپيک و ورزش

خوان سيبينا، معمار اسپانيايي موزه المپيک و ورزش قطر را در دوحه طراحي کرده که داراي يک ساختمان شيشهاي استوانه‌‌ شکل در داخل پنج حلقه المپيک درهمتنيده است. در اين موزه که در مجموع 19 هزار متر مربع مساحت دارد و در نزديکي يکي از استاديومهاي جامجهاني 2022 واقع شده که 17 هزار شي نمايانگر تاريخ، تحول ورزشهاي مختلف و بازيهاي المپيک را به نمايش گذاشته شده است.

اين موزه از دو حجم تشکيل شده است: يک ساختمان منحني که استاديوم طراحي شده دارالحندسه را به شکلي ظريف در آغوش گرفته و يک حجم استوانهاي حلقهاي شکل که از کنار استاديوم بيرون زده است. معمار اسپانيايي ساختار استوانهاي را با صفحات شيشهاي مستطيلي پوشانده تا محيط استاديوم را منعکس کند. اين ساختار توسط پنج حلقه به رنگ المپيک که درنقاط و زواياي مختلف دور موزه را احاطه کرده، اشاره به لگو المپيک دارد.

آرشيو ملي

شرکت معماري آليز و موريسون طراحي ساختمان آرشيو ملي قطر را برعهده داشته است که ويژگي بارز آن مصالح و ترکيببندي آن است که شبيه به معماري بومي کشورهاي شرقي است. ساختمان آرشيو ملي هم در نقش ساختماني براي نگهداري آرشيو قطر با عملکرد بالا و هم بهعنوان يک ساختمان عمومي پذيراي مردم در موقعيتي برجسته در گوشه شمال شرقي مجموعه «مشيرب» طراحي شد. معماري اين ساختمان دربرگيرنده مجموعهاي قطعه قطعه از احجام معماري است. برج مرکزي شامل مجموعه آرشيو است و داراي يک بال به سمت شمال است که ورودي اصلي و سالنها مطالعه را در خود جاي ميدهد. بال ديگر مجموعه که رو به جنوب است شامل دفاتر و فضاهاي خدماتي حفاظت ميشود. اين حجمها حول گروهي از خانههاي حياطدار قرار گرفتهاند که در حال حاضر به موزه تبديل شده است. ترکيببندي فضاها منجر به شبکهاي از راههاي باريک و ميدانهاي کوچک ميشود که دربافت شهري تاريخي قطر متداول بوده است. اين بنا با پنلهاي سنگي پوشانده شده و از لايههاي افقي نما به منظور شکستن يکنواختي نما استفاده شده است. اين ساختمان توسط استوديو لندن توسعه يافته است که نزديک 100 ساختمان از جمله يک ميدان نماز عيد بهعنوان محوطهاي نمادين در پايين ميدان عمومي ديده ميشود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه