کشف ۸ هزار سکه تاریخی

آرمان امروز - جويندگان گنج با استفاده از دستگاه فلزياب، هزاران سکه قرون وسطايي را در اسکاتلند کشف کردند که محل اکتشاف را براي بررسيهاي بيشتر به باستانشناس گزارش دادند.

گروهي از افراد در اسکاتلند با استفاده از دستگاه فلزياب بيش از هشتهزار سکه متعلق به قرن سيزدهم و چهاردهم ميلادي کشف کردند. اين گنجينه بزرگترين مجموعه سکههاي قرون وسطايي است که در دو قرن اخير در اسکاتلند کشف شده است.

اين سکهها در نزديکي يکي از روستاهاي جنوب غرب اسکاتلند کشف شدهاند و بيشتر آنها با تصوير «ادوارد يکم» و «ادوارد دوم» ضرب شدهاند. پس از حکومت «ادوارد يکم»، ـ پادشاه انگلستان ـ، «ادوارد دوم» و «ادوارد سوم» بر تخت فرمانروايي نشستند، در نتيجه تمام سکههاي پِني انگلستان در زمان حکومت اين سه شاه، نام «ادوارد» و طراحي اولية يکساني داشتند. در سال هفتم حکومت «ادوارد يکم»، تغييراتي در طراحي سکههاي انگلستاني شکل گرفت که تا 200 سال پابرجا باقي ماند. با توجه به اين نکته، تشخيص اينکه هر کدام از سکهها دقيقا به دوران حکومت کدام يک از پادشاهان تعلق دارد، کار دشواري است و زمان طولاني را ميطلبد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه