رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار بسیجیان:

مذاکره، مشکل ما با آمریکا را حل نمی‌کند

حضرت آيت الله خامنه اي  صبح  ديروز  (شنبه) در ديدار صدها نفر از بسيجيان، تشکيل بسيج را از مهمترين و بزرگترين ابتکارات امام خميني خواندند و با ذکر گوشههايي از برکات حضور بسيج در ميدانهاي مختلف چهل سال اخير تأکيد کردند: بسيج در جايگاه و شأني بالاتر از يک سازمان نظامي، و در واقع يک فرهنگ و تفکر و گفتمان است که ظرفيت دارد کشور را در حرکت عظيم ملت، با گامهاي بلند به پيش ببرد.

حضرت آيتالله خامنهاي با بيان تحليل کلان از جايگاه بسيج در جغرافياي سياسي دنياي اسلام و شکست نقشه راهبردي امريکا در مقابل ملت ايران، و لزوم فهم دقيق بسيج از عرصه کارزار وسيع ايران با امريکا، گفتند: امروز مهمترين شيوه بدخواهان ايران، جعل و دروغپردازي است تا با تسلط بر مغزها، اهداف خود را محقق کند.

در اين ديدار که به صورت زنده در اجتماعات بسيجيانِ سراسر کشور به مناسبت روز بسيج دريافت ميشد، رهبر انقلاب اسلامي، تبديل تهديدها به فرصت را از مَلَکات خداداديِ امام خميني برشمردند و گفتند: امام در آذر 58 چند هفته پس از تسخير لانه جاسوسي و بعد از تهديدهاي امريکاييها، بهجاي اينکه مثل رؤساي غالب کشورها از اين تهديدها بترسد، با تأکيد بر ضرورت وجود 20 ميليون بسيجي در کشور، ملت را با يک بسيج عمومي وارد ميدان کرد.

ايشان با اشاره به بيانيه والا و شيواي امام در آذر 1367 يعني 9 سال پس از تشکيل بسيج و استفاده ايشان از تعابير عجيب و ادبيات فاخر در مدح بسيج، افزودند: بسيج بهگونهاي عمل کرد که امام خميني در آن بيانيه مانند پدري که به فرزندانش عشق ميورزد، بسيج را مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهيدان گمنام ميخوانَد و با وجود برخورداري از عظمتي که دنيا و تاريخ را تکان داد، بسيجي بودن را افتخار خود بر ميشمرد و دست يکايک بسيجيان را ميبوسد.

رهبر انقلاب، مخاطب بيانيه سرشار از عشق و ارادت امام را همه بسيجيانِ گذشته و حال و آينده دانستند و افزودند: امام در همين بيانيه، بسيج دانشجو و طلبه را اعلام ميکند که نشان ميدهد بسيج در نگاه امام فقط مربوط به ميدان نظامي نيست بلکه بسيجي بايد در همه ميدانها از جمله عرصه علم دين و علم مادي حضور داشته باشد.

حضرت آيتالله خامنهاي حضور بسيج در دفاع مقدس را حضوري بسيار کارآمد، گرهگشا، درخشان و موفقيت در آزموني پُر شکوه خواندند و افزودند: با وجود اين، جايگاه بسيج بالاتر از يک سازمان نظامي است و در حقيقت بسيج يک فرهنگ و گفتمان و تفکر است.

حضرت آيتالله خامنهاي در تبيين ويژگيهاي فرهنگ بسيجي، به «خدمت بيتظاهر و بيتوقف به اجتماع و کشور» اشاره کردند و گفتند: بسيجي بدون داشتن حتي انتظار تشکّر، وارد ميدان جهاد و خدمت ميشود و خطرات آن را به جان ميخرد.

ايشان در بيان مصاديقي از اين خدمات، به تلاش سخت و دشوار در هنگامه بلاهاي طبيعي از جمله سيل، به جان خريدن خطر ابتلا به کرونا و مرگ براي نجات جان بيماران و حضور خستگينشناس با شيوههاي ابتکاري در گسترش کمکهاي مؤمنانه، اشاره کردند و افزودند: جوانان برخوردار از فرهنگ بسيجي در محيطهاي علم و دانش نيز، افتخارات بسياري آفريدند که شهداي هستهاي و مرحوم کاظميآشتياني بنيانگذار مؤسسه رويان از جمله آنان هستند.

رهبر انقلاب حضور بيمحابا، دلاورانه و با همه توان در ميدانهاي مقابله با دشمن را از ديگر جلوههاي فرهنگ و تفکر بسيجي خواندند و گفتند: فرهنگ بسيجي، فرهنگ مجاهدان گمنام است که بدون چشمداشت و با خطرپذيري، از همه وجود خود براي خدمت به کشور مايه ميگذارند و براي رهايي بخشيدنِ ديگران مظلوم واقع ميشوند، همچنانکه در قضاياي اخير، بسيجيان مظلومانه در عرصه بودند تا ملت در مقابلِ اغتشاشگران و عناصر غافل يا مزدور دچار مظلوميت نشود.

حضرت آيتالله خامنهاي «پرهيز کامل از نا اميدي در هر شرايط» را از ويژگيهاي مهم فرهنگ بسيجي دانستند و افزودند: برخلاف برخي سخنان روشنفکري، انقطاع نسلي در بسيج وجود ندارد و بسيجيان نوجوان و جوانِ امروز با وجود اينکه امام و دفاع مقدس را نديدهاند همچون دهه شصتيها با همان روحيه در ميدان کار و تلاش و جهاد هستند.

ايشان ظرفيت کشور براي «پرورش بسيج و تربيت رويشهاي نو به نو» و ظرفيت بسيج براي «توسعه و پيشرفت کشور» را دو واقعيت ممتاز برشمردند و با اشاره به وجود روحيه بسيجي و شجاعت و نهراسيدن از ورود به ميدان در نسلهاي پيشين ملت ايران گفتند: در حکومت طاغوت اين روحيه به دست بيگانگان يا حکومتهاي فاسد سرکوب ميشد.

رهبر انقلاب افزودند: با توجه به معناي حقيقي بسيجي، اشخاصي همچون شيخ محمد خياباني، محمد تقي پسيان، ميرزا کوچک خان جنگلي، آقا نجفي و حاج آقا نورالله، آسيدعبدالحسين لاري و رئيسعلي دلواري را هم مي توان به نوعي بسيجي ناميد.

حضرت آيتالله خامنهاي، پيروزي انقلاب را باعث آزاد شدن روحيه و فرهنگ بسيجي دانستند و گفتند: انقلاب با دادن اميد، روحيه ضداستعماري و ضداستبدادي را در ملت آزاد کرد و در پرتو حضور امام خميني که به ملت روح و جان مي داد استعداد فرهنگ و تفکر بسيجي شکوفا شد.

ايشان کتابها و شرح حال شهيدان بسيجي در دفاع مقدس را حاوي مطالب حيرتانگيز خواندند و افزودند: عظمت آن بزرگانِ ميدان نبرد، در حاليکه يک بسيجي ساده بودند، انسان را متحيرميکند.

حضرت آيتالله خامنهاي، امتداد بسيج در جهان اسلام را يکي ديگر از برکات بسيج دانستند و تأکيد کردند: به لطف خداوند اين يادگار امام، امروز در کشور و جهان اسلام فعال است و در آينده هم باقي خواهد ماند و ثمرات آن ديده خواهد شد.

ايشان با يادآوري تعبير امام در مورد بسيج که آن را براساس آيات قرآني «شجرهاي طيبه» خوانده بودند که ثمرات شيرين خود را در هر دورهاي بروز ميدهد، افزودند: نشان دادن نوزايي و زنده بودن انقلاب، پيشرفت کشور به برکت کار جهادي و بيتوقع، برجسته شدن عنصر معنويت در هر فعاليتي که با روحيه بسيج شکل بگيرد و آرمانگرايي در کنار عملگرايي از جمله برکات روحيه بسيجي است که اين روحيه بايد در جامعه حفظ شود و دچار آفت مغرور شدن نشود.

حضرت آيتالله خامنهاي در ادامه به تحليل جايگاه بسيج در جغرافياي سياسي دنياي اسلام پرداختند و گفتند: جايگاه بسيج را بايد فراتر از مسائل روزمره و مقابله با اغتشاشات اخير دانست.

ايشان با بررسي چرايي رويکرد ويژه استعمار به منطقه غرب آسيا افزودند: استعمار غرب که در ابتدا اروپا مظهر آن بود و سپس امريکا، توجه خاص و ويژهاي به منطقه ما داشته و دارد زيرا منطقه غرب آسيا مرکز عمده نفت و انرژي و منابع طبيعي و چهار راه ارتباطي شرق و غرب است و بر همين اساس رژيم جعلي و غاصب صهيونيستي در اين منطقه پايهگذاري شد تا غرب در منطقه غرب آسيا براي غارت منابع و ايجاد جنگ و تفرقهانگيزي، پايگاه داشته باشد.

رهبر انقلاب با تأکيد بر اينکه مهمترين و حساس ترين نقطه در منطقه راهبردي غرب آسيا، ايران است، خاطرنشان کردند: بر همين اساس، در ابتدا انگليسيها و سپس امريکاييها سرمايهگذاري ويژه اي بخصوص براي مزدور پروري در ايران کردند، تا سلطه کامل داشته باشند.

حضرت آيتالله خامنهاي در تشريح سلطه و فشار امريکاييها بر ايران و حاکمان قبل از انقلاب گفتند: اين فشار به گونهاي بود که در خاطرات رجال سياسي دوران پهلوي ذکر شده، حتي محمدرضا پهلوي از باج خواهيهاي فزاينده امريکا گلهمند بود اما جرأت به زبان آوردن نداشت.

ايشان با اشاره به پيروزي انقلاب اسلامي در نقطه کانوني سلطه استعمار غرب در منطقه غرب آسيا گفتند: وقوع انقلاب، ناگهان چُرت استعمارگران را پاره، و ضربهاي مهلک، گيجکننده و غافلگيرانه به سياستهاي استعماري در جزيره اَمن آنها وارد کرد.

رهبر انقلاب با تأکيد بر اينکه انقلاب اسلامي سدّ مستحکمي در مقابل حضور امريکا و غرب در منطقه شد و هويت جديدي را بهوجود آورد، خاطرنشان کردند: انقلاب اسلامي، هويت وابستگي کشور را تبديل به «هويت استقلال و استحکام و روحيه روي پاي خود ايستادن و از موضع قدرت حرف زدن و باج ندادن»، کرد و اين تفکر طبعاً در ايران منحصر نماند و در منطقه اثر گذاشت.

حضرت آيتالله خامنهاي با اشاره به مباحث مربوط به صدور انقلاب در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي گفتند: من در همان سالهاي ابتدايي انقلاب در نماز جمعه گفتم، انقلاب همچون بوي گل و هواي بهاري است که خودش در فضا پيچيده مي شود و همه آن را استشمام مي کنند و کسي نميتواند جلوي آن را بگيرد به همين علت انقلاب اسلامي بطور طبيعي، مردم منطقه را دگرگون و آنها را بيدار کرد بنابراين غربي ها و به ويژه امريکاييها بايد به فکر علاج ميافتادند زيرا نهال انقلاب سلطه آنها بر ايران را از بين برده و منطقه را دچار تزلزل کرده بود.

حضرت آيتالله خامنهاي مهمترين مشکل غرب براي مقابله با نظام اسلامي در ابتداي پيروزي انقلاب را حضور مردم و نيروهاي انقلابي در صحنه دانستند که تبلور عيني آن شکست صدام و حاميان غربي او در هشت سال دفاع مقدس بود.

رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به طراحي امريکاييها که حدود 15 سال قبل به وسيله شخصيتهاي برجسته اين کشور افشا شد، گفتند: طراحي آنها اين بود که شش کشور عراق، سوريه، لبنان، ليبي، سودان و سومالي را ساقط کنند تا در نهايت، امتداد و عمق راهبردي ايران در منطقه از بين برود و با تضعيف کشور، در نهايت خود نظام جمهوري اسلامي ايران ساقط شود.

حضرت آيتالله خامنهاي خاطرنشان کردند: اما تفکر و امتداد انقلاب اسلامي در سه کشور عراق، سوريه و لبنان کارکرد پيدا کرد و کار بزرگ و مهمي انجام شد که عبارت است از شکست امريکا در اين سه کشور.

ايشان با اشاره به شکست طراحي امريکا براي از بين بردن حزب الله و اَمل در لبنان و همچنين ناکامي در عراق و سوريه با وجود چندين هزار ميليارد دلار هزينه و هزاران ساعت کار فکري با بهکارگيري صدها متفکر تأکيد کردند: اين نقشه و توطئه در منطقه، با نيروي عظيم و کارآمد جمهوري اسلامي خنثي شد و مظهر و پرچم اين نيروي عظيم، شخصي به نام «حاج قاسم سليماني» بود، بنابراين اکنون مشخص ميشود که چرا نام «حاج قاسم» تا اين حد براي مردم ايران، محبوب و براي دشمنان، تا اين حد ناراحت کننده است.

رهبر انقلاب، بسيجيان را به فهم و تحليل کلان از اين کارزار وسيع، و پرهيز از محدود کردن ديد خود به درگيري با چند عنصر ضدانقلاب توصيه کردند و گفتند: با اين تحليل کلان است که ميتوان فهميد علت اصرار دشمن بر برجامهاي 2 و 3 چه بود که در داخل نيز عدهاي لابدّ از روي غفلت حرف آنها را تکرار ميکردند.

ايشان در اين زمينه افزودند: برجام 2 يعني ايران حضور منطقهاي خود را کاملاً رها کند و برجام 3 يعني ايران متعهد شود که هيچ سلاح راهبردي و مهم مانند موشک و پهپاد توليد نکند تا در مقابل تهاجم، دست خالي باشد.

حضرت آيتالله خامنهاي، حضور بسيج در کشور را سينه سپر کردن در مقابل چنين توطئههاي بزرگي دانستند و خاطرنشان کردند: شما بسيجيان در اين ميدان نبرد، از حرم دفاع، و با داعشِ دستسازِ آمريکا مبارزه کرديد و به دلاوران رزمآورِ لبنان و فلسطينيها هر چه توانستيد کمک کرديد و باز هم کمک خواهيم کرد.

ايشان با تأکيد بر اينکه ميدان رزم بسيج چنين ميدان وسيع و عميقي است نه فقط مبارزه با چند اغتشاشگر خياباني، افزودند: البته اين به معناي صرفنظر کردن بسيج از مقابله با اغتشاشگران نيست چرا که آن مسئله نيز بايد علاج، و هر اغتشاشگر و تروريستي مجازات شود اما بسيجي بايد قدر خود و بسيج را بداند و محدود به کارهاي جزيي نشود و بداند که اغتشاشگر نيز سرانگشت همان دستي است که در آن نقشه بزرگ شکست خورده و اينجا به ميدان آمده است.

رهبر انقلاب اسلامي تأکيد کردند: بسيج فراموش نکند که مبارزه و درگيري اصلي با استکبار جهاني است و اين چند نفر، غافل يا جاهل يا بياطلاع و داراي تحليل غلط، و يا مزدور هستند.

ايشان با ابراز تأسف از تحليلهاي سست و بيمايه برخي افراد گفتند: بعضي از اين افراد در روزنامهها و فضاي مجازي ميگويند براي تمام کردن اغتشاشات بايد «مشکلتان را با آمريکا حل کنيد» و «صداي ملت را بشنويد».

حضرت آيتالله خامنهاي با طرح اين سؤال که «چگونه مشکل آمريکا با ايران حل ميشود»، گفتند: اين يک سؤال جدي و واقعي است و قصد دعوا نداريم. آيا مشکل با نشستن و مذاکره کردن و تعهد گرفتن از آمريکا حل ميشود؟

ايشان با يادآوري مذاکرات الجزاير با آمريکاييها در سال 1359 بر سر آزادي گروگانها، و تعهد آمريکا به آزاد کردن ثروتهاي ايران و پرهيز از مداخله در امور داخلي ما، گفتند: ما همه گروگانها را آزاد کرديم اما آمريکا به تعهدات خود از جمله رفع تحريمها و آزاد کردن ثروتهاي مسدود شده ملت عمل نکرد.

رهبر انقلاب، بدعهدي آمريکا در قضيه برجام يعني برداشتن تحريمها در مقابل کاهش فعاليت صنعت هستهاي را نمونه ديگري از بطلان حل مشکل با آمريکا از طريق مذاکره دانستند و افزودند: مذاکره، مشکل ما با آمريکا را حل نميکند، بله باج دادن به آمريکا مشکل را حل ميکند که البته به يک بار باج دادن هم قانع نيستند و هر بار باج جديدي خواهند خواست.

ايشان در اين زمينه افزودند: اول ميگويند غنيسازي 20 درصد را تعطيل کنيد، بعد غنيسازي 5 درصد را، بعد کل صنعت هستهاي را، بعد تغيير قانون اساسي را مطالبه ميکنند، بعد محبوس شدن پشت مرزها و خالي کردن دست ايران و تعطيلي صنايع دفاعي را.

حضرت آيتالله خامنهاي با تأکيد بر اينکه ممکن است يک نفر حتي جمهوري اسلامي را قبول نداشته باشد اما هيچ ايراني با غيرتي حاضر نيست چنين باجهايي را بدهد، گفتند: بنابراين مذاکره با آمريکا مشکلي را حل نميکند و تنها در صورت باج دادن در همه مسائل اساسي و عبور از همه خطوط قرمز است که آمريکا مانند دوره پهلوي ديگر کاري با کشور ندارد. اما آيا مردم براي اين شيوه، انقلاب کردند و اين همه شهيد دادند؟

ايشان در مقابل تجويز ديگر برخي مدعيان مبني بر «شنيدن صداي ملت» خاطرنشان کردند: صداي رعدآساي ملت، امسال در 13 آبان بلند شد؛ آيا آن را شنيديد؟ شما بشنويد صداي ملت را. آن جمعيت عظيم و بيش از 10 ميليوني در تشييع شهيد سليماني صداي ملت بود. امروز تشييع شهدا در شهرهاي مختلف و شعارهاي مردم عليه تروريسم و اغتشاشگر صداي ملت است. شما صداي ملت را نميشنويد؟

رهبر انقلاب در بخش پاياني سخنانشان به بيان چند توصيه به بسيجيان پرداختند: «بسيجي بمانيد و روحيه و ايمان بسيجي را در خود حفظ کنيد»، «قدر خود را بدانيد البته خاصيت بسيجي تفاخر نکردن است اما قدر اين توفيق خداداي را بدانيد»، «دشمن و نقاط ضعف و نقشههاي آن را بشناسيد و در مقابل دشمني که با بزرگ و قوي جلوه دادن خود به دنبال غافلگير کردن شما است، هوشيار باشيد»، و «رشد معنوي خود را مراقبت و اندازهگيري کنيد».

ايشان در توصيه پنجم به بسيجيان گفتند: امروز مهمترين شيوه بدخواهان، جعل و دروغپردازي به وسيله تلويزيونهايشان يا فضاي مجازي است، در مقابل اين شگرد با عمل به وظيفه جهاد تبيين، «روشنبيني خود را افزايش دهيد» و اجازه ندهيد دشمني که بيش از تسلط بر سرزمينها به دنبال تسلط بر مغزها است، به اين هدف دست يابد.

رهبر انقلاب در توصيه ششم با تأکيد بر اينکه «آمادگي عملي خود را حفظ کنيد و غافلگير نشويد»، گفتند: حواس همگان بخصوص مسئولان کشور بايد در خصوص مسائل اطراف کشور هم جمع باشد چرا که براي ما هم منطقه غرب آسيا، هم قفقاز و هم مناطق شرقي کشور مهم است و بايد حواس ما به همه اينها باشد که دشمن چه کاري ميخواهد انجام دهد؟

حضرت آيتالله خامنهاي با اشاره به استفاده مستکبران از فرصت جام جهاني و غفلت ناشي از تمرکز همه چشمها به آن براي انجام کارهاي ديگر (مانند دورههاي قبلي اين مسابقات)، مراقبت و هوشياري در اين مقطع را مورد تأکيد قرار دادند و افزودند: اکنون که اسم جام جهاني را آورديم بگوييم که ديروز بچههاي تيم ملي ما چشم ملت را روشن کردند و انشاءالله چشمشان روشن باشد که ملت را خوشحال کردند.

ايشان در توصيه هفتم، بسيجيان را به مراقبت از نفوذ افراد ناباب و فاسد در بسيج سفارش کردند و توصيه آخر خود را به يک دستور قرآني اختصاص داند که «سست نشويد و غمگين نگرديد، شما برتريد اگر ايمان داشته باشيد».

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه