«آرمان امروز » بررسی کرد

وعده «تغییر مشروع » رئیسی روی زمین ماند

آرمان امروز، گروه سياسي: استفاده از شعارهاي انتخاباتي تکراري همواره در بين نامزدهاي انتخاباتي رايج است و بهکار گيري اين شعارهاي تکراري در بين انبوه وعدهايي که ميدهند پنهان ميشود. حتي بسياري از مواقع مشخص نميشود کدام شعار متعلق به کدام نامزد انتخاباتي است. اما برخي از شعارها را به صورت شاخص ميتوانيم متعلق به شخص يا طيف سياسي خاصي بدانيم که در واقع با همان وعده و شعارها شناخته ميشوند. يکي از رايجترين شعارهاي طيف موسوم به اصلاحات در انتخابات رياست جمهوري و مجلس استفاده از وعده «تغيير مشروع» بود. شعاري که حالا با حاشيهنشيني نمايندهها و سياستمداران اصلاحطلب از سوي اصولگرايان سر داده ميشود و بر روي آن مانور سياسي ميدهند. «ابراهيم رييسي» در رقابتهاي انتخاباتي 1400 براي رسيدن به پاستور وعده «تغيير مشروع»، داده بود که حالا باتوجه به اينکه بيش از يک سال از شروع به کار دولت سيزدهم ميگذرد هنوز نشانهاي از تغيير در روند مديريت کشور به چشم نميخورد. نهتنها مشکلي بر طرف نشده است بلکه حالا شاهده افزايش چالشها و مشکلات در کشور هستيم. «مهدي آيتي»، تحليلگر مسايل سياسي و نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال که دولت سيزدهم با استفاده از شعار «تغيير» که متعلق به اصلاحطلبان است، تاکنون چه تغيير و تحولي را در روند حکمراني ايجاد کرده است، به خبرنگار «آرمان امروز» ميگويد: «ابتدا بايد به اين موضوع اشاره کنيم که تکرار شعارهاي رقيبهاي انتخاباتي يک امر رايج در عرصه سياست محسوب ميشود. در انتخابات آمريکا هم مشاهده کرديم که «دونالد ترامپ» از شعار انتخاباتي «باراک اوباما» براي پيروي در انتخابات استفاه کرد. در دولت اول حسن روحاني هم از شعار تحول نظام سلامت که بر گرفته از طرح بهداشتي اوباما بود استفاده کردند. با اين تعريف بايد بگوييم که استفاده از شعارهاي انتخاباتي مانعي ندارد به شرط آنکه فردي که شعار ميدهد بتواند وعدههاي انتخاباتي خود را اجرايي کند و در ادامه اعتماد جامعه را به خود جلب کند. در رقابتهاي انتخاباتي 1400 مشاهده کرديم که يکي از شعارهاي انتخاباتي ابراهيم رييسي، «تغيير مشروع» بود. بر کسي پوشيده نيست که اين شعار مختص به جبهه اصلاح طلبان است که در انتخابات مختلف نامزدهاي اين طيف سياسي از آن استفاده کردهاند. «محمد خاتمي»، «مهدي کروبي» و در سال 88 «ميرحسين موسوي» از اين شعار استفاده کردند. توجه داشته باشيد که اين شعار بر مبناي برنامههايي است اصلاحطلبان با حمايت هوادارنشان قصد پيادهسازي آن را داشتند.»

اين تحليلگر مسائل سياسي در همين مورد و با تاکيد بر عملکرد ابراهيم رييسي، ادامه ميدهد: «اين تنها ابراهيم رييسي نيست که از اين شعار استفاده کرده است بلکه در ادبيات «محمدباقر قاليباف»، رييس مجلس شوراي اسلامي هم ميبينيم اين شعار را به کار ميگيرد و از آينده ايران صحبت ميکند. هيچ ايرادي ندارد که بخواهند اين شعارها را بدهند ولي توجه داشته باشيد که حالا ما با يک حاکميت يک دست شده روبهرو هستيم که همه منابع را در اختيار دارند ولي با اين حال همچنان با چالشها و مشکلاتي مانند تورم، گراني، بيکاري، فساد اداري، اختلاس و ... روبهرو هستيم. اگر به واکنشهاي جبهه موسوم به اصولگرايان در زمان رياست جمهوري «حسن روحاني» توجه کنيم ميبينيم که با تمسخر در مورد مديريت کشور حرف ميزدند و با طرح مسئلهاي عنوان کردند که در کشور مشکل اقتصاديي وجود ندارد و وضعيت آن روزهاي را تنها بهدليل عدم مديريت دولت روحاني عنوان ميکردند. حالا بايد از آنها پرسيد در مدتي که مديريت کشور را بر عهده دارند کدام مشکل کشور حل شد؟ نهتنها مشکلي بر طرف نشد بلکه حالا ميبينيم که هر روز بر چالشها و مشکلات موجود افزوده ميشود. بهنظر اگر ميخواهند تغيير در کشور ايجاد کنند ابتدا بايد در نوع واکنش نشان دادن به موضوعات خودشان تغيير ايجاد کنند.» اين نماينده پيشين مجلس يا بررسي عملکرد دولت سيزدهم اضافه ميکند: «اگر بخواهيم شعار انتخاباتي رييسي در مورد آنچه تغيير خوانده است را بررسي کنيم بايد به موضوعات شهروندي و اقتصادي و سياسي و اجتماعي توجه کنيم. در هر حوزهاي که نگاه ميکنيم خبري از تغيير نيست. نه در زمينههاي آزادي بيان و مسائل سياسي تغييري ميبينيم و نه در مورد مسائل اجتماعي و اقتصادي شاهد بهبود وضعيت بودهايم در نتيجه بايد بگوييم که تنها هدف استفاده از شعار تغيير تنها جلب نظر شهرونداني است که همچنان به آينده کشور و بهبود وضعيت کنوني اميدوار هستند. با توجه به نهايي نشدن وعدهها آنها هم اعتماد خود را به مسئولان از دست ميدهند در دورههاي آينده هم در انتخابات شرکت نميکنند. اگر هنگامي که اين شعار از سوي اصلاحطلبان داده ميشد همچنان موقعيت براي تغيير وجود داشت ولي حالا مشکلات و چالشها افزايش يافته است راه براي ايجاد تغيير دشوار شده است. در واقع ميتوانيم بگوييم که اين شعار وصله اصولگريان نيست.»

آيتي در پاسخ به اين سوال که کدام يک از مسائل کشور نياز بيشتري به تغيير دارد، ميگويد: «مسائل سياست خارجه ايران بيشترين نياز به تغيير را دارد ولي با اين وجود همواره مشاهده ميکنيم نهتنها تاکيدي بر دوستي و مذاکره با برخي کشورها نداريم بلکه در حال افزايش تنش در منطقه هستيم. دشمنان و در صدر آنها اسرائيل همواره با پروژه ايران هراسي قصد دارند تا نهتنها کشورهاي جهان بلکه همسايههاي ايران را در برنامه خود شرکت داده است. اين درحالي است که ايران هيچ تغييري در روابط بينالملل خود ايجاد نکرده است. اگر دولت و مجلس و ... بخواهند در امور داخلي کشور تغييراتي ايجاد کنند ابتدا بايد فضاي بينالملل را متحول کنند و با نشان دادن حسن نيت و ارتباط متقابل هم پروژه ايران هراسي را متوقف کند و هم با ايجاد روابط اقتصادي با شرق و غرب به وضعيت اقتصاد داخلي سروساماني بدهند. قانون اساسي بهعنوان يک سند بالا دستي همه آزاديها و همه پيشبينيها را در خود دارد و تنها کار مسئولان اين است که به قانون اساسي بازگردند. بهنظر يکي از مهمترين تغييراتي که ميتواند در کشور بهوجود بيايد بازگشت مسئولان به قانون اساسي است.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه