ناگفته‌های ابطحی از مکاتبه خاتمی با رهبری

آرمانامروز: محمدعلی ابطحـی، رئیــس دفتر رئیس جمهور در دولت اصلاحات و عضو مجمع روحانیون مبارز، از مکاتبه ســیدمحمد خاتمی با رهبر معظم انقلاب خبر داده و نوشــته است: در اعتراضات اخیر به رغم مکاتبه آقای خاتمی با رهبری و ملاقات اصلاحطلبان با مسئولان عالی رتبه برای جلوگیری از خشــونت و اصلاح امور نشانهای از اینکه خواستهها موردتوجه حاکمیت قرار گرفته باشد نیست. ابطحی این مطلب را در واکنش به نشریه صبح صادق -منتسب به سپاه پاسداران- نوشته و در آن قید کرده است: یکی از روزنامههای منتسب به سپاه که سخنرانی آقای خاتمی را خوب اما ناکافی دانسته بود، خیلیها تصور کردهاند که این دعوت حاکمیت از آقای خاتمی اسـت. نه هیچ اتفاقی نیفتاده. فقــط یک مقاله برای اختلاف افکنی است و نظرات همیشگی اصلاحخواهانه آقای خاتمی مورد قبول حاکمیت قرار نگرفتهاست.

او اضافه کرده است: میدانم خیلیها این ایام از اصلاح ناامید شدهاند و از آن گذرکردهاند، راهکاری غیربراندازی و تغییر رژیم ارایه نمیکنند اما صادقانه خوب است روشن باشد که خاتمی، فرصتطلبانه نمیتواند از هویت خــودش فاصله بگیرد. نشریه صبح صادق با اشــاره به اظهارات اخیر محمد خاتمی درباره اعتراضات در ایران که گفته بود براندازی نه مطلوب اســت و نه ممکن است این سخنان را مصداق مرزبندی رئیسجمهوری پیشین ایران بادشمن و براندازان برشمرده بود.

 نویسنده صبح صادق در ادامه به جایگاه محمد خاتمی در فضای سیاسی کشور پرداخته و نوشته که بهرغم بسیاری از مسائل رییس دولت اصلاحات همچنان شاخص ترین و مورد قبولترین چهره در این طیف سیاسی است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه