گفت‌وگوی «آرمان‌امروز» با کارشناسان

صدای مطالبات مردم شنیده می‌شود؟

آرمانامروز: مردم بيشتر از 2 ماه است که تصميم گرفتهاند، صداي اعتراضيشان را بلند کنند تا بلکه مسئولان بهفکر گرهگشايي بيفتند. اما آنچه از فعاليت دولت سيزدهم و  مجلس يازدهم مشخص است، گويي مطالبات مردم براي دولتمردان و مجلسنشينان ملموس نشده است. با اين توضيح که اين رويکرد دو نهاد اصلي کشور موجب ماندگاري مانعها باشد و در نتيجه، فاصله جامعه با مسئولان روز به روز بيشتر شود.

« آرمانامروز » براي بررسي واکنش دولت و مجلس به مطالبات مردم در دو2ماه اخير با سيد جلال جلاليزاده، فعال سياسي اصلاحطلب و حسين کنعانيمقدم، فعال سياسي اصولگرا گفتوگو کرده است که در زير ميآيد:

سيد جلال جلاليزاده، فعال سياسي اصلاحطلب در  گفتوگو با «آرمانامروز» اظهار داشت: دولت بهعنوان نهاد اجرايي و مجلس که وظيفه تقنيني و نظارتي دارند، اصليترين دستگاههايي هستند که ميتوانند با استفاده از اختيارهاي قانوني هم در تشخيص مشکلات و هم در رفع آنها فعاليتي توام با تاثيرگذاري داشته باشند. اما نکته ملموس چيزي جز اين نيست که نه دولت و نه مجلس نتوانستهاند در راستاي کاهش دغدغههاي عمومي قدمبردارند.

عضو حزب اتحاد ملت ايران اسلامي در ادامه گفت: دولت آقاي رئيسي با وجود اينکه با وعدههاي زيادي از مردم راي گرفته است، در طول اين يکسال و سهماه نه تنها نتوانسته است مشکلي از مشکلات مردم را رفع کند، بلکه نشانههايي از تداوم ناکارآمدي دولت فعلي مشاهده ميشود. بهعنوان مثال وقتي کسي به دليل ناکارآمدي از وزارت کنار ميرود و چند ماه بعد، سمت مهم ديگري در اختيارش قرار ميگيرد، چطور ميتوانيم از اين دولت توقع داشته باشيم صداي جامعه را بشنوند و درصدد بهبودي وضعيت بربيايد. دولت سيزدهم باتوجه به اينکخ اکثريت آنها را دولت احمدينژاد تشکيل داده است، دولتي ناکارآمد استو

جلاليزاده در پايان گفت: در واقع اگر اعتراضها تمامي ندارد و بيش از 2 ماه درگير است که کشور را درگير کرده است، دليلي جز اين ندارد که مردم از مسئولان دولتي نااميد هستند  و ميدانند قرار نيست براي اصلاح امور قدمي برداشته شود. همين عامل کافي است تا برخلاف سالهاي گذشته، نتوان براي پايان حرکت اعتراضي اميد زيادي داشت.

حسين کنعانيمقدم، فعال سياسي اصولگرا با گفتن اينکه «مجلس يازدهم تلاشي براي پاسخگويي به مطالبات عمومي ندارد» ادامه داد: نمايندگان مجلس به خوب ميدانند، مردم گرفتاريهاي زيادي دارند و بههمين تصميم به اعتراضي جدي گرفتهاند. اما از آنجايي که در مقطع فعلي نيازي به مردم ندارند، دليلي نميبينند خودشان را بهخاطر آنها به آب و آتش بزنند. همچنين بايد اين را در نظر گرفت، 2 ماه کافي است تا مجلس و ارگانهاي ديگر به اين نتيجه برسند که بايد کاري انجام بدهند. اما تکرار ميکنم، برخي از  مجلسيها در حالحاضر به فکر مردم نيستند.

دبيرکل حزب سبز ايران در ادامه گفت: نمايندگان مجلس بر طبق آنچه در قانوناساسي آمده است، بايد با تيزبيني همه تصميمها و برنامههاي دولت را بررسي کنند تا ضعف و خطاها را پوشش بدهند. اما در کمال تعجب و البته تاسف، شاهديم که مجلس بنا را بر مماشات با دولت گذاشته است تا بتوان اينطور گفت، تا زمانيکه اين مجلس روي کار است، نميتوانيم اميدي براي ترميم اشکالات داشته باشيم. با اين توضيح که جامعه اين روزها تصميم به اعتراض جدي گرفته است و بههمين دليل «تلاش براي کاهش مشکلات» بيشتر از هر مقطع ديگري ضروري است.

کنعانيمقدم در پايان گفت: مردم اينروزها بهحق طلبکارند و از مسئولان ميخواهند، به پرسشهايشان  پاسخ بدهند. اما هم دولت و هم مجلس کوتاهي ميکنند و اين ميتواند زمينهساز بحرانهايي شديد باشد. در واقع نظام اجرايي کشور اگر تغيير رويه ندهد و مردم همچنان خود را تنها ببينند، بايد به استقبال شرايط دشوار و هزينههايي گزاف برويم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه