غلامعلی رجایی در گفت‌وگو با آرمان‌امروز:

خاتمی هنوز هم مرجعیت جامعه را دارد

«سيد محمد خاتمي ميتواند زمينه گفتوگو را فراهم کند» اين گزارشي است که در نشريه «صبحصادق» هفتهنامه نزديک به سپاه منتشر شده است، تا اين سئوالها «خاتمي در نقش رهبر جريان اصلاحات براي ترويج فضاي گفتوگو فعاليت کند يا چهره مستقل سياسي»، «خاتمي در صورت ورود به بحث چه راه‌‌کارهايي را بايد در نظر بگيرد»، «واکنش گروههاي سياسي  و افکار عمومي به کنشگري خاتمي چطور خواهد بود» و ... در افکار عمومي مطرح شود.

غلامعلي رجايي، فعال سياسي اصلاحطلب با گفتن اينکه «از دست خاتمي و ديگر سياسيون هيچ کاري ساخته نيست» به پرسشهاي «آرمانامروز» پاسخ ميگويد:

*بهنظر شما سيد محمد خاتمي در چه جايگاهي ميتواند زمينه گفتوگو را فراهم کند. بهعنوان رهبر جريان اصلاحات يا چهره مستقل سياسي؟

شخصيت خاتمي شخصيتي مستقل از اصلاحات و اصلاحطلبان است. در واقع ايشان با مطرح کردن «گفتوگوي تمدنها» به عنوان يکي از افراد شاخص و برجسته در جهان شناخته ميشود، پس ميتواند در مواقع لازم براي حل مسائل اقدام کند. همچنين به اين دليل که دولتهاي هفتم و هشتم در نزد افکار عمومي بهعنوان موفقترين دولتِ پس از انقلاب شناخته ميشوند، مردم ايران هم خاتمي را چهرهاي مفيد و گرهگشا ميشناسند. اين توضيحها نشان ميدهد، سيد محمد خاتمي ميتواند فراتر از اصلاحات و ساير احزاب موجود، کارگشايي کند. البته کارگشاييهايي که در حيطه موقعيت فعلياش باشد.

*آيا به‌‌همين دليل حتي نشريه نزديک بهسپاه از نقشآفريني خاتمي براي رواج گفتوگو استقبال کرده است؟

خاتمي چهره درخشان جامعه ايران است و اين قابليت را دارد، در کنشهاي مختلف تاثيرگذاري مثبت داشته باشد. اما مساله اين است، اتفاقهاي اخير طوري است که از دست خاتمي و ديگر چهرههاي سياسي کاري بر نميآيد. در واقع آنهايي که بيش از دو ماه است در خيابانها صداي اعتراضيشان را بلند کردهاند، اصلا کاري به سياست ندارند و بههمين دليل نميخواهند با چهرههاي سياسي، چه خاتمي و چه غيرخاتمي کوچکترين ارتباطي بگيرند.

اين فعال سياسي افزود: مردم معترض بحثشان به معيشت و ناکارآمدي بر ميگردد و به فشارهاي اقتصادي معترضاند و اصلا با سياست کاري ندارند. سئوال من از شما اين است، آقاي خاتمي براي حل گراني و بيکاري يا تقويت پول ملي يا بالا رفتن جايگاه پاسپورت ايرانيها چه کاري ميتواند انجام بدهد؟ ايشان خارج از دايره تصميمگيري و اجرايي است و بههمين دليل در اينبرهه نميتواند قدمي براي آرام کردن مردم معترضان بردارد. اساسا سياست دغدغه معترضين 1401 نيست و چون از سياست و سياسيون عبور کردهاند، از احزاب سياسي کمکي بر نميآيد. در واقع به دليل رويکرد بنيادي حکومت، دولت هم نميتواند پاسخي براي مردم داشته باشد.  وقتي عدهاي از مردم با حجاب مشکل دارند و حجاباختياري را طلب ميکنند، نهتنها خاتمي بلکه نظام هم نميتواند کاري برايشان انجام بدهد. بالاخره در نظام اسلامي نميشود به هر خواستهاي تن داد. اما حاکميت اگر بتواند در بحث برجام يا بهبود رابطه با کشورهاي ديگر اتفاقات خوبي رقم بزند، آن وقت است که مردم هم اعتراضشان را در فضايي ملايمتر انجام خواهند داد. البته اين اصلاحات «زمان» ميخواهد و دهههشتادي حاضر نيستند به مسئولان زمان بدهند.

*خاتمي ميتواند براي پررنگشدن فضاي تعاملي بين مردم و حاکميت شرايط را آماده کند؟

آقاي خاتمي شخصيتي موجه است که ميتواند مرجعيت لازم را در بخشهاي مختلف جامعه ايفا  کند. بههرحال باتوجه به موج نارضايتيها در کشور بيشتر از هر مقطع ديگري به اتحاد و انسجام نياز داريم. اگر به شهرها و مناطق اعلام شود که «بياييد حرفتان را بزنيد و توقعتان را مطرح کنيد» مشکل حلشدني است. با اين توضيح که آقاي سيد محمد خاتمي ميتواند نقش راهنما داشته باشد. اما اگر  توقع داشته باشيم، خاتمي يا ساير چهرههاي سياسي بتوانند مردم را قانع کنند، امري محال است. چرا که معترضين امسال خواستههاي راديکالي دارند که از دست سياسيون خارج است. در پايان تاکيد ميکنم، اگر  در داخل کشور امثال خاتمي با بيتوجهي مواجه نميشدند، حالا با اين همه هرج و مرج روبرونبوديم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه