در انتظار تکرارِ 8 آذرِ تاریخی

بازی امید

آرمانامروز: «اين بازي، بازيِ قرن است» اين جملهاي تاريخي بود که روز قرعهکشي جامجهاني 1998 فرانسه مطرح شد تا در واکنش به روياوريي فوتبالي ايران و آمريکا حقمطلب ادا شود. جامجهاني 2022 هم شاهد بازي ايران و آمريکا است، آنهم 90 دقيقهاي که نتيجهاش ميتواند يکي از دو تيم را روانه مرحله حذفي کند. با اين توضيح که «صعود از گروه» هم براي ايران و هم براي آمريکا که بههرحال در رديف تيمهاي درجه اول جايي ندارند، ميتواند اتفاقي خارقالعاده باشد. دقيقا بههمين دليل است که بازي امروز از حساسيت بسيار بالايي برخودار است. مخصوصا براي ايرانيها که اگر ببرند، ميتوانند اولين ديدار يکهشتمنهايي را تجربه کنند. ايرانِ 3 امتيازي براي صعود يکامتياز و آمريکايِ يکامتيازي سهامتياز ميخواهد. اما کيست که نداند، اگر بازي تشريفاتي هم بود، بازيکنان دو تيم با اين ذهنيت به ميدان ميآيند که قرار است يکي از مهمترين رقابتهايشان را تجربه کنند.

به تاريخ بازي دقت کنيد. «هشتم آذر» همانروزي که ايرانيها با شکستن طلسم هشتساله مجوز حضور در جامجهاني فرانسه را  کسب کردند تا هشتيمن روز از سومين ماه پاييز براي مردم ايران روزي مهم باشد.  حالا همه منتظرند تا چند ساعت ديگر با سوت پايان بازي، هم آماده تماشاي بازي تيمملي در يکهشتم نهايي جامجهاني شوند و هم از اين بهبعد، 8 آذر را با 2 اتفاق بسيار مهم بهياد بياورند. شکستن طلسم 20 ساله براي رفتن بهجامجهاني و همچنين شکستن طلسم 44 ساله براي راهيابي تيمملي ايران براي رسيدن بهمرحله حذفي جامجهاني.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه