«آرمان امروز»، از کم‌رنگ شدن روابط ایران و غرب گزارش می‌دهد:

«نهِ ایران» به سازمان ملل متحد

آرمان امروز، گروه ديپلماسي: قطعنامه حقوق بشري عليه ايران که به پيشنهادي «آلمان» و «ايسلند» براي تشکيل «کميته حقيقتياب» در خصوص اعتراضات ايران و برخورد نيروهاي امنيتي جمهوري اسلامي ارائه شده بود، پنجشنبه هفته گذشته با 25 راي مثبت، 16 ممتنع و 6 منفي راي آورد. بعد از صدور اين قطعنامه وزارتخارجه ايران در بيانيهاي آن را به رسميت نشناخت و در ادامه سخنگوي وزارت امور خارجه روز گذشته در نشست خبري خود اعلام کرد که در مورد اعزام کميته حقيقتياب حقوقبشري با سازمان ملل همکاري نخواهد کرد. گروههاي مدافع حقوق بشر طي هفتههاي گذشته بارها ايران را به نقض حقوق معترضان متهم کردهاند و در همين زمينه تيمي که متشکل از «آمريکا»، «فرانسه»، «آلمان»، «انگلستان» و البته «اسرائيل» است برنامه «ايران هراسي» در سطح جهان را با همکاري يکديگر گسترش دادهاند و تلاش دارند در کنار اعمال فشار بر ايران در سوي ديگر اهداف خودشان را در منطقه و جهان پيگيري کنند و بتوانند در اين وضعيت در مذاکره با ايران امتيازات قابل توجهي کسب کنند. باتوجه به اعلام جمهوري اسلامي ايران در مورد عدم همکاري با سازمان ملل بايد به اين نتيجه برسيم که محاصره ايران رفته رفته تنگتر خواهد شد و ايران هم در اين وضعيت سعي ميکند با اهرمهاي فشاري مانند گسترش تاسيسات هستهاي و ... به تحريمها و قطعنامهها واکنش نشان دهد.

به اقدام غيرسازنده پاسخ ميدهيم

ناصر کنعاني، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه اگر شوراي حقوق بشر سازمان ملل پرونده ايران را به شوراي امنيت ارسال کند واکنش ايران چه خواهد بود، ميگويد: ايران براي حفاظت از منافع ملي خود از همه چارچوبها و ظرفيتهاي ديپلماتيک و قانوني خود استفاده ميکند. همانگونه که بارها اعلام کردهايم به هرگونه اقدام غيرسازنده طرفهاي مقابل پاسخ ميدهيم. من در مورد آنچه که سوال کرديد ارزيابي و پيشگويي نميکنم ولي خطاب به اين کشورها تاکيد ميکنم آزموده را آزمودن خطاست و به آنها توصيه ميکنم که مدبرانه و حکيمانه عمل کنند و اگر بخواهند پيش از اين آزمودهاند آزمون کنند بايد متوجه باشند که نتيجه مورد نظر خود را دريافت نخواهند کرد.

وي اضافه کرد: مجله اشپيگل آلمان در جايي گزارش ميکند که دولت آلمان 139 تذکر از سازمان ملل به خاطر فروش مواد شيميايي و بيولوژيکي در عراق دريافت کرده است و گزارشهاي کميسيون بازرسي تسليحات سازمان ملل هم در اين زمينه وجود دارد. در اين روزها شاهد اين هستيم که دولت آلمان ادعاهايي را در ارتباط با نقض حقوق بشر در ايران مطرح ميکند و پرچمدار ارائه قطعنامه ضد ايراني در شوراي حقوق بشر سازمان ملل عليه تهران بوده است دولت آلمان باتوجه به سابقهاش در مورد حقوق بشر در جايگاهي نيست که بخواهد چنين ادعاهايي را عليه ايران مطرح کند. اين کشورها که داراي سابقه سياهي در نقض حقوق بشر هستند چگونه به خودشان حق ميدهند خودشان را مدعي و مدافع حقوق بشر نشان دهند چه طور به خودشان حق ميدهند در عين حالي که زنان، کودکان و مردان کرد ما را در سردشت با تجهيز رژيم متجاوز صدام به سلاحهاي شيميايي بمباران کرده است اکنون دم از حقوق زنان کرد ما بزنند نفاق آنها آشکار است اين نفاق شرمآور است اما آنها انجام ميدهند. قطعا دولت جمهوري اسلامي ايران در چارچوبهاي سياسي و ديپلماتيک خود پيگير جنايات کشورهاي غربي عليه ملت ايران از جمله پيگير کشورهاي آلمان و شرکتهاي آلماني در تجهيز صدام به سلاحهاي شيميايي براي بهکارگيري عليه ملت ايران خواهد بود.

ايران محدودتر از قبل خواهد شد

«مهدي ذاکريان»، تحليلگر مسايل بينالملل در پاسخ به اين سوال که چه تبعاتي پس عدم قبول تيم حقيقتياب سازمان ملل در انتظار ايران خواهد بود، بهخبرنگار «آرمان امروز» ميگويد: «آنچه تاکنون در فضاي سياست بينالملل شاهدش هستيم تنها چند کشور هستند که با سازمانهاي بينالمللي مانند سازمان ملل متحد همکاري نميکند. پيش از هرچيز بايد به اين موضوع اشاره کنيم، کشوري که ميخواهد در چرخه جهاني اطلاعات، علم، اقتصاد، سياست و ... حضور داشته باشد بايد با اين سازمانها همکاري لازم را انجام دهد، در غير اين صورت بايد باتوجه به محدوديتها فعاليتهاي خود را ادامه دهد. مانند کشور «کره شمالي» که به دور خود ديوار چيده است و ارتباط چنداني با ديگر کشورها ندارد. در مورد واکنش ايران به سازمان ملل بايد بگوييم، کشوري که ميخواهد مقتدر باشد و بتواند در ارتباط با ديگر کشورها به دنبال آسايش شهروندانش باشد، تلاش ميکند ارتباط بيشتري با سازمانها و اتحاديههاي جهاني ايجاد کند، نه اينکه بخواهد جزيرهاي به فعاليت خود ادامه دهند.» اين تحليلگر مسايل بينالملل در همين مورد و با اشاره به کشورهايي که تلاش ميکنند ارتباط باکيفيتتري در جهان داشته باشند، اضافه ميکند: «اگر بخواهيم در مورد روابط عصر کنوني در فضاي بينالملل صحبت کنيم بايد به اين موضوع اشاره کنيم که هر کشوري که توانسته روابط بهتري با ديگر کشورها داشته باشد از نظر مديريتي وضعيت بهتري برخوردار هستند. مسئولان ايران نميخواهند در هيچ موردي قبول کنند که اشتباهي کردهاند و در ادامه ميتوانند آن را جبران کنند. هر مسئولي در هرجايگاي ميتواند اشتباه کند و اين يک امر پذيرفته شده است ولي در برابر اشتباهات نبايد با شعارهايي که سر ميدهند بخواهند بهنوعي بر روي آنها سرپوش بگذراند. هيچ مسئولي در هيچ جاي جهان نميتواند بدون اشتباه باشد. اگر بخواهيم به متن برجام در مورد ميزان غني سازي اشارهاي داشته باشيم ميبينيم اگرچه ميزان غنيسازي اورانيوم 68/3 درصد بود ولي در مقابل سازمانهاي جهاني و کشورهايي که در عرصه هستهاي پيشرفته هستند، قرار بود آخرين فنآوريهاي روز مربوط به مسائل هستهاي را در اختيار ايران قرار دهند، ولي حالا که ايران تصميم گرفته است غنيسازي را به 60 درصد برساند خبري از اين خدمات نيست. توجه داشته باشيد کشوري که نتواند به علم روز هستهاي و تکنولوژي اين حوزه دست پيدا کند حتي در مورد مسايلي مانند تولد برق هستهاي، پزشکي هستهاي و ... يا دست نخواهد يافت و يا اينکه مدت زمان زيادي را بايد در اين مورد زمان صرف کند.» ذاکريان در پاسخ به اينکه صدور قطعنامههايي که پس از اين برعليه ايران صادر خواهد شد، ادامه ميدهد: «عدم همکاري در زمينههايي مانند هستهاي و حقوق بشري باعث افزايش حساسيت جوامع جهاني ميشود و رفته رفته ارتباط با ايران را کاهش خواهند داد. در ادامه هم بايد شاهد صدور قطعنامههاي بيشتري بر عليه ايران باشيم و متاسفانه بايد بگوييم که همين روند ادامه دارد و کشور هم در همين حد باقي خواهد ماند. در حالي که مشاهده ميکنيم کشوري مانند قطر رقابتهاي باکيفيتي را در قالب جام جهاني برگزار ميکند که فرودگاههاي بينالمللي ايران به درگاهي براي خروج دانشجويان از کشور تبديل شده است و تنها در اين مورد قابل استفاده است. زماني بود که محمود احمدينژاد، رييس جمهور ايران قطعنامهها را کاغذ پاره ميناميد ولي حالا نتيجه اين قطعنامهها همه حوزههاي اقتصادي، سياسي، شهروندي، صنعتي و ... در ايران را تحت تاثير قرار داده است.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه