محمدرضا باهنر:

مشت آهنین جواب معترض نیست

آرمان امروز: عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اشتباه محاسباتي غربيها پس از درگذشت مهسا اميني، خاطر نشان کرد: دشمن به اين جمعبندي رسيد که اکنون فرصت مناسبي براي اقدام و اصطلاحا تمام کردن کار انقلاب اسلامي است.

محمدرضا باهنر در ادامه گفت: دشمن با استفاده از ناکارآمديهاي داخلي و بزرگتر از واقع نشان دادن آن به دنبال نااميدي مردم و تغيير نظام در ايران است. باهنر دستهبندي مردم در حوادث اين چنيني را مضر ميداند و ميگويد که مشت آهنين، جواب کسي است که جنايت مسلحانه دارد؛ نه فرد معترض. مشروح اين گفتگو را در ادامه ميخوانيد.

وي اظهار کرد: بسيج و همراهي بسياري از کشورهاي متخاصم در خارج از کشور و تمرکز آنها بر دشمني با ايران قوي و پيشرو يکي از عوامل اغتشاشات اخير است. آمريکا نه صرفا در چهل سال اخير، بلکه پيش از آن و از زمان کودتاي 28 خرداد از هيچ اقدام خصمانهاي نسبت به ملت ايران دريغ نکرده است.

او  افزود: آمريکاييها همواره به دنبال تغيير نظام جمهوري اسلامي بودهاند. البته در مقاطع کوتاهي اين واژه را تغيير دادند و گفتند ما تغيير رفتار ايران را ميخواهيم؛ نه براندازي که البته به نظر بسياري از صاحبنظران منظور از اين تغيير رفتار، همان تغيير نظام است و آنها نظامي ميخواهند که گاو شيرده ديگري براي آنها و ستون مقاومتي در برابر دشمنانشان باشد.

باهنر ادامه داد: تحليل ديگر آن است که آمريکا به دنبال پررنگ کردن ايرانهراسي در بين کشورهاي دنيا از طريق گسترش اين گزاره است که ايران ميخواهد خاک کشورهاي ديگر را از آن خود کند و به نفع خود در نقاط مختلف جهان، انقلاب راه بياندازد. به عقيده بنده، نميتوان هيچ يک از اين سه سناريو را رد کرد بلکه بايد آنها را توام با هم در ريشهيابي حوادث اخير در نظر گرفت.  عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقد است که دشمن در جنگ رسانهاي با تمام توان وارد ميدان شد و موفقيتهاي بيشتري نسبت به ما کسب کرد.

 محمدرضا باهنر در رابطه با بعضي بسترهاي داخلي بروز ناآراميهاي اخير در کشور، گفت: مشکلات معيشتي، تورم و گراني، کاهش ارزش پول ملي، عدم رونق توليد به حد قابل توجه، فاصله بين نسلي، نااميديها و اعتراضات بعضي از مردم مانند جوان دانشگاهي که نسبت به آينده شغلي، ازدواج و تهيه مسکن خود دچار نااميدي شده است، همگي عواملي است که بخشي از اميدهاي جامعه را کمرنگ کرده و دشمن توانسته آن را خيلي بدتر از واقع جلوه دهد.

بسياري از مردم احساس ميکنند در حاکميت نقشي ندارند

وي تصريح کرد: تعداد زيادي از مردم احساس ميکنند که در حاکميت نقشي ندارند و يا يک مسير قانوني براي بيان اعتراضات خود نسبت به مسائل مختلف کشور وجود ندارد؛ مثلا اگرچه وقتي قانوني در کشور تصويب ميشود، کسي حق ندارد که مانع اجراي آن شود، اما همه حق دارند که از مجلس بپرسند چرا اين قانون را تصويب کرده است يا ميتوانند نواقص و اشکالات آن را که منجر به خسارت به مردم ميشود، بيان کنند.

نماينده 8 دوره مجلس شوراي اسلامي عنوان کرد: حاکميت بايد تريبونهاي رسمي قانوني که اخيرا در صحبتهاي روساي سه قوه نيز مطرح شده را براي اعتراض مردم بهوجود آورد. رهبر معظم انقلاب اسلامي 20 سال پيش کرسيهاي آزاد انديشي را مطرح کردند اما متاسفانه کسي گوش نداد و پيگيري نکرد. با باز گذاشتن فضاي اعتراض قانوني، معترض و اغتشاشگر دچار خلط نميشوند.

او برخورد حاکميت با بعضي افراد و گروههاي مخالف را نيازمند رافت اسلامي دانست و تاکيد کرد: اگرچه خواص بايد نسبت به دشمناني مثل آمريکا و اسرائيل موضع شفافي داشته باشند اما بعضيها معتقدند که تنها راهکار ما در اغتشاشات، استفاده از مشت آهنين است. مشت آهنين خوب است اما براي فردي که به جنگ عقيدتي آمده، هنجارشکني ميکند و آتش ميزند. بايد توجه داشته باشيم که مشت آهنين، تنها ابزار ما نيست؛ رسانه و رافت اسلامي هم از ابزارهاي ما است. رافتي که از زمان پيامبر اسلام (ص) تا مقاطع مختلف تاريخ، خصوصا اوايل انقلاب که شهيد مظلوم آيت الله بهشتي که رئيس شوراي انقلاب و قوه قضائيه بود در تلويزيون حاضر ميشد و  با دبيرکل حزب کمونيست، نه بر سر راست و چپ، بلکه سر وجود خدا بحث ميکرد. نبايد با مشت در دهن کسي زد که حتي از روي عناد ميگويد خدا را قبول ندارد؛ بلکه بايد با او مستدل بحث کرد، حتي اگر بعدا بگويد من قانع نشدم. علماي ما که در علوم مختلف چيزي براي مباحثه کم ندارند.

باهنر اضافه کرد: قدرتمان را بايد به کساني که اسلحه به دست ميگيرند و مردم را ميکشند، نشان دهيم. گروهکهاي مسلح زيادي اوايل انقلاب خود را با اسلحههايي که از پادگانهاي رژيم قبل دزديده بودند، مسلح ميکردند و مردم را ميکشتند؛ بيش از 17هزار شهيد ترور نيز نتيجه جنايت همانها است. جمهوري اسلامي چنين دورههايي را گذرانده و بيدي نيست که با اين بادها بلرزد.

محمدرضا باهنر در پايان گفت: نگران آن هستم که بعضيها فرداي اغتشاشات شروع کنند که فلاني ساکت اغتشاشات، آن يکي ساکن اغتشاش، ديگري کاسب اغتشاش و اين هم اغتشاشگر بوده است، تشريح کرد: قرار نيست ما اينقدر بچههاي مردم را دستهبندي کنيم. جوانان زيادي به خود بنده براي اعزام به سوريه مراجعه ميکردند و التماس ميکردند که ما هيچ جا پارتيبازي نکردهايم اما اين جا تو پارتي ما بشو! عده ديگري بودند که ميگفتند ما نام نويسي ميکنيم و هروقت قرعه به نام ما افتاد، در جنگ شرکت ميکنيم. در عين حال، بعضي ديگر بودند که کاري به کار جنگ سوريه و دفاع از حرم نداشتند. اينها لايههاي مختلفي است که ما نبايد آنها را با انگشت اتهام نشانه رويم و بگوييم نمره فلاني 20، آن يکي 16 و نمره ديگري زير 10 و مردود است. البته بعضي هم مثل سران فتنه که يکي از آنها اخيرا بيانيهاي هم داده بود، حتي شهيد همداني و شهيد سليماني را ميخواستند زير سوال ببرند. اين رده آخر را ما کاملا با لايههاي قبلي متفاوت و آن را ناشي از عداوت، لجبازي، کينه، خصومت و مر شيطان ميدانيم. 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه