مسعود پزشکیان:

هرکسی آمد حرف بزند، گفتند با آقا مخالفی!

آرمان امروز: نماينده شهروندان تبريز در مجلس گفت: هر کسي آمد حرف بزند گفتند با آقا مخالفي يعني رهبري را مقابل مردم قرار دادند در صورتيکه خيلي از کارهايي که اينها ميگويند به رهبري ربطي ندارد. ناتواني در پاسخگويي، نداشتن علم و احساسي عمل کردن نتيجه اش اين شده است که بيشتر افراد را از نظر اعتقادي با مشکل مواجه کرده اند.

مسعود پزشکيان، نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي در مورد شکل گيري گفت وگوي ملي گفت: مشکل اساسي ما اين است که اصلا بلد نيستيم با هم گفت وگو کنيم. در اداره، دانشگاه يا مجلس و هرجايي وقتي دانشجو، استاد دانشگاه يا نماينده مجلس حرفي مي زند و طرف مقابل نمي تواند جواب بدهد، مي گويد «آقا» اينگونه نگفته است؛ در صورتيکه کسي به آقا کاري ندارد. دانشجو و استادي يا هر فردي وقتي نسبت به مسئله اي مشکل دارد کسي که با اين دانشجو و استاد سروکار دارد به جاي اينکه از نظر علمي او را توجيه کند، مي گويد «تو مخالف رهبري هستي”.

پزشکيان با بيان اين مطلب گفت: وقتي همه گفت وگوها منجر به اين شود که نتواني جواب بدهي و آقا را وسط بکشي نتيجه آن اين مي شود که در حال حاضر در جامعه مي ببينيم که تمام فشارها و حملات مستقيما به سمت رهبري است و با رئيس جمهور ، رئيس مجلس و رئيس قوه قضاييه کار ندارند. هر کسي آمد حرف بزند گفتند با آقا مخالفي يعني رهبري را مقابل مردم قرار دادند در صورتيکه خيلي از کارهايي که اينها مي گويند به رهبري ربطي ندارد. ناتواني در پاسخگويي، نداشتن علم و احساسي عمل کردن نتيجه اش اين شده است که بيشتر افراد را از نظر اعتقادي با مشکل مواجه کرده اند.

وي در مورد انجام برخي اصلاحات در کشور گفت: به اين سادگي اصلاحات قابل انجام نيست؛ بايد اين علم را داشتند اگر اين علم را داشتند به اينجا نمي رسيدند بالاخره بايد افراد از نظر بنيه علمي، کارشناسي و مديريتي منطق داشته باشند و اگر کسي اعتراضي دارد با منطق جواب آن را بدهند اگر اعتراضش به حق است با منطق بپذيرند ما کاري با منطق نداريم مي گوييم چون رهبري اين را حرف را گفته است تو حق نداري حرفبزني.

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس تاکيد کرد: بدجوري دايره خودي و غير خودي درست کرديم. ما به عنوان يک گروه و جناح وقتي مجلس و دولت را يکدست مي کنيم يعني بقيه افراد ديگر نمي توانند باشند. وقتي از مردم حرف مي زنيم تصورمان اين است مردم يعني همين هايي که با ما هستند. در صورتيکه وظيفه حاکميت خدمت و محبت و برداشتن فشار از دوش همه کساني است که در اين مملکت اعم از ترک، کرد، لر، عرب، عجم، فارس و چپ و راست و مذهبي و غير مذهبي زندگي مي کنند. با هر کسي صحبت کنيد گراني فشار زيادي بر آنها ايجاد کرده است مسائل اداري و عدم رتبه بندي ها و امتيازهاي بي خودي که بهم مي دهند مشکل ايجاد کرده است.

پزشکيان در مورد بحث حکمراني نو که توسط محمدباقر قاليباف مطرح شده است،گفت: حکمراني نو تئوري درستي است اما با آدم توانمند درست مي شود اگر آن آدم توانمند را نداشته باشيد با چه کسي مي خواهيد نو کنيد؟ ما آدم هاي توانمند را تحمل نمي کنيم چرا افراد ديگر را بيرون مي کنيم چرا به جاي اينکه جواب بدهيم انگ مي چسبانيم اگر بخواهيد در ميدان واقعي بياييد نمي توانيد با آنها رقابت کنند چون آنها از ما بهتر هستند پس اول بايد يک انگ بزنيم که آن را کنار بگذاريم که فقط خودمان باشيم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه