اصلاح به کاربلدها نیاز دارد

آلبرت بغزیان
در طول یکسال و 4ماهی که دولت سیزدهم رویکار است، فضای اقتصادی روز بهروز بیشتر شلختهتر شده و در نتیجه معیشت مردم دشوار شده است. مشکل دولت چیزی جز این نیست که دولتیها تجربه کافی ندارند و در جایگاهی قرار گرفتهاند که از سطح‌‌ توانمندیشان بالاتر است و بههمین میخواهند در همه امور دخالت کنند. این طور میشود که در همان ماههای اول مردم از دولت بهکل ناامید میشوند.

بهعنوان مثال در زمان بستن بودجه سالانه هر نهاد اقتصادیای نظرات خودش را القاء میکرد و این چندپارگی خودش مشکلساز شد. همچنین باید گفت، مسئولیتهای مهمی مثل سازمانبرنامهبودجه به عهده کسانی گذاشته شده است که کمترین آشنایی با حوزه ماموریتی خود ندارند.

نتیجه 16 ماه تصمیمسازی دولت فعلی تلمبار محدودیتهای اقتصادی شده است. بهظوریکه بحران معیشتی بیشتر و عمیقتر از آنی است که احساس میشود. این دشواریها در حالی است که در جمع دولتمردان ارادهای برای تغییر و اصلاح دیده نمیشود. چون اساسا کسانی دولتی شدهاند که هیچ ذهنیتی از اهمیت دولتداری و اداره امور کشور ندارند. بههمین دلیل این مردم هستند که فشارهای زیادی متحمل خواهند شد.

وضعیت قطعا با مرور زمان بدتر و زندگی برای مردم سختتر خواهد شد. چون هیچ چشمانداز مثبتی در رفتار دولت نمیبینیم. در واقع دولتیهای فعلی شرایط را درک نمیکنند و بههمین دلیل نمیدانند که باید به فکر اصلاح بیفتند. در واقع ساختار تصمیمگیری و توان اجرایی در یکسال و دو ماه اخیر بهشکلی است که نمیتوانیم کمترین امیدی برای ترمیم فضای پرمشکل داشته باشیم. مگر اینکه آنهایی که بلد نیستند کنار بروند و کاربلدها روی کار بیایند که این هم محال است.

 ما با دولتی روبرو هستیم که واقعا در این مدت وضعیت اقتصاد را خرابتر کرده است و کسی هم نیست به فکر تغییرهای لازم در دولت باشد. آنهم در حالی که تغییر برای دولت سیزدهم از لازم لازمتر است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه