«آرمان‌امروز» بررسی کرد

تهدید از اکثریت انداختن دولت، حرف تا عمل

آرمانامروز: «بهنظرم نياز است دولت با مجلس وارد تعامل و گفتوگو شود و بخشي از اين وزرا را تغيير دهد قبل از اينکه مجلس وارد شود و کل کابينه را از اکثريت بيندازد.: اين اظهارات از سوي جليل رحيمي جهانآبادي، نماينده مردم تايباد و تربت جام در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است تا نشانهاي بارز از شکاف قوه مجريه با قوه مقننه باشد. در واقع وقتي کشور آرامش را از دست داده است و مانعهاي عديدهاي پيشروي پاسخ به مطالبات قرار دارد، طبيعي است فضا کدر شده و ادبيات تند رايج شود. اما اينکه دولت از جانب يکي از نمايندههاي مجلس به «افتادن از اکثريت» تهديد شود، نکتهاي است نميتوان از کنارش به سادگي گذشت.

«آرمانامروز» در گفتوگو با «غلامرضا نوري قزلجه» نماينده  بستانآباد استان آذربايجان شرقي  به بررسي اين موضوع پرداخته است که آيا مجلسنشينان ميتوانند کاري کنند تا دولت از اکثريت ساقط شود؟

اين نماينده مجلس در اينباره به «آرمانامروز» گفت: دولت در حوزههاي مختلف مشکلات زيادي دارد. اساسا بايد گفت، وزارتخانههاي زيادي هستند که به دليل فقدان تخصص و تجربه بهمعناي واقعي ناکارآمد هستند و نميتوانند فعاليتي توام با نتيجه مثبت داشته باشند. اما متاسفانه شخص ابراهيمرئيسي به دليلي که براي بنده معلوم نيست، نسبت به ضعف مفرط کابينه بيتوجه است. پس لازم است، کارهاي لازم انجام شود تا کشور بابت کاستيهاي دولتيها بيشتر از اين آسيب نبيند.

نوري قزلچه در ادامه اظهار داشت: اينکه مجلس بهعنوان نهاد نظارتي بايد برخورد لازم را داشت، امري است که قانون به عهده قوه مقننه گذاشته است. اما مجلس يازدهم بعيد است، چنين اقدامي را در دستور کار قرار بدهد. در واقع خيلي از نمايندگان فعلي چسبندگي و خيشاوندي بسيار نزديک با دولت دارند و بهجاي منافع ملي، منافع جناحي و سياسي را مدنظر قرار ميدهند که بايد گفت، اين رويه بر خلاف مرام نمايندگي مردم است و حتما هزينههاي گزافي را به منافع ملي تحميل خواهد کرد.

نماينده بستانآباد در مجلس افزود: رويهاي خطرناکي که در بهارستان ملموس است، چيزي جز اين نيست که با وجود «ضرورت اصلاحات در دولت» نسبت به اين مهم بيتفاوت هستند که اين ميتواند خسارتهاي زيادي به بار آورد. با اين وجود برداشت من اين است که هيچ اتفاقي از مجلس نخواهد افتاد و اين دولت است که براي تغيير در راستاي اصلاح بايد تن به تغيير بدهد. در واقع وقتي 200 تن از نمايندگان مجلس قبل از انتخابات رياستجمهوري در نامهاي از کانديداتوري رئيسي اعلام کردند، من و شما ميتوانيم از آنها انتظار داشته باشيم، رئيسي را در تنگنا قرار بدهند؟

او تصريح کرد: وقتي با وجود گرفتاري‌‌هاي زياد مردم، نمايندگان مختلف به بهانههاي مختلفي از دولت و شخص رئيسجمهوري تشکر و تقدير ميکنند، چطور ميتوانند مثلا وزيري را استيضاح کنند؟ با نگاهي به روند سئوال از وزيران، به راحتي ميتوان گفت که حرکتهايي فورماليته هستند و بازهم ميگويم، بهدليل چسبندگي به دولت همچنان بنا را بر همراهي و همکاري دارند. انگار نهانگار که سياستهاي غلط دولتيها شرايط را براي عامه مردم دشوار کرده است. بهقدري دشوار که کمتر کسي پيدا ميکنيد که نسبت به بهبود شرايط اميدوار باشد.

وي توضيح داد: آقاياني که در انتخابات با مهندسي شرايط را براي سوءاستفاده سياسي از جانب دولتيها و نمايندگان مجلس فراهم کردند، بايد پاسخگوي پاسخهاي مردم باشند که چرا با نظارتاستصوابي کاري کردند تا افراد بيتجربهاي که شايستگي حضور در عرصههاي مهم را ندارند، اداره امور را دستشان بگيرند و با کارها و فعاليتهايشان کشور را دچار بحران کنند.

نوري قزلچه در پايان گفت: مشکل اين است، نهادهايي که با انتخاب مردم روي کار ميآيند، بايد در انتخاباتي شرکت کنند که همه سليقهها بتوانند در معرض راي مردم قرار بگيرند. نهاينکه فقط نمايندگان يک گروه خاص بيايند و در رقابتي درون جرياني شرکت کنند. در پايان ذکر اين نکته را لازم ميدانم که همه اين مصايب ريشه در  نوع برگزاري انتخابات دارد.

سيد سلمان ذاکر، نماينده اروميه در گفتوگو با «آرمان‌‌امروز» اظهار داشت: مجلس بايد همه فعاليت دستگاههاي مختلف دولت را مورد ارزيابي قرار بدهد تا از بروز تصميمهايي که ميتواند براي مردم مشکلساز شود، جلوگيري شود. اما اينکه دولت را از اکثريت بياندازيم، رفتاري هيجاني است. در واقع نمايندگان مجلس بايد مراقب باشند تا درگير افراط و تفريط نشوند. يعني نه نسبت به ناکارآمديها بيتفاوت باشند و نه اينکه با تندروي چوب لاي چرخ امور کشور بگذارند.

او افزود: دولت بهعنوان مسئول اصلي اداره امور کشور بايد تمام تلاشاش را بهکار بگيرد تا بهرهگيري از پتانسيلهاي موجود در کشور شرايط را براي کاهش مشکلات آماده کند. بههمين دليل به عنوان عضوي از مجلس شوراي اسلامي به شخص رئيس دولت توصيهام اين است که با بررسيهاي کارشناسانه علت مشکلات را پيدا کنند و با برنامهريزي صحيح و کمک گرفتن از نيروهاي متخصص بتوانند نقصانها را برطرف کنند.

ذاکر در پايان گفت: اين روزها کشور شرايط سختي دارد و مردم از مسئولان ميخواهند مشکلاتشان برطرف شود. پس لازم است، همه دستگاهها اعم از مجلس و دولت تمرکزشان را براي کار کارشناسي بگذارند تا انشاءالله مردم بتوانند راحتتر زندگي کنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه