تماشای ایران در یونسکو

محی الدین حسینی
همت والای دوستداران میراث فرهنگی در ایران از دهها سال پیش تاکنون و تلاشهای مسئولان دولتی کشورمان در سالیان اخیر باعث گردیده تا پروندههای ثبتی اثار تاریخی، فرهنگی، معنوی و... ایران در فهرست آثار جهانی روندی روبه رشد داشته باشد. ایران پس از آنکه توانست دهها اثر از اثار تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد خود متعلق به عهد باستان و پس از اسلام را در لیست مهم فهرستهای جهانی یونسکو بگنجاند، تلاش کرد با ثبت و داشتن ۱۴ شهر و روستا در فهرست شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی، یک پله بالاتر از سایر کشورهای دنیا بایستد. این مسأله مهم و قابل توجه را باید یک اتفاق مبارک دانست زیرا با این قبیل تلاشها و اقدامات ماندگار، تاریخ و فرهنگ و تمدن و هویت ایران و ایرانیان بهتر و بیشتر مورد توجه جهانیان قرار میگیرد. ایران در میان همه شهرها و روستاهای متعددی که در کل جهان وجود دارد؛ برخی از شهرهای تاریخی و روستاهای زیبای خود را به دلیل برخورداری از ویژگیهای متمایز و منحصر به فردشان، بالاتر از بقیه شهرهای دنیا نشان داد و توانست نامشان را در سطح بینالمللی مطرح کند. ایرانیان علاوه بر ثبت اثار تاریخی مهم کشورشان، از جمله مجموعهها و محوطههای مهم باستانی و تلها و تپههای تاریخی پیش از میلاد و پس از اسلام توانستند در راستای ثبت جهانی صنایع دستی خودشان که جزء افتخارات ملیاشان است بکوشند. بر اساس آمارها، تاکنون قریب به ۵۰ شهر و روستا در دنیا بهعنوان شهر یا روستای جهانی صنایع دستی ثبت و معرفی شدهاند، اما ایران با افتخار تمام با ثبت ۱۱ شهر و سه روستای خود، در مجموع با ۱۴ عنوان شهر و روستای خود در فهرست جهانی صنایع دستی، مقام نخست را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است. شهرها و روستاهای ثبت جهانی صنایع دستی در ایران تا به حال عبارتند از شیراز، شهر جهانی صنایع دستی، ملایر، شهر جهانی مبل و منبت، اصفهان، شهر جهانی صنایع دستی، مشهد، شهر جهانی گوهرسنگ، روستای خراشاد، روستای جهانی توبافی، روستای قاسم آباد، روستای جهانی چادرشب بافی، زنجان، شهر جهانی ملیله، تبریز، شهر جهانی فرش، روستای کلپورگان، روستای جهانی سفال، لالجین، شهر جهانی سفال، آباده، شهر جهانی منبت، میبد، شهر جهانی زیلو، مریوان، شهر جهانی کلاوش، سیرجان، شهر جهانی گلیم. لازم است با ارسال مکرر و مستمر پروندههای ثبت جهانی بسیاری از آثار تاریخی، شهرها و روستاهای دیگر کشورمان در کنار ارسال و پیگیری برای ثبت برخی دیگر از اثار و میراث معنوی و جاذبههای گردشگری ایران، به سازمان ملل، ضمن حفظ این جایگاه به ترفیع هرچه بهتر و بیشتر جایگاه ایران در فهرستهای گوناگون جهانی و از جمله افزایش سهم ایران در فهرست آثار تاریخی و فرهنگی یونسکو بیندیشیم.

روزنامهنگار

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه