«ماست» چین ترش نیست!

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به اظهارنظر وزیرخارجه آمریکا درباره چالشهای ایجاد شده از سوی چین و متهم ساختن پکن به داشتن سیاستهای زورگویانه، اشاعه اطلاعات دروغ و برنامههای مبهم و سریع تقویت مواضع نظامی گفت: اظهار نظرهای آمریکاییها مبتنی بر حقایق نیست.

لیجیان ادامه داد: ما میخواهیم اول تاکید کنیم این آمریکا است که منشا دیپلماسی زورگویانه است. آمریکا برای دستیابی به هدفش از تهدید به اعمال زور تا انزوای سیاسی را به خدمت میگیرد. جهان شاهد بوده که آمریکا چطور اطلاعات دروغ را اشاعه داده و اسناد و شواهد غلط را می سازد که نمونههایش عبارتند از عملیات مرغ مقلد در دوران جنگ سرد که در جریانش به رسانههای خبری رشوه داده و آنها را آلت دست اهداف پروپاگاندا قرار داد. نشان دادن یک ویال حاوی پودر سفید و یک ویدیوی صحنه سازی شده از به اصطلاح کلاه سفیدها که سند و مدرک راه انداختن جنگ در عراق و سوریه در اوایل قرن جاری شدند، مطرح کردن دروغ قرن با هدف افترا زنی به چین از بابت سیاست سینکیانگ. این اظهارات در حالی مطرح می شود که چین در روزهای اخیر شاهد تظاهرات گسترده ضددولتی است و مردم این کشور سیاست های سخت گیرانه دولت چین را محکوم می کنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه