دوستان نادان انقلاب موافق وضعیت موجود اند

علی مطهری، نائب رئیس سابق مجلس در توصیف «دوستان نادان انقلاب» می گوید: «عدهای که مخالف انقلاباند و مایلند انقلاب شکست بخورد، مطلوبشان ادامه همین وضعیت است. عدهای هم از روی نادانی فکر میکنند این روش بهتر است ولی اینها دوستان نادان انقلاب هستند. هم دوستان نادان و هم دشمنان دانا مایلند این وضعیت ادامه پیدا کند. ولی دوستان دانای انقلاب میگویند روش را تغییر دهید چون این روش به هیچ وجه قابل دوام نیست و تعداد معترضان با این روش بیشتر میشود و کار به جاهای باریک میکشد.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه