صادقي دبير کل انجمن مدرسين دانشگاه ها

ايده تشکيل مجلس مؤسسان مطرح نيست

آرمانامروز: فعال سياسي اصلاح طلب گفت: چيزي که در اين گفتوگوها خيلي مورد تاکيد جبهه اصلاحات است، اين بوده که خواستهها، خواستههاي عام باشد نه اينکه خواستههاي خاص براي اصلاحطلبها باشد. آقاي شکوريراد هم توضيح دادند که از مطرح کردن اينکه بگويند فلان شخص اصلاحطلب يا فلان حزب مشکل پيدا کرده و بايد برطرف شود پرهيز شود. بنابراين خواستهها معطوف به مطالبات ويژه و خاص اصلاحطلبان نبود و مطالبات کلان ملي بوده و در همين حد معطوف به نحوه مواجهه با اعتراضات بوده است

محمود صادقي دبيرکل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها، در خصوص جزئيات ديدار اصلاحطلبان با سران نظام از جمله ديدار با آقايان شمخاني، اژهاي، رئيسي و اينکه چه پيشنهاداتي در اين ديدارها مطرح شده است، گفت: به طورکلي هدف اصلي از اين ديدارها دعوت مسئولان به مدارا کردن با معترضان، شناسايي حقوق آنها و پرهيز از خشونت در برخورد با معترضان بود و اينکه مسائل کلانکشور براي پاسخگويي به اعتراض افراد و شنيدن صداي آنها درنظر گرفته شود اين موضوعات از مواردي بود که در اين جلسات مطرح شد.

صادقي در پاسخ به اين سوال که يکي از محورهاي مطرح شده در اين جلسات تشکيل مجلس موسسان بود. محورهاي تشکيل اين مجلس به چه شکلي است و داراي چه ساز و کاري است، آيا اين جلسات ادامهدار خواهد بود گفت: ايده تشکيل مجلس موسسان در اين ديدارها مطرح نشده است در جواب سوال دوم هم بگويم که فکر ميکنم اين جلسات ادامه خواهد داشت. اين چهره در پاسخ به اين سوال که فکر ميکنيد اين جلسات منجر به چه نتايجي شود، گفت: گاهي اين گفتوگوها خودش موضوعيت دارد. نفس اينکه کانالهاي ارتباطي باز باشد و گفتوگو صورت بگيرد، مهم است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه