آینده روابط نزدیک کشورهای خاورمیانه

احمد بخشایش
اینکه شما راننده خوبی هستید، برای اینکه بتوانید در یک جاده ناهمواره به مقصد برسید نمیتوان تنها فاکتور سفر باشد. در این موضوع باید به نکات دیگری از جمله رفتار دیگر رانندگان دقت داشته باشید این موضوع در امر سیاست خارجه هم کاملا به چشم میخورد. زیرا وقتی تعارضی در منافع پیش میآید همسایگان باید بدانند که چه برخوردی با یکدیگر داشته باشند تا بتوانند بهمسیر روابط خود ادامه بدهند. کارشناسان حوزه بینالملل بارها این موضوع را تکرار کردهاند که بهبود روابط ایران با جهان در گرو تقویت انسجام ملی و البته بهبود شرایط اقتصاد داخلی است. اگر در داخل قدرتمند و متحد باشیم حتی دشمنان ما هم با ما همراه خواهند شد و به ما امتیاز خواهند داد. همواره یکی از چالشهای ایران در سیاستخارجه روابط با آمریکا است. اگر ایران بتواند با «چین»، «روسیه» و «هند» و حتی برخی از کشورهای منطقه مانند «ترکیه» و البته کشورهای «حاشیه خلیج فارس» روابط راهبردی و اقتصادی داشته باشد، بیشک تحریمپذیریش در برابر سیاستهای آمریکا کاهش خواهد یافت و در نهایت واشنگتن نیز مجبور خواهد شد برخی از شروط خود را فراموش کند. آن هم تنها به این دلیل که ایران نتواند بیش از این، به رقیبان واشنگتن در منطقه نزدیک شود. در ماههای اخیر و بعد از تحولات افغانستان مشاهده میکنیم که آمریکا هر روز پایگاههای بیشتری را در منطقه از دست میدهد و این تحولات میتواند در عراق و دیگر کشورهای منطقه هم رخ دهد. این موضوع یک پیروزی برای جمهوری اسلامی و همسایگان آن است تا با مشارکت نیروهای منطقه، امنیت آن را بدون حضور نیروهای بیگانه تامین کنند. ارتقای سطح روابط با متحدان راهبردی در همه سطوح به ویژه اقتصادی باید از جمله برنامههای اصلی دولت در سیاستخارجه باشد زیرا همانطور که متذکر شدیم روابط نزدیک ایران با همسایگان باعث عقبنشینی آمریکا از منطقه خواهد شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه