فریادهای شهردار تهران در دانشگاه شریف

آرمانامروز :  جلسه دانشجویان دانشگاه شریف با علیرضا زاکانی شهردار تهران به مناسبت روز دانشجو به جنجال کشیده شد.  علیرضا زاکانی در میانه سخنان خود زمانی که درمورد اقدامات خود در زمان نمایندگی در خصوص مبارزه با فساد صحبت می کرد، با واکنش برخی دانشجویان مواجه شد و با عصبانیت به آنها پاسخ داد که «آنقدر غیرت داشتم بروم دادگاه؛ شما حاضرید یک سیلی بخورید؟ » پاسخ دانشجویان به این اظهارات زاکانی را خشمگین تر کرد.

در ابتدای این جلسه چندین نفر از دانشجویان به بیان نقطهنظرات، انتقادات و ابهامات خود درباره موضوعات مختلف حاکم بر فضای دانشگاه، اداره پایتخت و کشور پرداختند. زاکانی خطاب به دانشجویان گفت: کشور نیاز به قیام  علیه فقر، فساد و تبعیض دارد و برای عمل به قانون اساسی نیاز به قیام داریم و شما باید این قیام را انجام دهید. سپس زاکانی بعد از خروج از سالن برنامه در بین دانشجویانی که خارج از محل برنامه شعار می دادند رفت و در بین آنها حاضر شد و با بیان اینکه شما ... و شما گروه ... با دانشجویان به گفتوگو پرداخت که دانشجویان این فریادهای شهردار تهران را برنتابیدند و با فریادهای بلندتری اجازه صحبت به شهردار را ندادند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه