کاهش رابطه دولت و مجلس

حسین کنعانی مقدم
یکی از خاصیتهایی که دولت به عنوان برگ برنده عنوان میکرد، هماهنگی با مجلس بود و نمایندگان مجلسی یازدهم هم حمایت از دولت رئیسی را افتخار بزرگی برای خود قلمداد میکردند. اما باتوجه به نزدیک شدن به انتخابات دوره بعدی مجلس، نمایندگان در پیگیری مطالبات مردم حوزه انتخاباتی جدیتر میشوند و به همین دلیل تعداد بازخواست از افراد کابینه بیشتر خواهد شد. این توضیح هم لازم است، مجلس فعلی مجلسی کارآمد نیست و بیشتر نمایندگان این دوره، از فاکتورهای لازم برخوردار نیستند. مشکل دیگر مجلس یازدهم این است که انسجام در صحن بهارستان دیده نمیشود. یعنی فراکسیون اکثریتی نیست که تصمیماتش لازمالاجرا باشد و به همن دلیل نمیتوانند کار اساسیای داشته باشند. کارآمدی هر نظام ربط مستقیمی به توان و تخصص قوای سهگانه دارد. اما چیزی که مشخص است، ضعف آشکار دولت و مجلس است. به طوریکه احتمال میدهم فقط یکپنجم نمایندگان فعلی در مجلس دوازدهم نباشند و چون خودشان هم میدانند شانس زیادی برای ماندن در بهارستان ندارند، به همین دلیل در مدت باقی مانده به جای مشکلات مردم و رفع و رجوع کاستیها، برنامههای تبلغاتیشان را پیگیری میکنند تا در انتخابات برنده شوند. اینکه چنین روندی چقدر بد است و چه هزینههایی برای مصالح عمومی دارد، اظهر من الشمس است. این رویه غلط نشان میدهد، باید فضا برای حضور چهرههای شایسته در انتخابات مهیا شود اما متاسفانه با ردصلاحیتهای دستهجمعی، افراد کارنامهدار کنار میروند تا بینام و نشانها و آنهایی که در تراز مسئولیتداری نیستند، بیایند و مسئولیت بگیرند. شرایط بد است. وضعیت اقتصادی بههمریخته است و زندگی برای مردم، روز به روز دشوارتر میشود. این یعنی شورای نگهبان باید با درک حساسیت شرایط، در تعیین صلاحیتها تجدیدنظر کند. اما با توجه به شناحتی که از شورا و اعضایش دارم، شورای نگهبان حتی یک قدم هم عقبنشینی نخواهد کرد تا مصالح کشور و نظام و همچنین آرامش مردم به خطر بیفتد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه