انسیه خزعلی: تساوی زن و مرد به ضرر زن است

آرمان امروز: انسيه خزعلي، معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهوري در نشست «کرامت زن در دو نگاه؛ مقايسه جايگاه زن در اسلام و غرب»، يادآور شد: در نشست سال قبل سازمان ملل، مدير اجرايي بخش زنان پرسشي را مطرح کرد که چرا شما برابري زن و مرد را نميپذيريد؟ در پاسخ گفتم که تساوي به ضرر زن است و ما قبول نداريم. اما عدالت را ميپذيريم. تساوي يعني زن و مرد در هزينهها مشارکت داشته باشند و به طور يکسان بار و فشار زندگي را تحمل کنند درحالي که اين تساوي در جسم آنها وجود ندارد و از اين رو تساوي به ضرر زن است، اما عدالت، تقسيم کار، تقسيم مسئوليت و قرار دادن زن و مرد در جايگاه خود کمککننده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه