گزارش «آرمان امروز» از صف‌آرایی مجلس در برابر پارلمان اروپا:

جزئیات طرح مقابله با مصوبه بروکسل

آرمان امروز، گروه سياسي: روابط ايران و اروپا در هفتههاي اخير در حال محدودتر شدن است. بعد از اينکه اتحاديه اروپا در ماههاي اخير و بعد از شروع ناآراميها در ايران عرصه رسانهاي و تبليغاتي را بر ايران تنگ کردند، حالا در آخرين روز از هفته گذشته در اقدامي راي به محدود کردن سپاه پاسداران ايران دادند. باتوجه به اينکه ايران در مورد احياي برجام با اتحاديه اروپا در حال گفتوگو است و برخي مقامات اين اتحاديه به نتيجه آنچه «احياي برجام» ميخوانند، اميدوار هستند، در اين بين بايد گفت که يک روند دوگانهاي را با ايران در پيش گرفتهاند که پيشبيني آن در اين موقعيت زماني کمي مشکل بهنظر ميآيد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در واکنش به تلاش اروپا براي قرار دادن سپاه در ليست گروههاي تروريستي، طرحي دوفوريتي را آماده کردند که با تصويب آن نيروهاي مسلح کشورهاي عضو اتحاديه اروپا از سوي ايران به عنوان تروريست قلمداد ميشوند.

«محمد خدابخشي»، نماينده مردم اليگودرز در مجلس شوراي اسلامي گفت: نمايندگان مردم در مجلس طرحي دو فوريتي را آماده کردند که با تصويب آن نيروهاي مسلح کشورهاي عضو اتحاديه اروپا از سوي ايران به عنوان تروريست قلمداد ميشوند. اين اقدام به دنبال تلاش براي قرار دادن سپاه در ليست گروههاي تروريستي از سوي اتحاديه اروپا صورت گرفته است.

بخشي از طرح دو فوريتي نمايندگان براي تحريم نيروهاي مسلح کشورهاي عضو اتحاديه اروپا که قرار است روز يکشنبه توسط آنان بررسي شود، به شرح زير است: به منظور اقدام متقابل در برابر مصوبه پارلمان اروپا که سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران را که به عنوان يکي از ارکان حاکميتي کشور شناخته ميشود، به عنوان سازمان تروريستي شناخته است، برابر اين قانون کليه نيروهاي نظامي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در غرب آسيا و همچنين سازمانهاي مرتبط با اين نيروها به عنوان تروريست اعلام ميشوند و هرگونه همکاري با اين نيروها، همکاري در اقدام تروريستي محسوب ميگردد. دستگاههاي اطلاعاتي مکلفند فهرست فرماندهان نيروهاي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا را جهت پيگيريهاي قضايي در اختيار قوهقضائيه جمهوري اسلامي ايران قرار دهد. وزارت امور خارجه موظف است از ظرفيتهاي حقوقي و سياسي براي خروج نيروهاي نظامي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا از منطقه استفاده نمايد. کليه کشورهايي که به هر صورت از تصميم اتحاديه اروپا مبني بر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران به عنوان سازمان تروريستي تبعيت نمايند، مشمول عمل متقابل ميگردند. دولت ايران موظف است از کليه اشخاص حقيقي و حقوقي که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران همکاري کرده و از اين جهت در معرض آسيب قرار ميگيرند، حمايتهاي لازم را به عمل آورد.

نمايندگان مجلس وضعيت بينالمللي را درک کنند

«مهدي آيتي»، نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال که چنين تحرکاتي در مجلس چه عملکردي ميتواند براي محدود کردن اتحاديه اروپا به همراه داشته باشد، به «خبرنگار آرمان امروز» ميگويد: «در ابتدا بايد به اين موضوع اشاره کنيم که اين طرحي که در پارلمان اروپا به توصيف رسيده است هنوز ضمانت اجرايي ندارد و آنچه از کارنامه آنها مشخص است تنها به دليل محدودکردن ايران در فضاي بينالملل آن هم با اتکا بر رسانههاي قدرتمندي که دارند دست به چنين تصميمي زده است. در اين بين بايد به موضوع ديگري هم اشاره کنيم که آن هم وضعيت کنوني ايران در فضاي بينالملل است. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد به اين موضوع توجه داشته باشند که در حال حاضر وزارت امور خارجه در حال ادامه مذاکرات در چهارچوب برجام است و مسئولان اتحاديه اروپا هم همچنان به احياي آن اميدوار هستند. در اينجا نبايد حرکت و شعار تندي داده شود تا منافع ملي ايران در فضاي به خطر نيفتند.»

او در همين مورد و با اشاره به بيتاثير بودن حرکات ماجراجويانه توسط برخي نمايندگان مجلس ادامه ميدهد: «روندي که ايران و اروپا در پيش گرفتهاند به نظر همينطور ادامه خواهد داشت و اگر اقدامي از سوي اروپا صورت گيرد که بخواهد سپاه را تحريم کند، بهنظر در اولين قدم چهره سفارتخانهها تغيير خواهد کرد و سفيرها از کشورها باز گردانده خواهند شد. با اين نشانه بايد بگوييم که وضعيت فيمابين روند نامطلوبي را در پيش خواهد گرفت. ولي توجه داشته باشيد که به احتمال زياد اين اقدام اروپاييها تا حدودي تبليغاتي خواهد بود چون در سوي ديگر مذاکرات برجامي هم در اولويت قرار دادهاند. در ثاني تحريمهايي که ايران به تصويب خواهند رساند نميتواند تا ميزان قابل توجهي اروپاييها را محدود کند. در حال حاضر با توجه به تحريمهاي امريکا که بر روي اقتصاد ايران تاثيرات منفي گذاشته است ولي هنوز قراردادهاي تجاري و اقتصادي بين ايران و برخي کشورهاي اروپايي باقي مانده است که اقدامات خارج از عرف ديپلماسي نمايندگان مجلس ميتواند اين قراردادها را هم محدود کند. در حال حاضر بهترين مسير ادامه مذاکرات در قالب احياي برجام است که با تاکيد بر گفتوگو و اخلاق بخواهيم مشکلات به وجود آمده را برطرف کنيم. با شعار دادن و محکومکردن در حد مصوبات مجلس کاري از پيش نخواهد رفت. پس لازم است با خونسردي و بدون ماجراجويي موضوعات را بررسي کنند.»

 دولت پاسخگوي وضعيت باشد

«هدايتالله خادمي»، نماينده دورههاي مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه اقدامات در برابر اتحاديه اروپا همواره کمي دير انجام ميپذيرد، بهخبرنگار «آرمان امروز» ميگويد: «ما در يک کشور شعارزده حضور داريم و ميبينيم که نه مسئولان دولتي کاري ميتوانند پيش ببرند و نه تحرکي از سوي نمايندگان مجلس ديده ميشود. در درجه اول بايد منافع ملي را در نظر بگيريم در هر اقدامي که در دولت و مجلس انجام ميگيرد بايد در همين مسير قرار بگيرد. چيزي که ما در دولت و مجلس مشاهده نميکنيم. در  مورد اقدامات کنوني اتحاديه اروپا بايد از دولت بپرسيم که چرا وضعيت را به اين روز گشاندهاند که چنين چالشهايي را مشاهده ميکنيم. از وزارت امور خارجه اين انتظار ميرفت که پيش از اينکه مجلس يا هر نهادي که به موضوع ورود کند با مسئولان اتحاديه اروپا وارد گفتوگو ميشدند تا در اولين گام چنين مصوبههاي ضد ايراني به تصويب نرسد. حالا که چنين اقداماتي شده است قبل از مجلس اين دولت است که بايد پاسخگو باشد.»

اين نماينده سابق مجلس در همين مورد و با انتقاد از عملکرد برخي نمايندگان ادامه ميدهد: «از مجلسي که نميتواند يک لايجه بودجه را به درستي بررسي کند و بتواند افکار عمومي را در مورد اقدامات خود قانع کند انتظاري نميرود که بخواهد با مصوبهاي اقدامات اتحاديه اروپا را محدود کنند. نمايندگان مجلس و دولت در ابتدا بايد در مورد شعارهايي که دادهاند ولي تاکنون به آنها عمل نشدها ست توضيحاتي را ارئه کنند. وقتي برنامهاي براي ارائه وجود ندارد و دولت کنوني پاسخگوي وضعيت کنوني نيست بايد در مسيري حرکت کنيم تا در درجه اول منافع ملي ايران را در نظر بگيريم. هنگامي که همين دوستان شعار ميدادند تحريمها بياثر است ولي مشاهده کرديم که چه بلايي بر اقتصاد ايران آورد. حالا بايد پاسخگوي وضع کنوني باشند. با همه اين موضوعات بايد از شعار دادن فاصله بگيريم و در ادامه به صورت منطقي با وضعيت به وجود آمده رفتار کنيم.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه