جزئیات شنود «تلفن» خانواده مهسا امینی

آرمان امروز: خبرگزاری فارس روایت تازه ای از معاون هماهنگ کننده سپاه درباره فوت مهسا امینی، منتشر کرد. این خبرگزاری فیلمی از سخنان سردار نقدی منتشر کرد که معاون هماهنگ کننده ســپاه در آن، می گوید: نیــروی انتظامی در زمان حضور مهسا امینی در بیمارستان، تلفن های آنجا را کنترل میکرد؛ [خانــواده اش] زنگ زدند به مادرش و گفتند همانطوری شــده که قبال شده بود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه