«آرمان امروز» گزارش می‌دهد:

جامعه چندصدایی؛ پایان افراطی‌گری

آرمان امروز، گروه سياسي: يکي از خلاءهاي موجود در جامعه ايران نبود فضاي گفتماني و مشورتي بين گروههاي اجتماعي است. گروههايي که ميتوان آنها را باتوجه به اهداف، شغل و طيفهاي مختلف جامعه تصميمبندي کرد. اين گروهها ميتوانند با پيشنهاداتي که ميدهند بهنوعي راهگشاي چالشهاي به وجود آمده باشند. ايجاد فضاي نقد بين مخالفان و موافقان ميتواند جامعه را به هم نزديک کند و اين موضوع هم در داخل کشور و هم در فضاي سياست خارجه به نفع جامعه ايران خواهد بود.

«کاظم اکرمي»، سياستمدار و عضو کابينه مهندس موسوي در پاسخ به اين سوال که در شرايط فعلي حاکم بر جامعه گفتوگو ميان گروههاي مختلف اجتماعي چقدر ميتواند براي آينده کشور موثر باشد، به خبرنگار «آرمان امروز» ميگويد: «در ابتداي اين بحث بايد به اين موضوع اشاره کنيم که انقلاب و آنچه مبارزه در راه رسيدن به انقلاب 57 وجود داشت، همه متعلق به مردم است. مردم در اين راه شهيد دادند و به زندان رفتند و در نهايت با رهبري امام راحل جنبش مردمي به انقلاب اسلامي ختم شد. فراموش نکنيد که حضور مردم در صحنههاي سياسي و اجتماعي بقاي انقلاب را به همراه دارد. نظرات مردم در همه مسائل بايد شنيده شود زيرا اين نظرات از جهات مختلف مفيد است و اين پيام را به مردم ميدهد که مشارکت آنها در قالب ساختار نظام کاملا مشخص است. در صدر اسلام هم مشاهده ميکنيم که پيامبر گرامي مشورت با امت را در اولويت قرار داده بودند. همواره از مشورت با مردم در جنگها و مسائل ديگر جامعه استفاده ميکردند. از اين رو بايد بگوييم که مشورت و شنيدن صداي شهروندان يکي از الزامات جامعه است.»

او در همين مورد و با تاکيد به باز شدن فضاي گفتوگو بين موافقان و مخالفان وضعيت کنوني کشور، ادامه ميدهد: «برگزاري کرسيهاي آزاد انديشي يکي از موضوعاتي است که همواره در کشور به آن تاکيد داشتهايم ولي متاسفانه بايد بگوييم که هنوز نتوانستيم در برپاي اين کرسيها را در سطح جامعه موفق باشيم. در جامعه به فضايي نياز داريم که هر کسي هرچيزي که خواست بگويد. مطمعن باشيد که در اين فضا ميتوانيم صداي نخبگان سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و ... را بشنويم. بهعنوان مثال عرض ميکنم که چه اشکالي دارد که از گروههاي اقتصادي بخواهيم که نظرات خود را در مورد ساماندادن به بازار ارز مطرح کنند. قطعا بدانيد که در اين وضعيت ميتوانيم راهچاره‌‍‌اي براي اين وضعيت پيدا کنيم. پتانسيل ذهني و استعداد مردم ايران آنقدر بالا است که ميتوانيم به هرآنچه ميخواهيم دست پيدا کنيم. در خبرها خواندم که حدود 90 درصد از داروها در داخل ايران توليد ميشود. ما براي اينکه آن 10 درصد هم در ايران توليد کنيم نياز به برگزاري نشستهاي انتقادي و گفتماني در همين حوزه داريم و حتي در اين فضا از دانشمندان خارجي هم ميتوانيم دعوت کنيم که بيايند و در گفتوگوها شرکت کنند تا راهي پيدا کنيم که آن 10 درصد هم داخل ايران توليد شود.»

اين سياستمدار ايران با پر اهميت خواندن نقش گفتوگو در جامعه و تاثير آن بر فضاي بينالمللي اضافه ميکند: «اگر بخواهيم که ديگر کشورها ما را تحويل بگيرند بايد به آنها نشان دهيم که يک جامعه منسجم داريم. در فضاي گفتوگويي که بين گروههاي اجتماعي به وجود ميآيد ميتوانيم براي سياست خارجه هم تصميمات راهگشا بگيريم. ما بايد از مردم دعوت کنيم که براي مشکلات به وجود آمده در جامعه و برطرف کردن آنها راه حل و پيشنهاداتي بدهند. مشورت همواره براي جامعه و کشور مفيد است آن هم در زماني که مشاهده ميکنيم دشمنان ايران بر نقاط ضعف ما انگشت ميگذارند و تلاش ميکنند از آن حفرههاي به وجود آمده به جامعه ضربه بزنند که با مشورت و نزديک کردن گروههاي اجتماعي ميتوانيم از اين وضعيت عبور کنيم. توجه داشته باشيد در جامعهاي که چند صدايي است افزاطيگري معنايي نخواهد داشت.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه