«آرمان امروز» گزارش می دهد؛

سایه فشار شورای حکام بر ایران

آرمان امروز- رضا پورحسين: گروسي  در يکي از آخرين اظهارات خود در خصوص فعاليت هاي هسته اي ايران اعلام کرد و مدعي شد که ايران امکانات ساخت بمب اتمي را دارد و اين اظهارنظر خيلي فضاي غرب را ملتهب کرده است. التهابي که در آستانه برگزاري جلسه فصلي شوراي حکام نمي تواند تبعات خوبي در پي داشته باشد.

علي بيگدلي، تحليلگر ارشد مسائل بين الملل در اين خصوص مي گويد: فشارهاي مختلفي که در چند هفته اخير به ايران وارد شد هم از جهت ادعاهاي حقوق بشري و هم از جهت کمکهاي پهپادي به روسيه و همينطور از جهت فضاي داخلي بر ايران، دقيقا به واسطه ايجاد فضايي ملتهب است.

وي افزود: آژانس براساس قطعنامه 2231 خود را موظف مي داند در جهت فعاليتهاي هستهاي ايران گزارش بدهد، در همين راستا احتمالاتي هم وجود دارد که ظرف چند روز آينده که نشست شوراي حکام در مورد ايران برگزار ميشود، قطعنامه اي سخت عليه ايران صادر شود و در اين صورت بسته به واکنش ايران احتمال ارجاع پرونده به شوراي امنيت هم دور از تصور نيست.

رفتن پرونده به شوراي امنيت يک فرآيند بسيار خطرناکي را به وجود خواهد آورد که هم تحريمهاي گذشته برميگردد و هم اينکه تمام کشورهاي دنيا موظفند ارتباطاتشان را با ايران قطع کنند که اميدواريم به آن مرحله نرسيم.

بيگدلي ادامه داد: در مورد اختلافاتي که الان بين آژانس و ايران است با توجه به شرايط فعلي به نظرم ميتوانيم انعطاف پذيري بيشتري از خود نشان دهيم و اين مشکل با آژانس را حل کنيم، در غير اينصورت مساله آژانس قطعا روي فضاي برجامي هم اثر خواهد گذاشت و ممکن است مرگ برجام را نيز قطعي کند.

چند روزي است که جلساتي با محوريت ايران برگزار مي شود و راجع به همين موضوعات صحبت ميکردند که اگر ايران غنيسازياش را افزايش دهد، بايد چه کار کنند که غير از اسرائيل چند کشور ديگر از جمله آمريکا هم حضور داشتند. اين جلسه خيلي اهميت داشت خيلي خبر از آن بيرون نيامد ولي خبري که بيرون آمد اين بود که هدف اين جلسات رسيدگي به منطقه و ايران بود.

اين تحليلگر ارشد مسائل بين الملل تصريح کرد: حالا ممکن است اين جلسات جنبه تبليغاتي داشته باشد اما به هرحال در فضاي بينالمللي اثر داشت. ما الان هم در فضاي داخلي، هم در فضاي منطقهاي و  بينالمللي با چالشهايي مواجه هستيم، بنابراين الان شرايط مطلوبي نيست و باز هم تکرار ميکنم که ايران نبايد خيلي خودش را از آژانس خيلي دور ببيند، چراکه اگر آژانس در برقراري رابطه و تاثيرگذاري و اعزام کارشناسانش ناموفق باشد، اين مساله ميتواند نه تنها در فرآيند برجام بلکه در رفتارهاي بعدي هم تاثير بگذارد.

وي افزود: اگرچه هنوز روزنههاي برجامي به طور کامل بسته نشده ولي اگر در نشست آتي شوراي حکام قطعنامهاي عليه ايران صادر شود، بايد فاتحه برجام هم خوانده شود.

بيگدلي با اشاره به اين که مي توانيم با اصلاح سياستهاي منطقهاي يک مقدار فضا را در منطقه آرامتر کنيم، گفت: حتما بايد برجام را امضا کنيم و روابطمان را با غرب اصلاح کنيم و شروع اين تحول مي تواند از سفر روزهاي آتي گروسي به تهران رقم بخورد و در اين سفر تعامل قابل قبولي با آژانس صورت گيرد تا کشور در شوراي حکام محکوم نشود.

اين صحبت ها در حالي مطرح مي شود که رئيس سازمان انرژي اتمي درباره اجلاس شوراي حکام گفت: دشمني عليه ايران بايد خاتمه يابد و همينطورکه در چند روز اخير ديديد، جبههشان را تغيير دادند و ديديد که اول گفتند تمرکزمان روي ايران و تحولات سياسي است اما بعدا اعلام کردند که برنامهاي براي تغيير رژيم ايران نداريم و اين اقدامات آنها نشاندهنده دشمني است».

اسلامي در پاسخ به اينکه اقدامي کردهايم که تا اجلاس بعدي شوراي حکام پاسخ به سؤالات آژانس داده شود؟ عنوان کرد: همه اينها پاسخ داده شده است و هيچ مورد بدون پاسخ وجود ندارد، پاسخها را تفصيلي داديم. ما دعوت کرديم و آمدند و باز هم دعوت ميکنيم از آنها که بيايند و پاسخها را بشنوند اما اين مسئله وقتي حل ميشود که آنها اراده کنند که باور کنند.

او خاطرنشان کرد: الان تنشي بين ما و آژانس نيست. اين جملات از آن نظر اهميت دارد که به نظر ميرسد تهران علاوه بر تمايلنداشتن براي همکاري در اين شرايط با آژانس بينالمللي انرژي اتمي در راستاي حل اختلافات پادماني، از هماکنون خود را براي سناريوهاي مختلف در نشست فصلي شوراي حکام در ماه مارس آماده کرده است.

مشخصا اگر اختلاف کنوني بين ايران و آژانس ادامه پيدا کند، سؤالات و ابهامات پاسخ داده نشود و اختلافات پادماني لاينحل باقي بماند، اين نهاد و شخص گروسي با تهيه گزارش جديد ميتوانند زمينه را براي صدور قطعنامهاي با لحني تندتر  و تبعاتي بيشتر در شوراي حکام فراهم کند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه