سانسور توافق‌نامه در خبرگزاری دولت

آرمان امروز: رسانههای داخلی از «سانسور» گزارش «والاستریت» درباره توافق ایران و عربستان در «ایرنا» خبر دادند. خبرگزاری دولت در ترجمهی خود از گزارش «روزنامهی والاستریت» دربارهی توافق ایران و عربستان، آن بخش از گزارش را که مربوط به «تعهد ایران برای جلوگیری از حملات علیه عربستان از جمله حملات حوثیها در یمن» بود را سانسور کرد.  خبرگزاری دولت در این گزارش نوشت: روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز جمعه به وقت محلی در گزارشی درباره توافق ایران وعربستان نوشت: عربستان سعودی و ایران روابط خود را با میانجیگری چین از سر می گیرند. توافق میان ایران و عربستان نشاندهنده پیروزی دیپلماتیک پکن در منطقهای است که آمریکا مدتها است بر ژئوپلیتیک آن تسلط داشته است. ایران و عربستان سعودی روز جمعه توافق کردند روابط دیپلماتیک خود را از سر بگیرند و به هفت سال عدم رابطه پایان دهند و در ژئوپلیتیک خاورمیانه تحول بزرگی ایجاد کنند. این توافق نشاندهنده افزایش شدید نفوذ پکن در منطقهای است که آمریکا مدتها بر آن تسلط داشته است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه