بررسی «آرمان امروز»

زجری که مردم از اینترنت می کشند

آرمان امروز- سرويس احتماعي: «با آرام شدن فضاي کشور رفع فيلتر شبکههاي اجتماعي برداشته ميشود» اين صحبت بسياري از مسوولان کشور است، آنهم در زماني که چارهاي جز قطعي اينترنت و فيلترينگ نداشتند. اما ظاهرا آنها از مدتها قبل درصدد فيلترينگ شبکههاي اجتماعي بودند و اعتراضات و ناآراميها بهانه بوده است. حتي  آنها فقط به فيلترينگ اکتفا نکردند و سرعت اينرنت را به اوايل دهه 80 بازگردانند، آنهم در شرايطي که دنيا در حال گذر از اينترنت 5است، ولي سرعت اينترنت در ايران به G3  رسيده است. در اين ميان اظهارنظر بسياري از کاربران شبکههاي اجتماعي اين است که تا چه زماني بايد هزينهاي در ماه به فيلترشکنهاي پولي اختصاص دهند و «مگر اعتراضات و اغتشاشات تمام نشد؟ اما چرا وضعيت به روال قبل بازنگشت؟» در اين شرايط آذري جهرمي، وزير ارتباطات دولت ورحاني در گفتوگويي با انديشه پويا به نکات قابل تاملي اشاره دارد و در پاسخ به اين سوال که نارضايتيها در سه زمينه وجود دارد: قطع اينترنت، فيلترينگ و اختلالات تعمدي و برنامهريزي شده. از نظر شما علت اين اختلالات چيست؟ «در حال حاضر رسماً مسيري را مسدود کردهاند. اينستاگرام و شبکههاي پرطرفدار مورد نياز مردم مسدود شده است. امروز روي اس.اس.ال. تونل ميزنند، اگر آن را محدود کنيد بانک و امنيت شبکه ميخوابد. من کسي را سراغ دارم که ماهانه هشت دلار براي يک سرويس وي.پي.ان. خارجي پول ميدهد درحاليکه براي سرويس اينترنت ماهانه موبايلش پنج دلار ميدهد. چنين بازار جذابي شاخکهاي فراواني را در تمام دنيا ــ از شرکت هاي خارجي گرفته تا بعضي دانشبنيانهاي داخليــ تيز ميکند.»

«فکر ميکنيد اگر امروز وزير ارتباطات بوديد تغييري در وضع موجود اينترنت ايجاد ميشد؟» ميگويد: «به ياد داريد در زمان ما چه چيزي فيلتر شده باشد؟ فيلتر تلگرام هم تصميم دولت نبود بلکه بر اساس نظر يکي از قضات انجام شد، اما الان چنين اتفاقاتي مکرر ميافتد و مانعي هم نيست. ,واقعا نبايد به فرد متکي بود بايد اکوسيستم تصميم گيري را ديد. وزير ممکن است در مورد فيلترينگ اختيار نداشته باشد، اما حتما در تصميم گيري موثر است.در قطعي اينترنت سال 98،  با تصميم شوراي عالي امنيت ملي قطع شد و بعد هم با تصميم همان شورا وصل شد. وزير ارتباطات در تصميمِ قطع نبود اما براي تصميمگيري درباره وصل دعوت شد. من با قطع اينترنت مخالف بودم، اما نميتوانستم برابر قانون بايستم. موقعي که براي جلسه وصل اينترنت دعوت شدم و حق رأي داشتم، دفاع کردم.»  با اين همه اما برخي کارشناسان اينترنت و فضاي مجازي، اميدي به تغيير در شرايط موجود به دنبال اين تغييرات ندارند. يکي از اين کارشناسان گفت: « دولت مدت هاست که دغدغه هايي در خصوص اخبار جعلي، مديريت شبکه هاي اجتماعي خارجي، تعامل با مديران شبکه هاي اجتماعي بين المللي، فيلترينگ و حذف محتواهاي نامربوط دارد و اين موضوعات هميشه در مرکز شوراي عالي فضاي مجازي مورد تاکيد بوده اند. تا زماني که دولت نتواند از در تعامل با دنيا وارد شود و تغيير پارادايم ديجيتال را نپذيرد، تنها راهکار باقي مانده فيلترينگ و مسدودسازي است. در يکي از بندهاي اين حکم به کاهش مسدودسازي البته با حفظ ارزش هاي انقلابي اشاره شده؛ اين ايده آل دولت است، اما اين ايده آل در دنياي امروز با شيوه هاي رايج و هميشگي امکان پذير نيست.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه