قانون شهرداری تهران متعلق به دوران مصدق است

آرمان امروز: پیروز حناچی، شهردار پیشین تهران گفت: هم اکنون در کشورهای پیشرفته و شهرهای بزرگ دنیا، متولی شهرها، شهرداری ها شده اند. به این معنا که اداره امور شهر، اعم از آموزش و بهداشت و تأسیسات زیربنایی و حتی امنیت، توسط شهرداری انجام می شود معتقدم تهران نیاز به یک مدیریت هوشمندی دارد که بتواند به صورت مستمر اطلاعات بروز داشته باشد و اختیارات لازم هم داشته باشد. وقتی به مدیری مسئولیت هایی می دهند باید اختیارات لازم را هم داشته باشد. به عبارتی، اختیارات و مسئولیت باید با هم توازن داشته باشد. نمی شود که مسئولیت را به یکی بسپاریم و اختیارات به یکی دیگر. قانون شهرداری تهران متعلق به سال 1335 است و پیش نویس آن در زمان دکتر مصدق نوشته شده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه